logo


Yleinen kielitiede

 

Uuden tutkintojärjestelmän mukaiset tutkintovaatimukset 1.8.2005 alkaen

 

Mitä yleinen kielitiede on?

 

Yleinen kielitiede eli lingvistiikka on kiinnostunut ihmiskielen luonteesta. Tämä tarkoittaa muun muassa eri kielten perustavia ominaisuuksia, yhteisiä piirteitä sekä teorioita ja menetelmiä, joilla kieliä voi kuvata. Kielijärjestelmien lisäksi tutkitaan esimerkiksi kielen muuttumista, käyttöä eri tilanteissa, prosessointia, suhdetta muihin symbolijärjestelmiin ja yleistä merkitystä ihmiselle.

 

Yleisen kielitieteen pääaineopiskelijat sijoittuvat usein kielentutkijoiksi kotimaahan tai ulkomaille, mutta myös opettajiksi, tieto- tai muuhun teollisuuteen ja yrittäjiksikin. Sivuaineiksi sopivat erityisesti mitkä tahansa kieliaineet.

 

Humanistisen tiedekunnan ja muidenkin tiedekuntien opiskelijat voivat vapaasti opiskella yleistä kielitiedettä sivuaineena ja suorittaa joko kokonaisia arvosanoja tai vain yhden tai muutaman yksittäisen opintojakson. Yleinen kielitiede on erityisen sopiva sivuaine yksittäisen kielen tutkijaksi aikovalle opiskelijalle, koska se tarjoaa perusteellisia metodisia ja teoreettisia valmiuksia. Käsitellessään kieltä ja kieliä monesta eri näkökulmasta yleinen kielitiede on luonteeltaan monitieteistä ja sen harrastajia tulee muistakin tiedekunnista.

 

Opintojaksojen vastuuhenkilöt hoitavat opintojaksoihin liittyvät asiat ja antavat tietoja esimerkiksi tentittävän kirjallisuuden saatavuudesta. Tentit ottaa vastaan se opettaja, joka tiettynä lukukautena pitää kurssin, muuten vastuuhenkilö.

 

Opintojaksoja CYK110 sekä CYK130 - CYK150 lukuun ottamatta sekä pää- että sivuaineopiskelijat ja myös yleisen kielitieteen yksittäisten tenttien suorittajat voivat tenttiä kaikki muut CYK-opintojaksot kirjatentteinä. Sovi tentistä etukäteen vastuuhenkilön kanssa joko sähköpostitse tai käymällä vastaanotolla.

 

Perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaisarvolauseet määräytyvät arvosanaan kuuluvien opintojaksojen pyöristetyn painotetun keskiarvon mukaan (esim. jos painotettu keskiarvo on välillä 1,51 – 2,49, kokonaisarvolause on 2).

 

Arvosanat on syytä koostaa eli rekisteröidä heti, kun tarpeellinen opintoviikkomäärä on saavutettu. Tämä selkiyttää opintojen tilannetta. Perusopinnot koostaa yliopistonlehtori, muut arvosanat professori. Arvosanat koostetaan keskustellen ja laitoksen perinteisiin kuuluu monitieteisyyden ja vapaamielisyyden kunnioittaminen. Arvosanan merkintää pyytäessään opiskelijan pitää esittää opintorekisteriote, josta ilmenevät tarvittavat osasuoritukset.

 

Opiskelija, jolla on muu pääaine, voi muuttaa yleisen kielitieteen pääaineekseen vasta, kun on ensin suorittanut yleisen kielitieteen perusopinnot vähintään hyvin tiedoin. Pääaineen vaihto edellyttää myös käyntiä professorin vastaanotolla.

 

Yleisen kielitieteen laitoksen kotisivun osoite on http://www.ling.helsinki.fi ja sitä päivitetään jatkuvasti. Se on ainetta koskevan ajantasaisen informaation paras lähde. Laitoksen opiskelijoiden yhdistys Aspekti r.y. eli ”Kielteisen yleistieteen ainejärjestö” (http://www.ling.helsinki.fi/aspekti) on tärkeä opiskelijoiden sekä niiden ja henkilökunnan välinen side. Aspektiin ja sen postituslistalle kannattaa liittyä heti.

 

 

CYK100 Perusopinnot (25 opintopistettä) 402967 Vastuuhenkilö: Ritva Laury.

 

Perusopintojen oppimistavoitteet: kielentutkimuksen keskeisten käsitteiden, teorioiden ja metodien hallinta erityisesti kielen rakenteen, merkityksen, käytön ja variaation näkökulmasta.

 

Kurssi

opintopisteet

(op)

aineopintoihin jatkaville pakollisia

CYK110 Yleisen kielitieteen peruskurssi

2-5

5

CLT120 Fonetiikan perusteet

2

2

CYK120 Kielitieteen historia

3

0

CYK130 Fonologian ja morfologian harjoituskurssi

3-7

3-5*

CYK140 Syntaksin harjoituskurssi

3-7

3-5*

CYK150 Semantiikan ja pragmatiikan harjoituskurssi

3-7

3-5*

CYK160 Kieli ja konteksti

3-7

0

CYK170 Maailman kielet

3-7

0

CYK 180, 180b Kirjatentti - boktentamen

3-7

0

CLT130 Kieliteknologian atk-ympäristö

1 (+2 tdk:n)

1

Summa

 

21

(* = Aineopintoihin jatkaville näistä harjoituskursseista vähintään kaksi 5 op:n laajuisina, kolmas on suoritettava vähintään 3 op:n laajuisena.)

 

Pääaineopiskelijalla ja aineopintoihin jatkavalla sivuaineopiskelijalla on perusopinnoissa 21 pakollista ja 4 valinnaista opintopistettä ja perusopinnot on suoritettava vähintään hyvin tiedoin.

 

Pääaineopiskelijat pitävät perusopinnoissa kaksi lyhyehköä suullista esitystä jonkin harjoitus- tai luentokurssin yhteydessä. Voi itse valita kurssit, joiden yhteydessä pitää esitykset (1 op CYK205:n kolmesta).

 

Aineopintoihin jatkavat sivuaineopiskelijat voivat halutessaan suorittaa kurssin CLT130 aineopintojen osana.

 

Useimmat opintojaksot voidaan suorittaa halutun laajuisina. Suppeamman vaihtoehdon suoritukset ovat aina osa laajempaa vaihtoehtoa. Opiskelija ilmoittaa luentojen yhteydessä, kuinka laajana hän suorittaa opintojakson.

 

Tentittävän kirjallisuuden opintopistemäärän on oltava kokonaisluku 3-7.

 

Suoritusajankohdista on tietoa opetusohjelmassa, ilmoitustaululla, laitoksen kotisivuilla tai vastuuhenkilöllä.

 

Pääaineopiskelijoille nimetään opettajatuutori, jonka kanssa joka lukukausi tarkastellaan menneen lukukauden tuloksia ja suunnitellaan tulevaa lukukautta (1 op CYK205:n kolmesta).

 

 

CYK100 Perusopinnot (25 op) 402967

 

CYK110 YLEISEN KIELITIETEEN PERUSKURSSI (2-5 op) 402968

2 op: luentokurssi (30 t) harjoituksineen; 3 op: luennot ja harjoitukset (1.5 op), F. Karlsson, Yleinen kielitiede (1998-2004, uudistettu laitos), luvut 1-8 (1.5 op); 5 op: luennot ja harjoitukset (2 op), koko kirja (2.5 op), essee (0.5 op). Vastuuhenkilö: Orvokki Heinämäki, 1.8.2006 alkaen Laury. (CYK110 2 op:n laajuisena on tarkoitettu kieliteknologeille, kieliaineet voivat käyttää 3-5 op:n muunnoksia, tarvittaessa myös 2 op:n.)

Kuvaus: Yleiskatsaus luonnollisten kielten ominaisuuksiin, mm. kielen rakenteen osa-alueisiin fonetiikasta semantiikkaan, sekä kielten sosiaaliseen, alueelliseen ja ajalliseen variaatioon. Kielitypologinen näkökulma. Tavoitteena on hallita perusterminologia sekä kehittää valmiuksia kielten analysointiin ja kuvaamiseen. Kurssiin liittyy harjoitustehtäviä. Kirja suoritetaan sovittavassa laajuudessa.

 

CYK110b GRUNDKURS I ALLMÄN SPRÅKVETENSKAP (2-5 sp) 402968

2 sp: föreläsningskurs (30 t) med övningar; 3 sp: kurs med övningar (1.5 sp) samt F. Karlsson, Yleinen kielitiede (1998-2004, förnyad version), kap. 1-8 (1.5 sp); 5 sp: kurs med övningar (2 sp), hela boken (2.5 sp) samt essä (0.5 sv).  Motsvarande litteratur på svenska kan också användas enligt lärarens anvisningar, t.ex. Östen Dahl, Språkens enhet och mångfald (2 sp) eller Per Linell, Människans språk (2 sp). Ansvarig: Fred Karlsson.

Kursbeskrivning: En översikt över de naturliga språkens egenskaper, bl.a. språkstrukturens delområden från fonetik till semantik samt språkens sociala, regionala och historiska variation. De språktypologiska aspekterna beaktas. Målen är behärskning av de viktigaste termerna samt förmåga att analysera och beskriva språk. Till kursen hör övningar. Man kan själv bestämma hur omfattande man önskar avlägga kursen.

 

CLT120 FONETIIKAN PERUSTEET (2 op) Ks. kieliteknologia.

Luentokurssi transkriptioharjoituksineen 18 t ja K. Wiik, Fonetiikan perusteet. Vastuuhenkilö: Martti Vainio.

Kuvaus: Puheketjun yleisesittely, International Phonetic Associationin (IPA) artikulatorinen peruskäsitteistö + foneettiset merkit, transkriptiotaidon perusteet erityisesti segmenttien osalta. Kurssi pidetään 1. periodin alussa.

 

CLT130 KIELITEKNOLOGIAN ATK-YMPÄRISTÖ  (1 op + 2 op tiedekunnan yhteisissä tieto- ja viestintätekniikan opinnoissa) Ks. kieliteknologia.

 

CYK130 FONOLOGIAN JA MORFOLOGIAN HARJOITUSKURSSI (3-7 op) 402971

Edellytys: CLT120 Fonetiikan perusteet. 3 op: luentokurssi (30 t) harjoituksineen (1.5 op) sekä J. Clark & C. Yallop, An Introduction to Phonetics and Phonology, luvut 3-5 ja M. Haspelmath, Understanding Linguistic Morphology, luvut 1-6 (1.5 op); 5 op: 3 op:n lisäksi Clark & Yallop, luvut 1-2 ja 9-11 sekä Haspelmath, luvut 7-12 (2 op); 7 op: 5 op:n lisäksi J. Bybee, Morphology, luvut 1-5 (1 op) sekä P. Carr, Phonology, luvut 8-11 (1 op). Vastuuhenkilö: Orvokki Heinämäki, 1.8.2006 alkaen Kittilä.

Kuvaus: Strukturaalista fonologiaa: foneemianalyysi, tavun rakenne, prosodia, fonotaksi, morfofonologia, prahalainen fonologia. Generatiivista fonologiaa: piirteet, perusmuodot, sääntöformalismi, prosessit, morfofonologiset säännöt, psykologinen todellisuus. Autosegmentaalisen ja metrisen fonologian perusajatukset. Morfeemiteoria, morfologiset tyypit ja morfologiset prosessit. Morfologian ja merkityksen suhde (erityisesti nominien ja verbien keskeiset taivutuskategoriat). Paradigmojen rakenne. Leksikaaliset edustumat. Morfologia ja syntaksi.

 

CYK140 SYNTAKSIN HARJOITUSKURSSI (3-7 op) 402972

3 op: luentokurssi (30 t) harjoituksineen (2 op) sekä R. van Valin, An Introduction to Syntax, luvut 1-4 (1 op); 5 op: 3 op:n lisäksi van Valin, luvut 5-6 ja M. Tallerman, Understanding Syntax (2 op); 7 op: 5 op:n lisäksi G. Thompson, Introducing Functional Grammar (2 op). Vastuuhenkilö: Orvokki Heinämäki, 1.8.2006 alkaen Kittilä.

Kuvaus: Kielten syntaktiset kategoriat ja erilaiset näkökulmat syntaktiseen rakenteeseen. Lausekerakenne, syntaktiset funktiot, dependenssisuhteet ja temaattiset suhteet, syntaksin kannalta relevantti morfologia, typologinen näkökulma. Harjoituksia erityyppisistä kielistä, joiden avulla perehdytään kielimateriaalin analyysiin ja kuvaamiseen. Keskeinen tavoite on selkeä argumentaatio.

 

CYK150 SEMANTIIKAN JA PRAGMATIIKAN HARJOITUSKURSSI (3-7 op) 402973

3 op: luentokurssi (30 t) harjoituksineen (1.5 op) sekä J. Saeed, Semantics, luvut 1-8 (1.5 op); 5 op: 3 op:n lisäksi Saeed, luvut 9-11 (1 op) ja G. Yule, Pragmatics (1 op); 7 op: 5 op:n lisäksi R. Dirven & M. Verspoor, Cognitive Explorations of Language (2. painos), luvut 1-2, 4, 6-8 (1 op) ja J. Taylor, Linguistic Categorization: Prototypes in Linguistic Theory (2. painos), luvut 1-7 ja 14 (1 op). Vastuuhenkilö: Orvokki Heinämäki, 1.8.2006 alkaen Kittilä.

Kuvaus: Lingvistisen semantiikan ja pragmatiikan peruskäsitteet. Merkitys kielijärjestelmän osana. Semanttiset kategoriatja niiden kieliopillistuminen eri kielissä. Sana- ja lausesemantiikka. Pragmatiikkaa: merkitysten implisiittisyys.  Semantiikan ja pragmatiikan rajapinta.

 

CYK160 KIELI JA KONTEKSTI (3-7 op) 402974

Luentokurssi (30 t) harjoituksineen (2 op); kirjallisuutta 130-800 s. teoksista W. Foley, Anthropological Linguistics: An Introduction (4 op), S. Romaine, Language in Society (2. painos) (1.5 op), J. Verschueren, Understanding Pragmatics (1.5 op). Pelkkä kirjatentti (3, 4 tai 7 op). Vastuuhenkilö: Ritva Laury.

Kuvaus: Kielen, kielen käytön ja kielenulkoisen ympäristön suhteet. Kieli, yhteisö ja kulttuuri. Kielen synnyn ja omaksumisen kontekstuaalisuus, mediadiskurssi sekä tekstin ja diskurssin kontekstuaalisuus.

 

CYK170 MAAILMAN KIELET (3 op) 402975

Luentokurssi 24 t (1 op) ja J. Anhava, Maailman kielet ja kielikunnat (2 op). Kirjatentti (3 op): Anhava ja joko R. M. W. Dixon, The Rise and Fall of Languages, tai J. Aitchison, Seeds of Speech. Vastuuhenkilö: Fred Karlsson, 1.8.2006 alkaen Kittilä.

Kuvaus:  Katsaus maailmaan kieliin ja kielikuntiin. Kielten geneettinen ja areaalilingvistinen luokittelu sekä kulttuurinen, poliittinen, sosiaalinen ja historiallinen asema. Kielitypologinen lähestymistapa. Tutustuminen muutamiin tärkeisiin kieliin.

 

CYK120 KIELITIETEEN HISTORIA (3 op) 402976

Kirjatentti: R. H. Robins, A Short History of Linguistics (1 op), F. Karlsson, Yleinen kielitiede Suomessa kautta aikojen sekä F. Karlsson & N. E. Enkvist, ”Kielitieteet” teoksesta P. Tommila (toim.), Suomen tieteen historia 2, s. 225-295 (2 op). Vastuuhenkilö: Ritva Laury.

Kuvaus: Itä- ja länsimaisen yleisen kielitieteen keskeiset vaiheet. Suomen kielitieteen vaiheet yleispiirteisesti niin kieliteorian kuin erityiskielten tutkimuksen osalta.

 

CYK180 PERUSOPINTOJEN KIRJATENTTI (3-7 op) 402977

F. de Saussure, Cours de linguistique générale (myös engl., ruots., saks., ven., 1.5 op), E. Sapir, Language (1.5 op), J. Aitchison, Seeds of Speech (1 op), G. Lakoff & M. Johnson, Metaphors we live by (1.5 op), C. Bratt Paulston & G. R. Tucker (ed.), Sociolinguistics: The Essential Readings (4 op). Kirjallisuudesta (joka voi olla muutakin, ks. CYK 180b) sovitaan vastuuhenkilön kanssa. Vastuuhenkilö: Ritva Laury.

 

CYK180b BOKTENTAMEN FÖR GRUNDSTUDIER (3-7 sp) 402977

Se litteraturen i CYK180, eller P. Linell, Människans språk (2 sp), T. Janson, Språken och historien (1.5 sp), Ö. Dahl, Språkens enhet och mångfald (1.5 sp), A. Robinson, Skrivkonsten. Uppkomst och historia (1.5 sp), C. Laurén, Fackspråk. Form, innehåll, funktion (1.5 sp), J. Einarsson, Språksociologi (1.5 sp). Ansvarig: Fred Karlsson.

 

CLT140 KIELITEKNOLOGIAN JOHDANTO JA HARJOITUKSET (3 op). Ks. kieliteknologia.

 

Pääaineopiskelijoiden opintosuunnitelmamalli  (OPS) periodeittain (P1-4) ensimmäisenä opiskeluvuotena näyttää seuraavalta. Sivuaineopiskelijat voivat hyödyntää kaikkia näitä kursseja. Yleisen kielitieteen laitos tarjoaa jatkossa nämä kurssit joka lukuvuosi tämän periodisoinnin mukaan.

 


OPS P1/2005

op

CYK110 Yleisen kielitieteen peruskurssi

5

CLT120 Fonetiikan perusteet

2

atk/tiedekunta

2

atk/laitos

1(+2 tdk:n)

Tiedekunnan orientoivat opinnot

2

 

 

OPS P2/2005

 

CYK130 Fonologian ja morfologian harjoituskurssi

3 – 7(*) 

CYK140 Syntaksin harjoituskurssi

3 – 7(*)

 

 

OPS P3/2006

 

CYK130 Fonologian ja morfologian harjoituskurssi

3 – 7(*) 

CYK150 Semantiikan ja pragmatiikan harjoituskurssi

3 – 7(*)

CYK160 Kieli ja konteksti

3 – 7(*)

 

 

OPS P4/2006

 

 

CYK140 Syntaksin harjoituskurssi

3 – 7(*)

CYK170 Maailman kielet

3 – 7(*) 

Mahdollisesti jokin aineopintojen kurssi tai tentti

3 7(*)

 

(*) Kursseja voi laajentaa myöhemmin kirjatentteinä esim. seuraavan periodin aikana.

 

Kurssit CYK120 Kielitieteen historia ja CYK180 Perusopintojen kirjatentti voi suorittaa kirjatentteinä kaikissa periodeissa.

 

CYK110 Yleisen kielitieteen peruskurssi opetetaan neljä kertaa vuodessa: suomenkielisenä periodissa 1 (4 t/v), suomenkielisenä hitaampana muunnoksena (P1 + P2, 2 t/v), suomenkielisenä P3 (4 t/v) ja ruotsinkielisenä P1 (4 t/v).
Tämänhetkisten tietojen mukaan lukuvuonna 2006-2007 kaikki peruskurssit on tarkoitus pitää periodin 1 aikana: tuolloin siis opetetaan kolme suomen- ja yksi ruotsinkielinen peruskurssi.


CYK200 Aineopinnot (45 op, sivuaineena 35 op) 402979 Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

 

Aineopintojen oppimistavoitteet: kielen tasojen ja kielenkäytön keskeisten tutkimusmenetelmien ja teorioiden hyvä tuntemus erirakenteisten kielten näkökulmasta.

 

Pääaineopiskelijoille pakollisia ovat kaksi opintojaksoista CYK210, CYK215, CYK220 (joista ainakin yksi 7 op:n laajuisena) sekä proseminaari CYK285 ja kandidaatintutkielma CYK290. Muuten kaikki opintojaksot voi suorittaa kirjatentteinä niinä lukukausina, kun kurssia ei järjestetä (sivuaineopiskelijat myös CYK210-CYK220). Kirjatentin kirjallisuuden ja laajuuden voi koostaa vapaasti silloin, kun tarkempia ohjeita ei anneta. Opintojaksoista CYK120-CYK180 voidaan suorittaa vielä yksi tai kaksi (korkeintaan 12 op), kuten myös CYK310 Kielitieteen metodologia ja filosofiset perusteet tai muiden laitosten tarjoamia yleislingvistisesti painottuvia kursseja (ilmoitetaan lukukausittain tai sovitaan henkilökohtaisesti professorin kanssa). Kieliteknologian opintoja hyväksytään yleisen kielitieteen aineopintoihin 20 op. CLT131 Korpusten käsittely on suositeltava.

 

Ajoittain järjestetään luentokursseja myös opintojaksoista, joiden kohdalla ei  kurssia mainita.

 

Proseminaari ja pääaineopiskelijoilla kandidaatintutkielma (ynnä kypsyyskoe), yhteensä 10 op (270 tuntia työtä), muodostavat yhden pakollisen kokonaisuuden. Käytännössä kandidaatintutkielma on yleensä korjattu ja viimeistelty proseminaariesitelmä, jonka viimeisen version proseminaarin pitäjä ja professori hyväksyvät. Proseminaarin suorittamista suositellaan myös sivuaineopiskelijoille. Tällöin op-määrästä sovitaan seminaarin pitäjän kanssa.

 

Pääaineopiskelijat pitävät yhden lyhyehkön suullisen esityksen jonkin luentokurssin yhteydessä. Voi itse valita kurssin, joiden yhteydessä pitää esityksen. Kaikkiin opintojaksoihin voidaan liittää 2 op:n  mittainen essee.

 

Henkilökohtaista opintosuunnitelmaa tarkennetaan ja seurataan lukukausittain (CYK205). CYK299 Työelämään orientoituminen on pakollinen kurssi pääaineopiskelijoille.

 

Aineopintojen kulku. Pääaineopiskelijat suorittavat toisena opiskeluvuotena 28-35 op (riippuen siitä, ovatko jo ensimmäisen vuoden aikana suorittaneet aineopintoja) ja kolmannen opiskeluvuoden toisella ja kolmannella periodilla proseminaarin ja kandidaatintutkielman (yhteensä 10 op). Sivuaineopiskelijat suorittavat toisena opiskeluvuotena 23-29 op (riippuen siitä, ovatko jo ensimmäisen vuoden aikana suorittaneet aineopintoja) ja kolmannen opiskeluvuoden toisella ja kolmannella periodilla proseminaarin (6 op).

 

                               

CYK205 HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA (HOPS, 2 op + 1 op tiedekunnan yhteisissä orientoivissa opinnoissa) 402980 Vastuuhenkilö: kunkin henkilökohtainen opettajatuutori.

Kuvaus: Henkilökohtaisen opettajatuutorin kanssa pääaineopiskelija käy lukukausittain ensimmäisestä lukukaudesta alkaen läpi menneen lukukauden tulokset ja suunnittelee tulevaa lukukautta. Kolme lyhyehköä suullista esitystä harjoitus- tai luentokurssien yhteydessä (ks. perusopinnot).

 

CYK210 FONOLOGIAN JA MORFOLOGIAN JATKOKURSSI (3-7 op) 402981

3 op: luentokurssi 24t (1 op) sekä J. A. Goldsmith, Autosegmental and Metrical Phonology, luvut 1–2, 4 ja A. Carstairs-McCarthy, Current Morphology, luvut 2–4 (2 op); 5 op: 3 op:n lisäksi R. Kager, Optimality Theory, luvut 1–5 (2 op); 7 op: 5 op:n lisäksi Goldsmith, luvut 3, 5–6 sekä Carstairs-McCarthy, luvut 5–9 (2 op).  Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Kuvaus: Autosegmentaaliset representaatiot, säännöt, runkotaso ja tavun rakenne. Metriset puut ja ristikot. Leksikaalinen ja morfoleksikaalinen fonologia. IA-, IP- ja WP-morfologia. Generatiiviset sananmuodostusmallit. Luonnollinen morfologia. Morfologinen konstituenttirakenne. Word-bar -teoria.

 

CYK215 KIELIOPIN KUVAUS JA TEORIA (3-7 op) 402982

3 op: luentokurssi 24 t (1 op) lisäaineistoineen (1 op) sekä T. E. Payne, Describing Morphosyntax. A Guide for Field Linguists,  luvut 1-7 (1 op); 5 op: 3 op:n lisäksi joko (a) Payne, luvut 8-12, tai (b) I. Sag, T. Wasow & E. Bender, Syntactic Theory. A Formal Introduction, toinen painos, luvut 1-8; 7 op: 5 op:n lisäksi joko A. Goldberg, Constructions. A Construction Grammar Approach to Argument Structure tai Sag & al., luvut 9-12, 14. Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Kuvaus: Kieliopin tutkimuksen perusdatat ja metodis-teoreettiset ongelmat, kieliopin kokonaishahmotus, rakennetasojen ja merkityksen suhteet kieliopissa, kieliopillistuminen, miten ”kielen koko kielioppi” tehdään, keskeisten kielioppi-ilmiöiden kielitypologia.

 

CYK220 SEMANTIIKAN JA PRAGMATIIKAN JATKOKURSSI (3-7 op) 402983

3 op: luentokurssi 24 t (1 op) sekä W. Frawley, Linguistic Semantics, luvut 1-3 ja J. L. Mey, Pragmatics: An Introduction, luvut 1-5 (2 op); 5 op: 3 op:n lisäksi Frawley, luvut 4–6 ja Mey, luvut 6–9 (2 op); 7 op: 5 op:n lisäksi joko (a) Frawley, luvut 7–10 ja Mey, luvut 10–11 (2 op), tai (b) E.C. Traugott & R. B. Dasher, Regularity in Semantic Change (2 op). Vastuuhenkilö: Orvokki Heinämäki, 1.8.2006 alkaen Kittilä.

Kuvaus: Semantiikan kuvaustasot, viittaussuhteet, leksikaaliset suhteet, olioiden ja  toiminnan semantiikka, modaalisuus, negaatio, aika ja paikka, virketason ja vuorovaikutteisesti neuvotellun merkityksen olemus ja kuvaus, semantiikan tutkimusmenetelmät ja teoriat, mikro- ja makropragmatiikka.

 

CYK222 KIELITYPOLOGIA (3-5 op) 402984

3 op: luentokurssi 24 t (1 op) ja W. Croft, Typology and Universals, toinen painos (2 op); 5 p: 3 op:n lisäksi E. Itkonen, Maailman kielten erilaisuus ja samuus, toinen painos, luvut 1-11 (2 op). Kirjatentti 3 op: koko Croft ja artikkelit Greenberg 1966, Nichols 1986 ja Dryer 1992 (saatavissa monisteina laitokselta); 5 op: 3 op:n kirjatentin lisäksi Itkonen, luvut 1-11. Vastuuhenkilö: Fred Karlsson, 1.8.2006 alkaen Kittilä.

Kuvaus: Kielitypologian teoreettiset perusteet (luokittelu, universaalit, tunnusmerkkisyys, ikonisuus, kieliopilliset hierarkiat, prototyypit, syntaktinen kielitypologia, diakroninen typologia, kelitypologinen argumentointi, yksityiskohtainen katsaus keskeisten kielioppikategorioiden typologiseen vaihtelualaan).

 

CYK225 KIELEN MUUTOS JA KIELIKONTAKTIT (3-5 op) 402985

3 op: luentokurssi 24 t (1 op) ja L. Campbell, Historical Linguistics. An Introduction, luvut 1-11 (2 op); 5 op: 3 op:n lisäksi Campbell, luvut 12-15 ja  S.G. Thomason, Language Contact. An Introduction, luvut 1-5 (2 op). Kirjatentti 3 op: koko Campbell, 5 op: koko Campbell ja Thomason. Vastuuhenkilö: Ritva Laury.

Kuvaus:

Äänteenmuutokset ja analogiset muutokset. Lainautuminen. Historiallis-vertaileva kielitiede. Kielellisen muutoksen mallit. Sisäinen rekonstruktio. Syntaktiset ja semanttiset muutokset. Areaalilingvistiikka. Kielten kaukaiset suhteet. Interferenssi. Kontaktimuutokset. Kielen säilyminen ja kato. Pidginit ja kreolit.

 

CYK230 PSYKOLINGVISTIIKKA (3-5 op) 402986

T. B. Jay, The Psychology of Language, n. 400 s. (3 op), kokonaan (4 op),  E. Clark, First Language Acquisition, luvut 1-11 (2 op), kokonaan (3 op), M. Deuchar & S. Quay, Bilingual Acquisition (1 op). Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Kuvaus:

Kielen biologinen, neuraalinen ja kognitiivinen perusta. Sanojen ja lauseiden tuottamisen ja ymmärtämisen mallit. Muistin vaikutus kielen prosessointiin. Kielen rakenteen ja prosessoinnin suhde. Kielen, ajattelun ja kulttuurin suhde. Ensikielen omaksumisen edellytykset ja vaiheet.

 

CYK235 SOSIOLINGVISTIIKKA (3-7 op) 402987

R. Wardhaugh, An Introduction to Sociolinguistics, neljäs painos (3 op); N. Coupland & A. Jaworski, Sociolinguistics. A Reader and Coursebook (2 op), D. Nettle & S. Romaine, Vanishing Voices. The Extinction of the World’s Languages (2 op),  D. Crystal, English as a Global Language (1 op).

Vastuuhenkilö: Ritva Laury.

Kuvaus: Kielen yhteisöllinen variaatio, sosiolingvistiikan parametrit, teoriat ja menetelmät,  yhteisöllinen monikielisyys, kielikontaktit, pidginit ja kreolit.

 

CYK240 KAKSIKIELISYYS (3-5 op) 402988

S. Romaine, Bilingualism, toinen painos (3 op), C. Myers-Scotton, Contact Linguistics. Bilingual Encounters and Grammatical Outcomes (2 op). Vastuuhenkilö: Ritva Laury.

Kuvaus: Kaksikielisyyden yksilölliset ja yhteisölliset ulottuvuudet, kahden kielen omaksuminen, aivoissa edustuminen ja käyttö, koodinvaihto, kaksi- ja monikielisten yhteiskuntien ominaispiirteet, kielellinen eriarvoisuus ja kaksikielinen koulutus.

 

CYK245 DISKURSSIANALYYSI (3-5 op) 402989

H. Hamilton, D. Tannen & D. Schiffrin, toim., The Handbook of Discourse Analysis, luvut 1-20 (3 op), M. Halliday & R. Hasan, Cohesion in English, luvut 1-6 (2 op), A. Fetzer, Recontextualizing Context: Grammaticality meets Appropriateness (2 op). Vastuuhenkilö: Ritva Laury.

Kuvaus: Virkettä laajempien kielellisten yksiköiden rakenne, funktiot ja sidoksisuus.; puhutun ja kirjoitetun kielen erot; tekstityyppi ja genre; tyylioppi; diskurssistrategiat ja vuorovaikutus; intertekstuaalisuus; tekstuaalinen merkitys.

 

CYK250 IHMISKIELEN KEHITYSHISTORIA (3-6 op) 402990

J. Hurford, M. Studdert-Kennedy & C. Knight, toim., Approaches to the Evolution of Human Language (3 op), M. H. Christiansen & S. Kirby, toim., Language Evolution (3 op), D. Nettle, Linguistic Diversity (1 op). Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Kuvaus: Kielen rakenteiden emergenssi, kielen ”synnyn” ajoitus, kielen evoluution suhde mm. symbolien tajun, eleiden, mielen, kognition, sosiaalisuuden, altruismin, huolenpidon, aivorakenteiden ja artefaktien evoluutioon, protokielestä ”täydelliseen” kieleen.

 

CYK251 KIELI JA SUKUPUOLI (3-7 op) 402991

3 op: luentokurssi 24 t (1 op) ja S. Romaine, Communicating Gender, luvut 1-9 (2 op); 5 op: 3 op:n lisäksi: Romaine, luvut 10–11 (0.5 op) ja J. Coates, Men talk (1,5 op); 7 op: 5 op:n lisäksi K. Hall & M. Bucholtz, toim., Gender-Articulated Language and the Socially Constructed Self, n. 260 s. artikkeleita sopimuksen mukaan (2 op). Vastuuhenkilö: Ritva Laury. (Suorituksena hyväksytään myös Kristiina-instituutin samanniminen kurssi, 5 op.)

Kuvaus: Sukupuolen heijastuminen kielen rakenteessa ja kielen käytössä eri kielissä ja kulttuureissa, sukupuoli-identiteetin rakentuminen kielen kautta ja kielellisten sukupuoliroolien yhteys institutionaalisiin rooleihin ja yhteiskunnalliseen vallankäyttöön.

 

CYK253 SOVELTAVA KIELITIEDE (3-5 op) 402992

K. Sajavaara & A. Piirainen-Marsh, toim., Näkökulmia soveltavaan kielentutkimukseen (2 op), K. Sajavaara & A. Piirainen-Marsh toim., Kielenoppimisen kysymyksiä (2 op), K. Sajavaara & A. Piirainen-Marsh toim., Kieli, diskurssi ja yhteisö (3 op). Vastuuhenkilö: Ritva Laury.

Kuvaus: Teoreettisen ja soveltavan kielitieteen suhde, ensimmäisen ja toisen kielen oppiminen, kielitaidon arviointi, kontrastiivinen kielentutkimus, virheanalyysi, kieli ja asenteet, kielenohjailu, lukutaito, kriittinen diskurssintutkimus, käytännön tekstintutkimus, käännöstiede.

 

CYK254 VIITTOMAKIELTEN JA NIIDEN TUTKIMUKSEN PERUSTEET (3-5 op) 402993

A. Malm, toim., Viittomakieliset Suomessa (1.5 op), T. Rissanen, Viittomakielen perusrakenne (1.5 op), R. Takkinen, Käsimuotojen salat (2.5 op), P. Rainò,  Henkilöviittomien synty ja kehitys suomalaisessa viittomakieliyhteisössä (2 op). Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Kuvaus: Viittomakielen lajit ja ominaispiirteet, viittoman perusrakenne, viittomakielen syntaksi ja merkityspotentiaali, maailman viittomakielet, suomalainen viittomakieliyhteisö ja sen synty.

 

CYK256 KENTTÄTYÖMETODIIKKA (4 op) 402994 B. Vaux & J. Cooper, Introduction to Linguistic Field Methods ja P. Newman & M. Ratliff, toim., Linguistic Fieldwork. Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Kuvaus: Kenttätyön luonne ja tavoitteet, informantin valinta, nauhoittaminen, transkription ongelmat, haastattelutekniikat (mm. elisitointi), artikuloinnin tarkkaaminen, sanojen keräilyn periaatteet, kieliopillisuuden arvioiminen, muiden kielten käyttö, kontekstuaalisen informaation taltioiminen, eurosentrismin välttäminen.

 

CYK257 KORPUSLINGVISTIIKAN MENETELMÄT (3-5 op) 402995

Luentokurssi 24 t (1 op), harjoitukset (1 op), T. McEnery & A. Wilson, Corpus linguistics (1 op), D. Biber, S. Conrad & R. Reppen, Corpus Linguistics (2 op). Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Kuvaus: Korpuksen käsite, korpusmenetelmän luonne, erilaiset teksti- ja puhekorpukset, korpusten annotointi, saatavilla olevat erikieliset korpukset, keskeiset tekstikorpusten käsittelyn (atk-)menetelmät.

 

CYK258 MAAILMAN KIELTEN KIRJOITUSJÄRJESTELMÄT (3 op) 402996

G. Sampson, Writing Systems. A Linguistic Introduction (1.5 op), D. Schmandt-Besserat, How Writing Came About (1.5 op). Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Kuvaus: Katsaus eri kirjoitusjärjestelmien ominaispiirteisiin, vaihteluun, syntyyn sekä historiaan.

 

CYK260 YHDEN KIELEN OPINTOJA (3 op) 402997

Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Kuvaus: Muu kuin kouluissa opetettava kieli, joka ei sisälly aineyhdistelmään (sopimuksen mukaan esimerkiksi romani, viittomakieli, saame, baski, esperanto, Euroopan ulkopuoliset kielet).

 

CYK270 ERIKOISKURSSI TAI KIRJATENTTI (3-5 op) 402998

CYK275 ERIKOISKURSSI TAI KIRJATENTTI (3-5 op) 402999

CYK280 ERIKOISKURSSI TAI KIRJATENTTI (3-5 op) 403000

CYK281 ERIKOISKURSSI TAI KIRJATENTTI (3-5 op) 403001

Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Kuvaus: CYK270 - CYK281 ovat erikoistumista varten ja sovitaan henkilökohtaisesti.

 

CYK285 PROSEMINAARI (4 op) 403002

Vastuuhenkilö: Orvokki Heinämäki.

Kuvaus: Suoritetaan aineopintojen loppupuolella. Proseminaari kestää yhden lukukauden (kolmannen opiskeluvuoden kolmas ja neljäs periodi). Opiskelija laatii noin 12-sivuisen kirjoitelman mieluiten itse ehdottamastaan lingvistisestä aiheesta. Kirjoitelmista keskustellaan ryhmässä ja saamansa palautteen pohjalta opiskelija kirjoittaa työstään korjatun version. Korjattu ja laajennettu proseminaariesitelmä hyväksytään kandidaatintutkielmana (CYK290).

 

CYK290 KANDIDAATINTUTKIELMA (6 op) 403003 

Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Kuvaus: Pääaineopiskelija kirjoittaa HuK-tutkinnon kandidaatintutkielman, joka on noin 15 sivun mittainen kirjallinen työ. Tutkielma on tyypillisesti  proseminaariesitelmän korjattu ja laajennettu versio. Tutkielman pohjalta suoritetaan yleisenä tenttipäivänä HuK-tutkinnon kypsyysnäyte, jolloin opiskelija saa kolme kysymystä tutkielman pohjalta ja laatii yhdestä aineentapaisen vastauksen, jonka tulee osoittaa aiheen hallintaa ja hyvää kirjallista ilmaisua.

 

CYK299 TYÖELÄMÄÄN ORIENTOITUMINEN (2 op) 403004

Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Kuvaus: Asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua tai opintoja, jotka tukevat työelämään sijoittumista.

 

 

 

CYK300 Syventävät opinnot (pääaineena vähintään 80 op, sivuaineena 60 op) 403005 Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

 

Syventävien opintojen oppimistavoitteet: kielitieteen luonteen, keskeisten teorioiden sekä menetelmien hyvä tuntemus sekä yhden erikoisalueen perusteellinen hallinta.

 

Syventävien opintojen suorittamisen edellytyksenä on, että pääaineopiskelija on suorittanut ainakin 70 op ja sivuaineopiskelija ainakin 60 op.

 

Opiskelija voi itse päättää, kuinka laajoina hän suorittaa syventävät opinnot (80-120 op). Aineopintojen opintojaksoja CYK210-CYK260 voidaan sopi­muksen mukaan sisällyttää syventäviin opintoihin.

 

Syventävät opinnot ovat yksilöllisiä ja mää­räytyvät mahdollisimman pitkälle opiskelijan intressien, hänen pro gradu- tai sivuainetutkielmansa aiheen ja usein hänen aineyhdistelmänsäkin mukaan. Kaikille pa­kol­lisia ovat opintojaksot CYK310 kielitieteen metodologia ja filosofiset perusteet, CYK 327 kielitieteen historia, CYK350 seminaari sekä yksi erikoisaloista CYK311-CYK327. Pääaineopiskelijoille pakollisia ovat lisäksi CYK 800 pro gradu –tutkielma ja CYK399 työelämään orientoituminen. Sivuaineopiskelijoille pakollinen on lisäksi CYK 801 sivuainetutkielma.

 

Ennen syventävien opintojen aloittamista neuvotellaan professorin kanssa henkilökohtaisesta opinto­suun­nitelmasta (CYK305). Pääaineopiskelijoilla semi­naari ja muut  opintosuoritukset pyritään kytkemään pro gradu -tutkielman tekoon. Opintosuoritukset voivat olla luentokursseja, kirjatenttejä tai esseitä. Kurssien vas­tuuhenkilö on yleisen kielitieteen professori, ellei toisin ilmoiteta. Opintojaksojen CYK311-CYK326 ten­tittävä­t kirjavaihtoehdot ja artikkelit  löytyvät osoitteesta www.ling.helsinki.fi/kielitiede/opinnot/syvkirjat, josta voi valita haluamansa. Voi myös esittää omia ehdotuksia. Myös osallistuminen lukupiiriin voidaan sopimuksen mukaan lukea opintoihin.

 

Opintojen kulku. Ensimmäisen opintovuoden aikana opiskelija suorittaa yleisen kielitieteen syventäviä opintoja ainakin 40 op. Toisena opiskeluvuotena hän aloittaa ja suorittaa seminaarin, kirjoittaa tutkielmansa sekä suorittaa mahdollisesti lisää yleisen kielitieteen opintoviikkoja yli 80 op:een.

 

CYK305 HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA (1 op) 403006

Kuvaus:  Professorin kanssa opiskelija käy lukukausittain läpi menneen lukukauden tulokset ja suunnittelee tulevaa lukukautta.

 

CYK310 KIELITIETEEN METODIOPPI JA FILOSOFISET PERUSTEET (3-10 op) 403007

Luentokurssi 24 t (1 op) + 250 s. kirjallisuutta (2 op). Kirjatentti seuraavista: R. Bartsch, Norms of Language (3 op), A. P. Martinichi (toim.), The Philosophy of Language (4 op), E. Itkonen, Causality in Linguistic Theory (3 op), J. J. Katz, The Philosophy of Linguistics (2 op), U. Määttä, Funktionaalinen selittäminen morfologiassa (3 op), F. Newmeyer, The Politics of Linguistics (1 op), G. Sampson, Empirical Linguistics (2 op), W. Cowart, Experimental Syntax (1 op) V. Yngve, From Grammar to Science. New Foundations for General Linguistics (3 op), K. L. Pike, Linguistic Concepts. An Introduction to Tagmemics (1 op), R. P. Botha, The Conduct of Linguistic Inquiry (4 op).

 

CYK311 FONOLOGIA (3-7 op) 403008

 

CYK312 KIELIOPIN TEORIA (3-7 op) 403009

 

CYK313 SEMANTIIKKA JA KIELEN KÄYTTÖ (3-7 op) 403010

 

CYK315 KIELI JA KULTTUURI (3-7 op) 403011 

 

CYK318 KIELEN SYNTY MONITIETEISENÄ ONGELMANA (3-7 op) 403012

 

CYK324 KIELITYPOLOGIA JA UNIVER­SAA­LIT (3-7 op) 403013

 

CYK326 KIELISUKULAISUUS JA KIELI­KONTAKTIT (3-7 op) 403014

 

CYK327 KIELITIETEEN HISTORIA (3-8 op) 403015

P. Seuren, Western Linguistics. An Historical Introduction (4 op), E. Hovdhaugen, F. Karlsson, C. Henriksen & B. Sigurd, The History of Linguistics in the Nordic Countries (4 op), G. Lepschy, toim., History of Linguistics. The Eastern Traditions of Linguistics (1 op), J. Tetel Andresen, Linguistics in the Americas 1769-1924 (2 op), C. M. Hutton, Linguistics and the Third Reich (3 op).

 

CYK329 METODIOPINTOJA 403016, esim. korpuslingvistiikan erikoismetodit tai puheen analysointiohjelmistojen käyttö (3-5 op)

 

CYK330 ERIKOISKURSSI TAI KIRJATENTTI (3-5 op) 403017

 

CYK335 ERIKOISKURSSI TAI KIRJATENTTI (3-5 op) 403018

 

CYK340 ERIKOISKURSSI TAI KIRJATENTTI (3-5 op) 403019

 

Kuvaus: Opintojaksot CYK320-CYK340 sovitaan henkilö­kohtaisesti osina opintosuunnitelmaa. Opintojaksojen ensisijaisena tarkoituksena niin pää­- kuin sivuaineaineopiskelijoilla on tukea tutkielman tekoa. Ne voivat sisältää muidenkin aineiden yleis­lingvistisesti relevantteja opintoja.

 

CYK350 SEMINAARI (5-8 op) 403020

Kuvaus: Kahden lukukauden osanotto seminaariin. On suositeltavaa aloittaa syyslukukaudella. Seminaarin tarkoituksena on saattaa pro gradu- tai sivuainetutkielma kunnolla alkuun. Seminaarin aikana käsi­tel­lään tutkielman aihetta, rajausta ja laaditaan siitä tai sen osasta kaksi asteittain kehittyvää versiota. Seminaarin laajuus on pääaineopiskelijoilla  8 op, sivuaineopiskelijoilla 5 op.

 

CYK800 PRO GRADU -TUTKIELMA (40 op) 403021

Kuvaus: Pro gradu -tutkielman tulee osoittaa pää­aine­opis­ke­lijan kykyä yleislingvistiseen ajatteluun ja kykyä soveltaa lingvistisiä tutkimusmenetelmiä. Tutkielman suositeltava pituus 60-80 sivua. Pyrkimyksenä on, että tutkielma valmistuisi sen lukuvuoden aikana, jolloin suoritetaan seminaari CYK350.

 

CYK805 SIVUAINETUTKIELMA (20 op) 403022

Kuvaus: Tutkielman tulee osoittaa sivu­aine­opis­ke­lijan lingvististen käsitteiden hallintaa ja kuvausongelmien käsittelykykyä. Tutkielman suositeltava pituus on 30-35 sivua. Pyrkimyksenä on, että tutkielma valmistuisi sen lukuvuoden aikana, jolloin suoritetaan seminaari CYK350.

 

CYK399 TYÖELÄMÄÄN ORIENTOITUMINEN (5 op) 403023

Kuvaus: Asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua tai opintoja, jotka tukevat työelämään sijoittumista.