Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Kieliteknologian tutkintovaatimukset 2005-2007

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

Kieliteknologian tutkintovaatimukset 2005-2007

luonnos 2 tavoitteena opintokokonaisuuksien oppimistavoitteet, opintokohteiden sisältö, esitietovaatimukset, vastuuhenkilöt, pakollisuudet

otetaan käyttöön opettajatuutorisysteemi. Päätettävä millä perusteella opiskelijat jaetaan.

Perusopinnot 25 op

Pakolliset osiot, pääaineopiskelijalle 25 op, sivuaineopiskelijalle 22-25 op (täydennetään vapaavalintaisilla 25 opintopisteeseen).

Kielitiede 10 op

 • Yleisen kielitieteen perusteet 2 op Voidaan suorittaa esim. kurssilla Cyk110 ks. yleinen kielitiede
 • Fonetiikan perusteet 2 op Voidaan suorittaa esim. kurssilla Ctl103. Vastuuopettaja puhteknologian lehtori.
 • Fonologian ja morfologian harjoitukset 3 op Voidaan suorittaa esim. kurssilla Cyk130 ks. yleinen kielitiede
 • Syntaksin harjoitukset 3 op Voidaan suorittaa esim. kurssilla Cyk140 ks. yleinen kielitiede

Sivuaineopiskelija voi halutessaan suorittaa vain toisen harjoituskursseista, jolloin perusopinnot täydennetään vapaavalintaisilla osioilla.

Johdanto kieliteknologiaan 6 op KIMMO/ok sp 11.1.

 • Voidaan suorittaa kurssilla Ctl193 Kieliteknologian johdantokurssi ja harjoitukset. Vastuuopettaja Kimmo Koskenniemi.
 • Edellytykset: Verkkoselaimen ja sähköpostin käyttö; Kielitieteen perustiedot;
  Sisältö: Johdatusta ymmärtämään kielen olemus kieliteknologian kannalta eli kielen automaattisen tunistamisen ja tuottamisen vaativuus. Kieliteknologian merkitys ja sen mahdollisuuksien tunnistaminen niin tämän päivän kuin tulevaisuudenkin sovelluksissa. Kirjoittajan apuvälineiden, vuorovaikutteisten sovellusten, tiedonhaun, kielen oppimisen ja kielen kääntämisen tärkeimmät kieliteknologiset apuvälineet.
  Kirjallisuus: Verkkomateriaalia, mm. kurssimoniste ja oheislukemistona osia teoksista (1) Ruslan Mitkov (ed.), The Oxford Handbook of Computational Linguistcs, Oxford University Press, 2003, (2) Daniel Jurafsky and James H. Martin, Speech and Language Processing, Prentice Hall, NJ, 2000.

Tekniset taidot 9 op

 • Kieliteknologian ATK-ympäristö 3 op. JUSSI. Vastuuopettaja kieliteknologian lehtori.
 • Korpusten käsittely 3 op. NIKO JA JUHO. Vastuopettaja kieliteknologian lehtori.
 • Rakenteisten dokumenttien perusteet
  Esitiedot: Kieliteknologian ATK-ympäristö
  Sisältö: Rakenteisten ja rakenteettomien (näköis- eli WYSIWYG-dokumenttien) dokumenttien väliset erot. Rakenteen merkkaus XML:n mukaisesti: alkiot ja attribuutit. Sopimukset tietyn rakenteen noudattamisesta (DTD), hyvinmuodostetut ja validoidut dokumentit. XHTML- ja HTML-kielten alkeet ja niiden erot. Rakenteisen dokumentin ulkonäön säätely ja CSS-muotoilukieli.
  Taitoja: Osata tunnistaa XML-muotoisen tiedon rakenne, osata editoida XML-muotoista dokumenttia, laatia XHTML-dokumentti, esim. oma kotisivu. Kirjallisuus: Verkkomateriaalia, mm. http://ww.w3c.org.
  Vastuopettaja kieliteknologian lehtori.

Perusopinnot, vapaavalintaiset osiot

Sikäli, kun kielitieteen tai teknisten taitojen osioista on muihin kokonaisuuksiin sisällytetty vastaavia osia, niitä ei suoriteta kieliteknologiassa uudestaan, vaan tilalle voi valita vapaavalintaisia osioita, esim.:

 • Semantiikan ja pragmatiikan harjoitukset 3 op Voidaan suorittaa esim. kurssilla Cyk150, ks. yleinen kielitiede
 • Johdanto puheen akustiikkaan 3 op MARTTI sp Hannalla
 • Tietokoneavusteinen kääntäminen 3-5 op LAURI

Vapaavalintaisten opintojen suorittaminen silloin, kun niillä ei korvata jo suoritetuiksi katsottuja osioita lisäävät perusopintojen opintopistemäärää jolloin opiskelija suorittaa perusopinnot yli 25 op laajuisina.

Aineopinnot 45 op, sivuaineena 35 op

Rakenteisten kieliaineistojen käsittely 6 op "Teknisiä taitoja"

 • Ohjelmoinnin perusteet (ent. Ctl220) "Skriptiohjelmointi": [pikkuohjelmien eli skriptien tekeminen esim. Perlillä tai Pythonilla.] PANU/ok paperilla 14.1. JA MIIKKA. Vastuuopettaja kieliteknologian lehtori.
 • Esitietovaatimuksena unix-järjestelmän perustuntemus ja emacs-tekstieditorin perustuntemus. Esitietoja ohjelmoinnista ei edellytetä
  Tavoitteena on osata toteuttaa tarvitsemansa tekstin ja muun tiedon käsittelymenetelmä itse ohjelmoimalla, etsiä ja korjata ohjelmien virheitä, ymmärtää ohjelmoinnin perusasiat sekä niihin liittyvät käsitteet, saada käsitys ohjelmoinnin luonteesta sekä siitä, mihin ohjelmoinnista on hyötyä ja oppia abstraktia ja tarkkuutta vaativaa ajattelua.
 • Rakenteisten dokumenttien käsittely (XSL) (ent Ctl230): [W3C:n standardien tuntemus, LaTeX-dokumenttien tekeminen, TEI]. KIMMO KOMMENTTEJA MIROLTA.Vastuuopettaja kieliteknologian lehtori.

Matematiikkaa ja tilastotiedettä 3 op

 • Kielenkäsittelymoduulien evaluointi 3 op KIMMO KOMMENTTEJA KARI LEHTOSELTA JA LAURILTA JA KRISTERILT' [Uusi kurssi, joka kattaa Kieliaineistojen tilastomenetelmät Ctl121 ja sisältää myös ainesta muista kielenkäsittelyn evaluoinneista.]

Kieliohjelmat ja kieliresurssit 6 op

 • Automaattinen fonologinen ja morfologinen analyysi 3 op (ent. Ctl132): [Kieliohjelmien tuntemus, niiden tulostuksen ymmärtäminen ja hyödyntäminen.] UUDET KOTISIVUT KIMMO. Vastuuopettaja Kimmo Koskenniemi.
 • Automaattinen syntaktinen analyysi (ent. Ctl142) 3 op: [Kieliohjelmien tuntemus, niiden tulostuksen ymmärtäminen ja hyödyntäminen.] UUDET KOTISIVUT LAURI. Vastuuopettaja Kimmo Koskenniemi.

Kieliteknologian menetelmät, pakolliset osiot yhteensä 10 op

 • Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät 3 op KIMMO: [nyk. Ctl256, mutta enemmän painottaen sitä, miten olemassa olevilla työkaluilla tehdään hyödyllisiä asioita.]
 • Kontekstittomat jäsennysmenetelmät ja Prolog 4 op: LAURI [nyk. Ctl254, mutta enemmän painottaen sitä, miten olemassa olevilla työkaluilla tehdään hyödyllisiä asioita.]
 • Puheteknologian menetelmät: Puhesynteesi 3 op MARTTI

  Tavoitteena on antaa yleiskäsitys tekstistä puhetta muokkaavien järjestelmien toiminnasta ja niiden käyttämistä tekniikoista. Voidaan suorittaa esim. kurssilla Vfo251 Puhesynteesin perusteet.

Tutkijan taidot pääaineopiskelijoille 10 op

 • Proseminaari 4 op VANHA
 • Kandidaatintutkielma 6 op VANHA

Ammattiin orientointi pääaineopiskelijoille 4 op

 • HOPS 2 op
 • Työelämään orientoiva osio 2 op

Valinnaisia osioita, pääaineopiskelija suorittaa väh. 6 op, sivuaineopiskelija väh. 10 op

Yleinen kielitiede

Puheteknologia

 • Puheaineistot 3-6 op MARTTI

  Puheaineistojen käsittely 3. [Digitoidun puheen käsittely, muunto yhdestä muodosta toiseen]

 • Käytännön puheteknologiasovellukset 3-6 op MARTTI

  Opiskelija tutustuu puheteknologisiin sovelluksiin ja teknologioihin. Opintokohteen voi suorittaa esim. TaY Puhekäyttöliittymät

Avoimen lähdekoodin kieliteknologia

 • Open source methods in language technology 3 op: [Perehtyminen siihen, mitä vapaita ohjelmia on saatavilla. Ohjelmien noutaminen verkosta, asentaminen ja käyttöönotto.]
 • Tietokoneavusteinen kääntäminen 3-5 op LAURI

Syventävät opinnot 120 op

Pakolliset syventävät opinnot XX op

Kieliteknologian teoriat ja menetelmät 9 op

 • Äärellistilaisten jäsennysmenetelmien teoria 3 op KIMMO
 • Syntaktisten jäsennysmenetelmien teoria 3 op LAURI
 • Tilastollispohjaiset menetelmät UUSI OTSIKKO 3 op KRISTER VAI ONKO TKK

Ammatillisuus ja tutkijan taidot 14 op

 • Kieliteknologian seminaari 10 op KIMMO
 • HOPS ja työelämäorientaatio 4 op

  Työelämäorientaation voi suorittaa esim. kursseilla Ctl310ipr Tekijänoikeudet, Ctl310pro Projektinhallinta tai Ctl310com Teknologian kaupallistaminen.

Valinnaiset syventävät opinnot 20 op

 • Kieliteknologian alaan liittyviä valinnaisia opintoja
  • Tekijänoikeudet 3-5 op OVR
  • Projektinhallinta 3-5 op ANTTI
  • Teknologian kaupallistaminen 3-5 op ANTTI
  • Semantic Web 3-5 op LAURI KRISTER
  • Luonnollisen kielen generointi 3-5 op LAURI
  • Kieliteknologian historia 3-5 op KIMMO
  • Koneoppiminen 3-5 op KRISTER
  • Tietokoneavusteinen kielen oppiminen 3-5 op LAURI
  • Äärelliset automaatit 3-5 op KIMMO JA ANSSI
  • Korpukset ja kieli 3-5 op ANTTI
 • Tietojenkäsittelytieteen laitoksen kieliteknologisia opintoja
 • Puheteknologian alaan liittyviä valinnaisia opintoja
 • Käännösteknologian alaan liittyviä valinnaisia opintoja
 • Muiden kieliteknologian alojen opintoja
 • Yleisen kielitieteen syventäviä opintoja

Pro gradu 40 op

Hae laitoksen sivuilta:

Yleisen kielitieteen laitos | Humanistinen tiedekunta | Helsingin yliopisto
Copyright © 2003-2004 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.