Fonetiikan harjoitusten ensimmäiset tehtävät:


1. Mitä tarkoitetaan fonologisuudella ja foneettisuudella?

2. Mitä on foneettinen kirjoitus? Mihin ja miksi sitä voidaan käyttää?

3. Kirjoita oma nimesi IPA-merkeillä. Miten englantia äidinkielenään puhuva ääntäisi nimesi, jos näkisi sen kirjoitettuna? Mieti asiaa joko britti- tai amerikanenglannin kannalta. Kirjoita kuvittelemasi äännös IPA-merkeillä.

4. Transkriboi foneemisesti suomen aakkosten luettelo (kirjainten nimet; esim. /e:/, /pe:/). Pohdi, onko kirjainten nimissä esiintyviin äänneyhdistelmiin (p > /pe:/) jokin artikulatorinen syy (esim. läheinen ääntymäpaikka, ääntymätapa tai soinnillisuus).

Ohessa on transkriboitu pätkä spontaania suomenkielistä keskustelupuhetta.

5. Kirjoita transkriboidun puhejakson sisältö suomen kielen kirjainmerkeillä ts. "ortografisesti". Joudutko tekemään "kompromisseja"? Minkälaisia?

6. Miten sama äännös kirjoitettaisiin kirjakielisessä asussa? Kuvittele esimerkiksi, että kirjoitat artikkelia sanomalehteen.

7. Yritä edellisen kysymyksen perusteella tehdä luettelo silmäänpistävistä eroista (ainakin 3 kpl), joita spontaanin puheen ja kirjakielen välillä on.

8. Mitä voit sanoa kirjoitetun ja puhutun suomen kielen suhteesta toisiinsa? Mitä syitä tälle tilanteelle on? Onko tilanne sama muiden kielten kohdalla?

9. Mikä on foneemi? Entä mikä on allofoni? Miten ne suhteutuvat äänteeseen (fooniin)?

10. Tee luettelo suomen kielen foneemeista. Kirjoita jokaisen foneemin kohdalle jokin esimerkkisana jossa ko. foneemi esiintyy ja transkriboi se fonologisesti IPAlla.

11. Voivatko seuraavat äänteet/äännähdykset mielestäsi esiintyä suomenkielisessä keskustelussa? Jos voivat, olisiko niiden merkitys yleensä lingvistinen (ts. fonologinen), paralingvistinen vai ekstralingvistinen? Esiintyisivätkö ne eri kohdissa sanaa? Voisivatko ne olla jonkin foneemin allofoneja?

 

 

Lisätietoja

Uusimman foneettisen aakkoston löydät verkosta:
IPA:n foneettiset merkit kuvatiedostossa (246K)

IPAn kotisivu

Foneettiseen kirjoitukseen liittyvää lisätietoa löytyy esim. monisteesta:
Iivonen, A., Sovijärvi, A. & Aulanko, R. (1990) Foneettisen kirjoituksen kehitys ja nykytila. Helsingin yliopiston fonetiikan laitoksen monisteita, 16.