luonnos 3.11.2004/HW, 4.11.2004/HW

Huom! Tässä luonnoksessa perusopinnot on uudistettu, mutta aineopinnot ja syventävät opinnot ovat samat kuin nykyisinkin, ei siis tarkoita sitä että näin pitäisi olla vaan pohjatiedoksi, (myös alustavat laskelmat opintopisteistä ovat keskustelun avaamiseksi)

Perusopinnot, pakolliset osiot, pääaineopiskelijalle 25 op, sivuaineopiskelijalle 22-25 op (täydennetään vapaavalintaisilla 25 opintopisteeseen)

Ydinaineksista muodostetaan kursseille kuvaukset ja määrätään vastuuhenkilöt.

Kielitiede

Sivuaineopiskelija voi halutessaan suorittaa vain toisen harjoituskursseista, jolloin peruopinnot täydennetään vapaavalintaisilla osioilla.

Johdanto kieliteknologiaan

Tekniset taidot

Perusopinnot, vapaavalintaiset osiot

Vapaavalintaisten opintojen suoritukset lisäävät perusopintojen opintopistemäärää jolloin opiskelija suorittaa perusopinnot yli 25 op laajuisina.

Aineopinnot, 45 op, sivuaineopiskelijalle 35 op (tässä luonnoksessa yht. 32 pakollista kurssia/opintokohdetta, jolloin tilaa jäisi 3 op vapaavalintaisiin- pitäisikö matematiikkaa ja < tilastomenetelmiä siirtää vapaavalintaisiin?

Aineopintoihin on tässä vaiheessa kerätty kaikki perusopinnoista yli jääneet kurssit ja nykyiset aineopintojen aihealueet

Kieliteknologia ja kielitiede, pakolliset osiot (yhteensä 9 op)

Ohjelmointi, pakolliset osiot (yhteensä 6 op)

Kieliteknologian menetelmät, pakolliset osiot (yhteensä 9 op)

Tilastomenetelmät ja matematiikka, suoritetaan 6 ov?

Tutkijan taidot

Opintojen suunnittelu ja työelämäorientaatio (pääaineopiskelijalle?)

Aineopinnot, vapaavalintaiset osiot

?

Korpuslingvistiikka

Puhesynteesi 3-6 op

Kurssin tavoitteena on antaa yleiskäsitys tekstistä puhetta muokkaavien järjestelmien toiminnasta ja käyttämistä tekniikoista. Esitietovaatimusket: Fonetiikan perusteet, kieliteknologian perusteet, puhekorpusten käsittely. Voidaan suorittaa esim. kurssilla Vfo251 Puhesynteesin perusteet.

Käytännön puheteknologiasovellukset 3-6 op

Opiskelija tutustuu puheteknologisiin sovelluksiin ja teknologioihin. Opintokohteen voi suorittaa esim. kurssilla TaY Puhekäyttöliittymät

Syventävät opinnot, pakolliset osiot

HUOM! Laitoksen ei tarvitse tarjota koko 120 op:n pakettia (= 80 op + pro gradu) vaan voi jättää tilaa sivuaineille ja muille opinnoille jos näin halutaan.

Opintojen suunnittelu ja työelämäorientaatio

Yhdistetään 3 op:n suoritukseksi

Kieliteknologia

Syventävät opinnot, vapaavalintaiset osiot

1- tason kurssit: aineopintojen suorittaminen riittää edellytykseksi, 2-tason kurssit: edellytetään 1-tason kurssi(e)n suorittamista

TKTL:n kurssitarjonta syventävissä koordinoitava, samoin TKK:n muut kuin puheteknologiakurssit kartoitettava, TaY informaatiotutkimus

opintopistemääriä korotetaan 3 opintopisteestä joissakin kursseissa?

Kieliteknologia

Puheteknologia

Tilastomenetelmät ja matematiikka

Korpuslingvistiikka

Työelämäorientaatio

Pro gradu 40 op