Kieliteknologian tutkintovaatimukset 2005-2007

luonnos 3.11.2004/HW, 4.11.2004/HW, 30.11. korjattu otsikot taulukkolaskentaohjelman (Kimmolla) mukaisiksi. Poistin opintoviikot/HW. 1.12./HW

Perusopinnot (25 op)

Pakolliset osiot, pääaineopiskelijalle 25 op, sivuaineopiskelijalle 22-25 op (täydennetään vapaavalintaisilla 25 opintopisteeseen). Ydinaineksista muodostetaan kursseille kuvaukset ja määrätään vastuuhenkilöt.

Kielitiede (10 op)

Sivuaineopiskelija voi halutessaan suorittaa vain toisen harjoituskursseista, jolloin peruopinnot täydennetään vapaavalintaisilla osioilla.

Johdanto kieliteknologiaan (6 op)

Tekniset taidot (9 op)

Perusopinnot, vapaavalintaiset osiot

Sikäli, kun kielitieteen tai teknisten taitojen osioista on muihin kokonaisuuksiin sisällytetty vastaavia osia, niitä ei suoriteta kieliteknologiassa uudestaan, vaan tilalle voi valita vapaavalintaisia osioita, esim.:

Vapaavalintaisten opintojen suorittaminen silloin, kun niillä ei korvata jo suoritetuiksi katsottuja osioita lisäävät perusopintojen opintopistemäärää jolloin opiskelija suorittaa perusopinnot yli 25 op laajuisina.

Aineopinnot (45 op, sivuaineena 35 op)

Rakenteisten kieliaineistojen käsittely 6 op "Teknisiä taitoja"

Matematiikkaa ja tilastotiedettä 3 op

Kieliohjelmat ja kieliresurssit 6 op

Kieliteknologian menetelmät, pakolliset osiot yhteensä 10 op

Tutkijan taidot pääaineopiskelijoille 10 op

Ammattiin orientiointi pääaineopiskelijoille 4 op

Valinnaisia osioita, pääaineopiskelija suorittaa väh. 6 op, sivuaineopiskelija väh. 10 op

Yleinen kielitiede

Puheteknologia

Avoimen lähdekoodin kieliteknologia

Syventävät opinnot (MOO 120 op, PAO 80 op)

Alla sekä kieliteknologian pääaineopiskelijan (PAO) että maisteriohjelman opiskelijan (MOO) vaatimukset.

Täydentävien opintojen osa (vain MOO, enint. 20 op)

Maisteriohjelman opiskelijat hankkivat ja täydentävät tämän osan puitteissa pakollisten kurssien edellyttämät taidot ja tiedot aineopintojen kursseilla .....(sekä täydentävät tarvittaessa kielitaitovaatimukset?)

Pakolliset syventävät opinnot (MOO 40 op, PAO 20 op)

Kieliteknologian teoriat ja menetelmät (MOO ja PAO 9 op)

Puheteknologian teoriat ja menetelmät (MOO 9 op)

Käännösteknologian teoriat ja menetelmät (MOO 9 op)

HUOM! Allaoleva osio on korjattu kieliteknologian pääaineen erillisiksi tehdyissä tutkintovaatimuksissa. TARKISTETTAVA!:

Ammatillisuus ja tutkijan taidot (MOO ja PAO 13 op?)

Valinnaiset syventävät opinnot (MOO vähint. 20 op, PAO 20 op)

Sikäli, kun MO:n opiskelijalla on vähemmän kuin 20 op täydentäviä opintoja, hän voi laajentaa vastaavalla määrällä valinnaisten opintojen osaa. Valinnaiset syventävät kurssit yleensä edellyttävät yllä olevan kohdan mukaisten pakollisten menetelmäkurssien tietoja.

Syventävät opinnot, vapaavalintaiset osiot

1- tason kurssit: aineopintojen suorittaminen riittää edellytykseksi, 2-tason kurssit: edellytetään 1-tason kurssi(e)n suorittamista

Pro gradu 40 op