KIT Ctl310ipr, 2003k:
Tekijänoikeudet

Kurssiesitekommentaari

Tämä dokumentti sisältää varsinaista kurssiesitettä yksityiskohtaisempia tietoja kurssin käytännön asioista. Se pyrkii samalla olemaan eräänlainen pre-emptiivinen FAQ, verkkokurssilla kun kysymyksiin vastaaminen niin, että tieto välittyisi samalla kaikille, ei ole yhtä yksinkertaista kuin luentokurssilla.

Kurssin rakenne

Kurssi koostuu kuudesta "luennosta" sekä kurssin päättävästä seminaarista. Luennot julkaistaan verkkosivuina, ja ne ovat luettavissa kunkin viikon tiistaista alkaen. Kunkin luennon aiheeseen liittyy jokunen harjoitustehtävä, joihin vastaamalla ja seminaariin osallistumalla kurssi suoritetaan.

Esitiedot

Varsinaisia esitietovaatimuksia ei kurssille ole. Kurssi pyrkii kuitenkin olemaan varsin käytännönläheinen, joten jos kaikki kurssilla käsiteltävät aiheet (kieliteknologia, ohjelmistotuotanto ja korpuslingvistiikka) ovat täysin vieraita, osallistumista kannattaa ehkä harkita uudelleen. Vaikka kurssi kuuluukin kieliteknologian syventäviin opintoihin, voi sen (edellinen huomioiden) toki suorittaa aiemminkin.

Käytännöllis-teknisinä esitietoina ei vaadita sen kummempaa kuin WWW-selaimen ja sähköpostiohjelman käyttötaito. Atk-lupa yleisen kielitieteen laitoksen tietokoneille ei ole välttämätön.

Ilmoittautuminen

Kurssille on ilmoittauduttava ennen sen alkamista, siis 2003-02-24 mennessä. Kuten kurssiesitteessä kerrotaan, ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse kurssin opettajalle ja ilmoittautumisviestistä tulee käydä ilmi opiskelijan nimi ja sähköpostiosoite (From-kenttäkin kelpaa) sekä HY:n opiskelijanumero (jos on).

Muiden korkeakoulujen opiskelijoiden, joilla ei HY:n opiskelijanumeroa vielä ole, on erikseen haettava opiskeluoikeutta (ks. tarkemmin KIT-verkoston sivulta). Hakemus kannattaa jättää viimeistään ilmoittautumisen yhteydessä, kurssin puolesta sitä tosin tarvitaan välttämättä vasta suoritusten kirjaamiseen. Lisätietoja opiskeluoikeuteen liittyvistä kysymyksistä antaa Hanna Westerlund.

Oppimateriaali

Kurssin varsinaisena oppimateriaalina toimivat kurssin verkkosivuilta löytyvät viikottaiset luennot. Harjoitustehtävien on tarkoitus olla sellaisia, että niihin voi vastata hyväksyttävästi pelkän verkosta löytyvän materiaalin perusteella.

Muu kirjallisuus voi kuitenkin auttaa luentojen ymmärtämistä ja varsinkin helpottaa harjoitustehtäviin vastaamista. Suositeltavasta kirjallisuudesta onkin lista kurssin aineistosivulla ja luentosivuilla runsaasti viittauksia näihin. Kaikkea tätä ei tietenkään ole tarkoituskaan lukea, mutta ainakin Haarmannin Immateriaalioikeuden oppikirjaan kannattaa tutustua. (Sen 2. painosta on opiskelijakirjastossa yleensä saatavilla läjäpäin.)

Oikeuden alalla aina tärkeä oppimateriaali ovat tietysti oikeuslähteet, tällä kurssilla lähinnä säädöstekstit. Nämä ovat saatavissa verkosta FINLEX-tietokannasta, FinELib-yhteyden kanssa myös EDILEX-tietokannasta. Lista kurssin alueeseen kuuluvista säädöksistä on omalla sivullaan. Lainsäädäntö ja varsinkin sen muutokset on syytä pitää mielessä myös kirjallisuutta luettaessa, harjoitustehtäviin vastataan yleensä vastaushetkellä voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Kurssiin liittyvästä paperimuodossa olevasta aineistosta (kopioita artikkeleista ja otteita kirjallisuudesta) tehdään kurssikansio, joka on luettavissa ja kopioitavissa HY:n yleisen kielitieteen laitoksella ja tarpeen/mahdollisuuksien mukaan myös muissa verkoston yliopistoissa. Kansiota täydennetään kurssin mittaan.

Seminaari

Kurssin päätteeksi järjestetään seminaari, jossa immateriaalioikeuden asiantuntijat alustavat erilaisista kurssilla käsiteltyihin asioihin liittyvistä aiheista. Alustuksia seuraa keskustelu, johon kurssilaisilta toivotaan aktiivista osallistumista.

Osallistuminen seminaariin on pakollista kurssin suorittamiseksi. Luentopäiväkirjaa ei vaadita. Perustellusta syystä on seminaari poikkeustapauksissa mahdollista korvata esseellä (n. 5 sivua), tästä, samoin kuin esseen aiheesta, on sovittava erikseen.

Seminaari järjestetään tiistaina 2003-04-08 klo 14 - 18 seminaarihuoneessa 359, Siltavuorenpenger 20A. Seminaarissa alustavat:

(puuttuvat aiheet ilmoitetaan myöhemmin)

Harjoitustehtävät

Kuhunkin luentoon liittyy muutama harjoitustehtävä (alustavan arvion mukaan 3--6 kpl). Osa tehtävistä etenkin kurssin alussa on hyvinkin yksinkertaisia tiedonhakuun liittyviä kontrollitehtäviä, joihin vastaukseksi riittää virke tai kaksi, osa taas esseekysymyksiä.

Harjoitustehtävät toimitetaan kurssille ilmoittautuneille sähköpostitse (tavallisena tekstinä, EI liitetiedostoja) kunkin luentoviikon alkupuolella, ja ne on palautettava viimeistään seuraavan viikon keskiviikkona. (Ennen määräaikaa palautettuja vastauksia saa myös muuttaa samaan määräaikaan asti. Palauta tällöin koko vastaus korjattuna, en minä mikään patch(1) ole...)

Tehtäviin voi vastata yksin, mutta myös 2--3 hengen ryhmässä vastaaminen on mahdollista. Työtavasta riippumatta on jokaisen palautettava vastaukset erikseen. Ryhmätyönä tehdyissä vastauksissa on mainittava myös ryhmän muut osallistujat.

Kunkin viikon harjoitustehtävät arvostellaan kokonaisuutena asteikolla 0...3, ja koko kurssin arvosanaksi tulee näiden keskiarvo. Kurssin suorittamisen edellytyksenä on vähintään 1 piste joka viikolta. Hylätyt vastaukset (0 pistettä) palautetaan takaisin mahdollisimman pian kommentoituina täydennettäviksi (useampia iterointikierroksia ei yleensä sallita), hyväksyttyjen vastauksien pistemäärät taas ilmestyvät kurssin sivuille. Valitettavasti tarkastamiseen kuluvaa aikaa on hiukan vaikea arvioida etukäteen, tavoiteaika on noin viikko.

Esseekysymyksissä hyväksyttävältä vastaukselta edellytetään perusteluja. Etenkin keskeiset kohdat on perusteltava viittauksin oikeuslähteisiin (yleensä lainkohtiin pykälän/momentin tarkkuudella). Toisaalta itsestäänselvyyksiä ei ole tarpeen eikä syytäkään perustella (eikä oikeuslähteitä tarvitse johtaa perustuslaista tai vaikka Kelsenin Grundnormista). Mikäli asiaintila jossain tapauksessa on tulkintasi mukaan epäselvä, tarkastele tällöin kaikkia kohtuudella perusteltavissa olevia vaihtoehtoja. Absoluuttista Oikeaa(TM) ratkaisua ei kaikkiin tehtäviin välttämättä edes ole olemassa.

Harjoitustehtäviin vastataan vastaushetkellä voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, ellei kysymyksestä muuta ilmene.

6 %

Som bekant är det din rätt att besvara övningsuppgifterna på svenska. Du kan också få frågorna på svenska om du meddelar om detta innan kurset börjar, helst vid anmälan. Om du inte känner den svenskspråkiga fackterminologin på förhand är det dock närmast ett måste att läsa någon svenskspråkig framställning om immaterialrätt (se litteratursidan) i tillägg till kursets webbsidor.

Neuvonta

Varsinaisia vastaanottoja ei järjestetä, sen sijaan vastaan sähköpostitse kurssiin ja oppimateriaalin mahdollisiin epäselvyyksiin liittyviin kysymyksiin. Harjoitustehtävät on tarkoitus tehdä itsenäisesti, joten suoraan niihin liittyviä kysymyksiä ei hirveästi kannata esittää (ja ne voidaan ottaa huomioon arvostelussa; valvova silmä ulottuu myös muualle inttternetiin).

$Id: kurssi.html,v 1.15 2003/11/13 14:47:24 oronkain Exp $