Yliopiston etusivulle Suomeksi
Helsingin yliopisto
Kieliteknologian tutkintovaatimukset 2005-2007

Yhteystiedot:

Osoite:
Yleisen kielitieteen laitos
PL 9
Siltavuorenpenger 20A
00014 Helsingin yliopisto

Puhelin: +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi: +358 (09) 191 29307

Kieliteknologian tutkintovaatimukset 2005-2007

luonnos yleisen kielitieteen laitoksen johtoryhmän kokousta 7.12.2004 varten. Pääaineen tutkintovaatimukset, ei maisteriohjelman.

Perusopinnot 25 op

Pakolliset osiot, pääaineopiskelijalle 25 op, sivuaineopiskelijalle 22-25 op (täydennetään vapaavalintaisilla 25 opintopisteeseen).

Kielitiede 10 op

 • Yleisen kielitieteen perusteet 2 op Voidaan suorittaa esim. kurssilla Cyk110 ks. yleinen kielitiede
 • Fonetiikan perusteet 2 op Voidaan suorittaa esim. kurssilla Ctl103
 • Fonologian ja morfologian harjoitukset 3 op Voidaan suorittaa esim. kurssilla Cyk130 ks. yleinen kielitiede
 • Syntaksin harjoitukset 3 op Voidaan suorittaa esim. kurssilla Cyk140 ks. yleinen kielitiede

Sivuaineopiskelija voi halutessaan suorittaa vain toisen harjoituskursseista, jolloin perusopinnot täydennetään vapaavalintaisilla osioilla.

Johdanto kieliteknologiaan 6 op

 • Voidaan suorittaa kurssilla Ctl193 Kieliteknologian johdantokurssi ja harjoitukset

Tekniset taidot 9 op

 • Kieliteknologian ATK-ympäristö 3 op
 • Korpusten käsittely 3 op
 • Rakenteisten dokumenttien perusteet 3 op

Perusopinnot, vapaavalintaiset osiot

Sikäli, kun kielitieteen tai teknisten taitojen osioista on muihin kokonaisuuksiin sisällytetty vastaavia osia, niitä ei suoriteta kieliteknologiassa uudestaan, vaan tilalle voi valita vapaavalintaisia osioita, esim.:

 • Semantiikan ja pragmatiikan harjoitukset 3 op Voidaan suorittaa esim. kurssilla Cyk150, ks. yleinen kielitiede
 • Johdanto puheen akustiikkaan 3 op
 • Tietokoneavusteinen kääntäminen 3-5 op

Vapaavalintaisten opintojen suorittaminen silloin, kun niillä ei korvata jo suoritetuiksi katsottuja osioita lisäävät perusopintojen opintopistemäärää jolloin opiskelija suorittaa perusopinnot yli 25 op laajuisina.

Aineopinnot 45 op, sivuaineena 35 op

Rakenteisten kieliaineistojen käsittely 6 op "Teknisiä taitoja"

 • Ohjelmoinnin perusteet (ent. Ctl220) "Skriptiohjelmointi": [pikkuohjelmien eli skriptien tekeminen esim. Perlillä tai Pythonilla.]
 • Rakenteisten dokumenttien käsittely (XSL) (ent Ctl230): [W3C:n standardien tuntemus, LaTeX-dokumenttien tekeminen, TEI].

Matematiikkaa ja tilastotiedettä 3 op

 • Kielenkäsittelymoduulien evaluointi 3 op [Uusi kurssi, joka kattaa Kieliaineistojen tilastomenetelmät Ctl121 ja sisältää myös ainesta muista kielenkäsittelyn evaluoinneista.]

Kieliohjelmat ja kieliresurssit 6 op

 • Automaattinen fonologinen ja morfologinen analyysi 3 op (ent. Ctl132): [Kieliohjelmien tuntemus, niiden tulostuksen ymmärtäminen ja hyödyntäminen.]
 • Automaattinen syntaktinen analyysi (ent. Ctl142) 3 op: [Kieliohjelmien tuntemus, niiden tulostuksen ymmärtäminen ja hyödyntäminen.]

Kieliteknologian menetelmät, pakolliset osiot yhteensä 10 op

 • Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät 3 op: [nyk. Ctl256, mutta enemmän painottaen sitä, miten olemassa olevilla työkaluilla tehdään hyödyllisiä asioita.]
 • Kontekstittomat jäsennysmenetelmät ja Prolog 4 op: [nyk. Ctl254, mutta enemmän painottaen sitä, miten olemassa olevilla työkaluilla tehdään hyödyllisiä asioita.]
 • Puheteknologian menetelmät: Puhesynteesi 3 op

  Tavoitteena on antaa yleiskäsitys tekstistä puhetta muokkaavien järjestelmien toiminnasta ja niiden käyttämistä tekniikoista. Voidaan suorittaa esim. kurssilla Vfo251 Puhesynteesin perusteet.

Tutkijan taidot pääaineopiskelijoille 10 op

 • Proseminaari 4 op
 • Kandidaatintutkielma 6 op

Ammattiin orientiointi pääaineopiskelijoille 4 op

 • HOPS 2 op
 • Työelämään orientoiva osio 2 op

Valinnaisia osioita, pääaineopiskelija suorittaa väh. 6 op, sivuaineopiskelija väh. 10 op

Yleinen kielitiede

Puheteknologia

 • Puheaineistot 3-6 op

  Puheaineistojen käsittely 3. [Digitoidun puheen käsittely, muunto yhdestä muodosta toiseen]

 • Käytännön puheteknologiasovellukset 3-6 op

  Opiskelija tutustuu puheteknologisiin sovelluksiin ja teknologioihin. Opintokohteen voi suorittaa esim. TaY Puhekäyttöliittymät

Avoimen lähdekoodin kieliteknologia

 • Open source methods in language technology 3 op: [Perehtyminen siihen, mitä vapaita ohjelmia on saatavilla. Ohjelmien noutaminen verkosta, asentaminen ja käyttöönotto.]
 • Tietokoneavusteinen kääntäminen 3-5 op

Syventävät opinnot 120 op

Pakolliset syventävät opinnot 20 op

Kieliteknologian teoriat ja menetelmät 9 op

 • Äärellistilaisten jäsennysmenetelmien teoria 3 op
 • Syntaktisten jäsennysmenetelmien teoria 3 op
 • Tilastollispohjaiset jäsennysmenetelmät 3 op

Ammatillisuus ja tutkijan taidot 11 op

 • Kieliteknologian seminaari 4 op
 • Kieliteknologian historia 3 op
 • HOPS ja työelämäorientaatio 4 op

  Työelämäorientaation voi suorittaa esim. kursseilla Ctl310ipr Tekijänoikeudet, Ctl310pro Projektityöskentely tai Ctl310com Teknologian kaupallistaminen.

Valinnaiset syventävät opinnot 20 op

 • Kieliteknologian alaan liittyviä valinnaisia opintoja
  • Tekijänoikeudet 3-5 op
  • Projektityöskentely 3-5 op
  • Teknologian kaupallistaminen 3-5 op
  • Semantic Web 3-5 op
  • Luonnollisen kielen generointi 3-5 op
  • Korpukset ja kieli 3-5 op
  • Koneoppiminen 3-5 op
  • Tietokoneavusteinen kielen oppiminen 3-5 op
  • Äärelliset automaatit 3-5 op
  • Korpukset ja kieli 3-5 op
 • Tietojenkäsittelytieteen laitoksen kieliteknologisia opintoja
 • Puheteknologian alaan liittyviä valinnaisia opintoja
 • Käännösteknologian alaan liittyviä valinnaisia opintoja
 • Muiden kieliteknologian alojen opintoja
 • Yleisen kielitieteen syventäviä opintoja

Pro gradu 40 op

Hae laitoksen sivuilta:

Yleisen kielitieteen laitos | Humanistinen tiedekunta | Helsingin yliopisto
Copyright © 2003-2004 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.