Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Kieliteknologian tutkintovaatimukset 2005-2007

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

Kieliteknologian tutkintovaatimukset 2005-2007

luonnos 3.11.2004/HW, 4.11.2004/HW, 30.11. korjattu otsikot taulukkolaskentaohjelman (Kimmolla) mukaisiksi. Poistin opintoviikot/HW. 1.12./HW

Perusopinnot (25 op)

Pakolliset osiot, pääaineopiskelijalle 25 op, sivuaineopiskelijalle 22-25 op (täydennetään vapaavalintaisilla 25 opintopisteeseen). Ydinaineksista muodostetaan kursseille kuvaukset ja määrätään vastuuhenkilöt.

Kielitiede (10 op)

 • Yleisen kielitieteen perusteet 2 op Voidaan suorittaa esim. kurssilla Cyk110 ks. yleinen kielitiede
 • Fonetiikan perusteet 2 op Voidaan suorittaa esim. kurssilla Ctl103
 • Fonologian ja morfologian harjoitukset 3 op Voidaan suorittaa esim. kurssilla Cyk130 ks. yleinen kielitiede
 • Syntaksin harjoitukset 3 op Voidaan suorittaa esim. kurssilla Cyk140 ks. yleinen kielitiede

Sivuaineopiskelija voi halutessaan suorittaa vain toisen harjoituskursseista, jolloin peruopinnot täydennetään vapaavalintaisilla osioilla.

Johdanto kieliteknologiaan (6 op)

 • Voidaan suorittaa kurssilla CtlXXX Kieliteknologian johdantokurssi ja harjoitukset

Tekniset taidot (9 op)

 • Kieliteknologian ATK-ympäristö 3 op
 • Korpusten käsittely 3 op
 • Rakenteisten dokumenttien perusteet 3 op

Perusopinnot, vapaavalintaiset osiot

Sikäli, kun kielitieteen tai teknisten taitojen osioista on muihin kokonaisuuksiin sisällytetty vastaavia osia, niitä ei suoriteta kieliteknologiassa uudestaan, vaan tilalle voi valita vapaavalintaisia osioita, esim.:

 • Semantiikan ja pragmatiikan harjoitukset 3 op Voidaan suorittaa esim. kurssilla Cyk150, ks. yleinen kielitiede
 • Johdanto puheen akustiikkaan 3 op
 • Tietokoneavusteinen kääntäminen ? op

Vapaavalintaisten opintojen suorittaminen silloin, kun niillä ei korvata jo suoritetuiksi katsottuja osioita lisäävät perusopintojen opintopistemäärää jolloin opiskelija suorittaa perusopinnot yli 25 op laajuisina.

Aineopinnot (45 op, sivuaineena 35 op)

Rakenteisten kieliaineistojen käsittely 6 op "Teknisiä taitoja"

 • Ohjelmoinnin perusteet (ent. Ctl220) "Skriptiohjelmointi": [pikkuohjelmien eli skriptien tekeminen esim. Perlillä tai Pythonilla.]
 • Rakenteisten dokumenttien käsittely (XSL) (ent Ctl230): [W3C:n standardien tuntemus, LaTeX-dokumenttien tekeminen, TEI] "Skriptiohjelmointi".

Matematiikkaa ja tilastotiedettä 3 op

 • Kielenkäsittelymoduulien evaluointi 3 op [Uusi kurssi, joka kattaa Kieliaineistojen tilastomenetelmät Ctl121 ja sisältää myös ainesta muista kielenkäsittelyn evaluoinneista.]

Kieliohjelmat ja kieliresurssit 6 op

 • Automaattinen fonologinen ja morfologinen analyysi 3 op (ent. Ctl132): [Kieliohjelmien tuntemus, niiden tulostuksen ymmärtäminen ja hyödyntäminen.]
 • Automaattinen syntaktinen analyysi (ent. Ctl142) 3 op: [Kieliohjelmien tuntemus, niiden tulostuksen ymmärtäminen ja hyödyntäminen.]

Kieliteknologian menetelmät, pakolliset osiot yhteensä 10 op

 • Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät 3 op: [nyk. Ctl256, mutta enemmän painottaen sitä, miten olemassa olevilla työkaluilla tehdään hyödyllisiä asioita.]
 • Kontekstittomat jäsennysmenetelmät ja Prolog 4 op: [nyk. Ctl254, mutta enemmän painottaen sitä, miten olemassa olevilla työkaluilla tehdään hyödyllisiä asioita.]
 • Puheteknologian menetelmät 3 op [Martti: Puhesynteesi jolloin pois vapaavalintaisista ]

  Tavoitteena on antaa yleiskäsitys tekstistä puhetta muokkaavien järjestelmien toiminnasta ja niiden käyttämistä tekniikoista. Voidaan suorittaa esim. kurssilla Vfo251 Puhesynteesin perusteet.

Tutkijan taidot pääaineopiskelijoille 10 op

 • Proseminaari 4 op
 • Kandidaatintutkielma 6 op

Ammattiin orientiointi pääaineopiskelijoille 4 op

 • HOPS 2 op
 • Työelämään orientoiva osio 2 op

Valinnaisia osioita, pääaineopiskelija suorittaa väh. 6 op, sivuaineopiskelija väh. 10 op

Yleinen kielitiede

Puheteknologia

 • Puheaineistot 3-6 op

  Puheaineistojen käsittely 3. [Digitoidun puheen käsittely, muunto yhdestä muodosta toiseen, ... erillisenäkö vai sisältyykö muuhun kurssiin?]

 • Käytännön puheteknologiasovellukset 3-6 op

  Opiskelija tutustuu puheteknologisiin sovelluksiin ja teknologioihin. Opintokohteen voi suorittaa esim. TaY Puhekäyttöliittymät

Avoimen lähdekoodin kieliteknologia

 • Open source methods in language technology 3 op: [Perehtyminen siihen, mitä vapaita ohjelmia on saatavilla. Ohjelmien noutaminen verkosta, asentaminen ja käyttöönotto.]

Syventävät opinnot (MOO 120 op, PAO 80 op)

Alla sekä kieliteknologian pääaineopiskelijan (PAO) että maisteriohjelman opiskelijan (MOO) vaatimukset.

Täydentävien opintojen osa (vain MOO, enint. 20 op)

Maisteriohjelman opiskelijat hankkivat ja täydentävät tämän osan puitteissa pakollisten kurssien edellyttämät taidot ja tiedot aineopintojen kursseilla .....(sekä täydentävät tarvittaessa kielitaitovaatimukset?)

Pakolliset syventävät opinnot (MOO 40 op, PAO 20 op)

Kieliteknologian teoriat ja menetelmät (MOO ja PAO 9 op)

 • Äärellistilaisten jäsennysmenetelmien teoria 3 op
 • Syntaktisten jäsennysmenetelmien teoria 3 op
 • Tilastollispohjaiset jäsennysmenetelmät 3 op

Puheteknologian teoriat ja menetelmät (MOO 9 op)

 • Puhesynteesi 3 op
 • Automaattinen puheen tunnistaminen 3 op
 • Puhekorpukset 3 op

Käännösteknologian teoriat ja menetelmät (MOO 9 op)

 • Monikielinen kieliteknologia 3 op
 • Monikieliset korpukset 3 op
 • Konekäännös, dialogin hallinta tai ontologiat 3 op

HUOM! Allaoleva osio on korjattu kieliteknologian pääaineen erillisiksi tehdyissä tutkintovaatimuksissa. TARKISTETTAVA!:

Ammatillisuus ja tutkijan taidot (MOO ja PAO 13 op?)

 • Kieliteknologian seminaari 3 op (MOO ja PAO 4 op)
 • Tekijänoikeudet (MOO ja PAO 3 op)
 • HOPS ja projektityöskentely (MOO ja PAO 3 op)

Valinnaiset syventävät opinnot (MOO vähint. 20 op, PAO 20 op)

Sikäli, kun MO:n opiskelijalla on vähemmän kuin 20 op täydentäviä opintoja, hän voi laajentaa vastaavalla määrällä valinnaisten opintojen osaa. Valinnaiset syventävät kurssit yleensä edellyttävät yllä olevan kohdan mukaisten pakollisten menetelmäkurssien tietoja.

 • Kieliteknologian alaan liittyviä valinnaisia kursseja (MOO ja PAO)
  • Teknologian kaupallistaminen 3 op
  • Semantic Web 3 op
  • Luonnollisen kielen generointi 3 op
  • Korpukset ja kieli 3 op
  • Koneoppiminen 3 op
  • Tietokoneavusteinen kielen oppiminen 3 op
  • Äärelliset automaatit 3 op
  • Korpukset ja kieli 3 op
 • Tietojenkäsittelytieteen laitoksen kieliteknologisia kursseja (MOO ja PAO)
 • Puheteknologian alaan liittyviä valinnaisia kursseja (MOO)
 • Käännösteknologian alaan liittyviä valinnaisia kursseja (MOO)
 • Muiden kieliteknologian alojen kursseja (ainakin MOO)
 • Yleisen kielitieteen syventäviä kursseja (MOO ja PAO)

Syventävät opinnot, vapaavalintaiset osiot

1- tason kurssit: aineopintojen suorittaminen riittää edellytykseksi, 2-tason kurssit: edellytetään 1-tason kurssi(e)n suorittamista

Pro gradu 40 op

Hae laitoksen sivuilta:

Yleisen kielitieteen laitos | Humanistinen tiedekunta | Helsingin yliopisto
Copyright © 2003-2004 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.