Yleinen kielitiede

TUTKINTOVAATIMUKSET 2009-2011


Mitä yleinen kielitiede on?

Yleinen kielitiede eli lingvistiikka on kiinnostunut ihmiskielen luonteesta. Tämä tarkoittaa muun muassa eri kielten perustavia ominaisuuksia, yhteisiä piirteitä sekä teorioita ja menetelmiä, joilla kieliä voi kuvata. Kielijärjestelmien lisäksi tutkitaan esimerkiksi kielen muuttumista, käyttöä eri tilanteissa, prosessointia, suhdetta muihin symbolijärjestelmiin ja yleistä merkitystä ihmiselle.

Yleisen kielitieteen pääaineopiskelijat sijoittuvat usein kielentutkijoiksi kotimaahan tai ulkomaille, mutta myös opettajiksi, tieto- tai muuhun teollisuuteen ja yrittäjiksikin. Sivuaineiksi sopivat erityisesti mitkä tahansa kieliaineet.

Humanistisen tiedekunnan ja muidenkin tiedekuntien opiskelijat voivat vapaasti opiskella yleistä kielitiedettä sivuaineena ja suorittaa joko kokonaisia arvosanoja tai vain yhden tai muutaman yksittäisen opintojakson. Yleinen kielitiede on erityisen sopiva sivuaine yksittäisen kielen tutkijaksi aikovalle opiskelijalle, koska se tarjoaa perusteellisia metodisia ja teoreettisia valmiuksia. Käsitellessään kieltä ja kieliä monesta eri näkökulmasta yleinen kielitiede on luonteeltaan monitieteistä ja sen harrastajia tulee usein muistakin tiedekunnista.

Opintojaksojen vastuuhenkilöt hoitavat opintojaksoihin liittyvät asiat ja antavat tietoja esimerkiksi tentittävän kirjallisuuden saatavuudesta. Tentit ottaa vastaan ja merkinnät antaa se opettaja, joka tiettynä lukukautena pitää kurssin, muuten vastuuhenkilö.

Opintojaksoja CYK110 sekä CYK130-CYK150 lukuun ottamatta sekä pää- että sivuaineopiskelijat ja myös yleisen kielitieteen yksittäisten tenttien suorittajat voivat tenttiä kaikki muut CYK-opintojaksot kirjatentteinä. Sovi tentistä etukäteen vastuuhenkilön kanssa joko sähköpostitse tai käymällä vastaanotolla.

Pääaineopiskelijan on suoritettava kurssi CLT130 Kieliteknologian atk-ympäristö (2 op) pakollisena siten, että se kuuluu (laitoksen järjestämänä osuutena) tiedekunnan tvt-opintoihin (eikä siis yleisen kielitieteen opintoihin). Ks. kieliteknologia.

Perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaisarvolauseet määräytyvät arvosanaan kuuluvien opintojaksojen pyöristetyn painotetun keskiarvon mukaan (esim. jos painotettu keskiarvo on välillä 1,50-2,49, kokonaisarvolause on 2).

Arvosanat on syytä koostaa eli rekisteröidä heti, kun tarpeellinen opintoviikkomäärä on saavutettu. Tämä selkiyttää opintojen tilannetta. Arvosanat koostetaan keskustellen ja laitoksen perinteisiin kuuluu monitieteisyyden ja vapaamielisyyden kunnioittaminen. Arvosanan merkintää pyytäessään opiskelijan pitää esittää opintorekisteriote, josta ilmenevät tarvittavat osasuoritukset.

Opiskelija, jolla on muu pääaine, voi muuttaa yleisen kielitieteen pääaineekseen vasta, kun on ensin suorittanut yleisen kielitieteen perusopinnot ja lisäksi myös vanhasta pääaineesta perusopinnot. Pääaineen vaihto edellyttää käyntiä professorin vastaanotolla. Lisää asiasta humanistisen tiedekunnan sivuilla.

Yleisen kielitieteen laitoksen kotisivun osoite on http://www.ling.helsinki.fi ja sitä päivitetään jatkuvasti. Se on ainetta koskevan ajantasaisen informaation paras lähde. Laitoksen opiskelijoiden yhdistys Aspekti r.y. eli "Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian ainejärjestö" (http://www.ling.helsinki.fi/aspekti) on tärkeä opiskelijoiden sekä niiden ja henkilökunnan välinen side. Aspektiin ja sen postituslistalle kannattaa liittyä heti.

CYK100 Perusopinnot (25 op) 402967

Vastuuhenkilö:Seppo Kittilä

Perusopintojen oppimistavoitteet: kielentutkimuksen keskeisten käsitteiden, teorioiden ja metodien hallinta erityisesti kielen rakenteen, merkityksen, käytön ja variaation näkökulmasta.

Kurssi Opintopisteet (op) Aineopintoihin jatkaville pakollisia
CYK110 Yleisen kielitieteen peruskurssi 2-5 5
CLT120 Fonetiikan perusteet 2 2
CYK120 Kielitieteen historia 3 0
CYK130 Fonologian ja morfologian harjoituskurssi 3-7 3-5
CYK140 Syntaksin harjoituskurssi 3-7 3-5
CYK150 Semantiikan ja pragmatiikan harjoituskurssi 3-7 3-5
CYK160 Kieli ja konteksti 3-7 0
CYK170 Maailman kielet 3-7 0
CYK180 Kirjatentti/Boktentamen 3-7 0
20

Pääaineopiskelijoiden ja aineopintoihin jatkavien sivuaineopiskelijoiden on suoritettava yleisen kielitieteen peruskurssi (CYK110) 5 op:n laajuisena. Aineopintoihin jatkaville harjoituskursseista CYK130, CYK140 ja CYK150 vähintään kaksi on suoritettava 5 op:n laajuisina, kolmas vähintään 3 op:n laajuisena.

Sivuaineopiskelijoiden (jotka eivät aio jatkaa aineopintoihin) on suoritettava harjoituskursseista (CYK130, CYK140, CYK150) kaksi vähintään 3 op:n laajuisena.

Pääaineopiskelijalla ja aineopintoihin jatkavalla sivuaineopiskelijalla on perusopinnoissa 20 pakollista ja 5 valinnaista opintopistettä.

Sivuaineopiskelijat voivat halutessaan suorittaa kurssin CLT130 Kieliteknologian ATK-ympäristö perusopintojen osana; aineopintoihin jatkavat voivat käyttää opintojakson myös yleisen kielitieteen aineopintoihin.

Useimmat opintojaksot voidaan suorittaa halutun laajuisina. Suppeamman vaihtoehdon suoritukset ovat aina osa laajempaa vaihtoehtoa. Opiskelija ilmoittaa luentojen yhteydessä, kuinka laajana hän opintojakson suorittaa. Kurssien (esim. harjoituskurssien) laajennukset voi (ja usein ne suoritetaankin) itse kurssin jälkeen sopimalla asiasta kurssin vastuuhenkilön kanssa.

Tentittävän kirjallisuuden opintopistemäärän on oltava kokonaisluku 3-7.

Suoritusajankohdista on tietoa opetusohjelmassa, ilmoitustaululla, laitoksen kotisivuilla tai opintojakson vastuuhenkilöllä.

Pääaineopiskelijoille nimetään opettajatuutori, jonka kanssa joka lukukausi tarkastellaan menneen lukukauden tuloksia ja suunnitellaan tulevaa lukukautta (1 op opintojaksosta CYK205 Henkilökohtainen opintosuunnitelma, 2 op tiedekunnan yhteisistä Orientoivat opinnot ja HOPS).

CYK110 YLEISEN KIELITIETEEN PERUSKURSSI (2-5 op) 402968

2 op: Luentokurssi (28 t) harjoituksineen; 3 op: luennot ja harjoitukset, F. Karlsson, Yleinen kielitiede (uudistettu laitos, painokset 1998-2006), luvut 1-8; 5 op: luennot ja harjoitukset, Karlsson (koko kirja), essee. Vastuuhenkilö: Seppo Kittilä.

Romaanisten kielten laitoksen pääaineopiskelija voi suorittaa opintojakson myös kirjatenttinä. Tentti suoritetaan tällöin romaanisten kielten laitokselle. Kirjallisuutena F.Karlsson, Yleinen kielitiede (2000 tai uudempi, koko kirja) tai (ranskalainen filologia) Oliver Soutet, Linguistique (kokonaan) tai (italialainen filologia) G.Graffi - S.Scalise, Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica (paitsi jaksot IV.12; V.11-12 ja VII.1-2) tai sopimuksen mukaan. Huomattava on, ettei kirjatenttisuoritus takaa jatkomahdollisuutta yleisessä kielitieteessä: jos opiskelija haluaa jatkaa yleisen kielitieteen opintoja, hänen on otettava yhteyttä yleisen kielitieteen oppiaineeseen.

(CYK110 2 op:n laajuisena on tarkoitettu kieliteknologeille, kieliaineet voivat käyttää 3-5 op:n muunnoksia, tarvittaessa myös 2 op:n.)

Kuvaus: Yleiskatsaus luonnollisten kielten ominaisuuksiin, mm. kielen rakenteen osa-alueisiin fonetiikasta semantiikkaan, sekä kielten sosiaaliseen, alueelliseen ja ajalliseen variaatioon. Kielitypologinen näkökulma. Tavoitteena on hallita perusterminologia sekä kehittää valmiuksia kielen analysointiin ja kuvaamiseen. Kurssiin liittyy harjoitustehtäviä. Kirja suoritetaan sovittavassa laajuudessa.

CYK110 GRUNDKURS I ALLMÄN SPRÅKVETENSKAP (2-5 sp) 402968

2 sp: föreläsningskurs (28 t) med övningar; 3 sp: kurs med övningar samt F. Karlsson, Yleinen kielitiede (1998-2006, förnyad version), kap.1-8; 5 sp: kurs med övningar, Karlsson (hela boken) samt essä. Motsvarande litteratur på svenska kan också användas enligt lärarens anvisningar, t.ex. Östen Dahl, Språkets enhet och mångfald (2 sp) eller Per Linell, Människans språk (2 sp). Ansvarig: Seppo Kittilä.

Kursbeskrivning: En översikt över de naturliga språkens egenskaper, bl.a. språkstrukturens delområden från fonetik till semantik samt språkens sociala, regionala och historiska variation. De språktypologiska aspekterna beaktas. Målen är behärskning av de viktigaste termerna samt förmåga att analysera och beskriva språk. Till kursen hör övningar. Man kan själv bestämma hur omfattande man önskar avlägga kursen.

FP1 FONETIIKAN PERUSTEET (2 op)

Luentokurssi transkriptioharjoituksineen (18 t) ja kirjallisuutta. Kurssin järjestää puhetieteiden laitos.

Kuvaus: Puheketjun yleisesittely, International Phonetic Associationin (IPA) artikulatorinen peruskäsitteistö + foneettiset merkit, transkriptiotaidon perusteet erityisesti segmenttien osalta. Kurssi pidetään tavallisesti 1.periodin alussa.

CYK130 FONOLOGIAN JA MORFOLOGIAN HARJOITUSKURSSI (3-7 op) 402971

Edelletys: CYK110 Yleisen kielitieteen peruskurssi ja FP1 Fonetiikan perusteet.
3 op: luentokurssi (28 t) harjoituksineen sekä D.Odden, Introducing Phonology, luvut 2-6 ja M.Haspelmath, Understanding Morphology, luvut 1-6; 5 op: 3 op:n lisäksi Odden: luvut 8-10 sekä Haspelmath, luvut 7-12 (2 op); 7 op: 5 op:n lisäksi J.Bybee, Morphology, luvut 1-5 (1 op) sekä P.Carr, Phonology, luvut 8-11 (1 op). Vastuuhenkilö: Ekaterina Gruzdeva.

Kuvaus: Strukturaalista fonologiaa: foneemianalyysi, tavun rakenne, prosodia, fonotaksi, morfofonologia, prahalainen fonologia. Generatiivista fonologiaa: piirteet, perusmuodot, sääntöformalismi, prosessit, morfofonologiset säännöt, psykologinen todellisuus. Morfeemiteoria, morfologiset tyypit ja morfologiset prosessit. Morfologian ja merkityksen suhde (erityisesti nominien ja verbien keskeiset taivutuskategoriat). Paradigmojen rakenne. Leksikaaliset edustumat. Morfologia ja syntaksi.

CYK140 SYNTAKSIN HARJOITUSKURSSI (3-7 op) 402972

Edellytys: CYK110 Yleisen kielitieteen peruskurssi.
3 op: luentokurssi (28 t) harjoituksineen sekä R.van Valin, An Introduction to Syntax, luvut 1-4; 5 op: 3 op:n lisäksi M.Tallerman, Undestanding Syntax (2 op) tai P.R.Kroeger, Analyzing Syntax: A Lexical-Functional Approach (2 op); 7 op: 5 op:n lisäksi G.Thompson, Introducing Functional Grammar (2 op) tai T.Givón, Syntax (2.painos): vol.1, luvut 1-7 (2 op). Vastuuhenkilö: Ekaterina Gruzdeva.

Kuvaus: Kielten syntaktiset kategoriat ja erilaiset näkökulmat syntaktiseen rakenteeseen. Lauserakenne, syntaktiset funktiot, dependenssisuhteet ja temaattiset suhteet, syntaksin kannalta relevantti morfologia, typologinen näkökulma. Harjoituksia erityyppisistä kielistä, joiden avulla perehdytään kielimateriaalin analyysiin ja kuvaamiseen. Keskeinen tavoite on selkeä argumentaatio.

CYK150 SEMANTIIKAN JA PRAGMATIIKAN HARJOITUSKURSSI (3-7 op) 402973

Edelletys: CYK110 Yleisen kielitieteen peruskurssi. 3 op: luentokurssi (28 t) harjoituksineen sekä J. Saeed, Semantics, luvut 1-8; 5 op: 3 op:n lisäksi Saeed, luvut 9-11 (1 op) ja G. Yule, Pragmatics (1 op; 7 op: 5 op:n lisäksi R.Dirven & M.Verspoor, Cognitive Explorations of Language (2.painos>, luvut 1-2, 4, 6-8 (1 op) ja J.Taylor>, Linguistic Categorization: Prototypes in Linguistic Theory (2.painos), luvut 1-7 ja 14 (1 op). Vastuuhenkilö: Seppo Kittilä.

Kuvaus: Lingvistisen semantiikan ja pragmatiikan peruskäsitteet. Merkitys kielijärjestelmän osana. Semanttiset kategoriat ja niiden kieliopillistuminen eri kielissä. Sana- ja lausesemantiikka. Pragmatiikkaa: merkitysten implisiittisyys. Semantiikan ja pragmatiikan rajapinta.

CYK160 KIELI JA KONTEKSTI (3-7 op) 402974

Luentokurssi (28 t) harjoituksineen (2 op); kirjallisuutta 130-800 s. teoksista W. Foley, Anthropological Linguistics: An Introduction (1-4 op), S. Romaine, Language in Society (2.painos)(1 op), A.Duranti (ed.), Linguistic Anthropology: A Reader (1-3 op). Pelkkä kirjatentti (3, 4 tai 7 op). Vastuuhenkilö: Ekaterina Gruzdeva.

Kuvaus: Kielen, kielenkäytön ja kielenulkoisen ympäristön suhteet. Kieli, yhteisö ja kulttuuri. Kielen synnyn ja omaksumisen kontekstuaalisuus, mediadiskurssi sekä tekstin ja diskurssin kontekstuaalisuus.

CYK170 MAAILMAN KIELET (3 op) 402975

Luentokurssi 24 t (1 op) ja J. Anhava, Maailman kielet ja kielikunnat (2op). Kirjatentti: J.Anhava ja joko R.M.W.Dixon, The Rise and Fall of Languages, tai J.Aitchison, Seeds of Speech (3 op). Vastuuhenkilö: Seppo Kittilä.

Kuvaus: Katsaus maailman kieliin ja kielikuntiin. Kielten geneettinen ja areaalilingvistinen luokittelu sekä kulttuurinen, poliittinen, sosiaalinen ja historiallinen asema. Kielitypologinen lähestymistapa. Tutustuminen muutamiin tärkeisiin kieliin.

CYK120 KIELITIETEEN HISTORIA (3 op) 402976

R.H.Robins, A Short History of Linguistics (1 op). F.Karlsson, Yleinen kielitiede Suomessa kautta aikojen sekä F.Karlsson & N.E.Enkvist, "Kielitieteet" teoksesta P.Tommila (toim.), Suomen tieteen historia 2, s.225-295 (2 op). Vastuuhenkilö: Seppo Kittilä.

Kuvaus: Itä- ja länsimaisen yleisen kielitieteen keskeiset vaiheet yleispiirteisesti niin kieliteorian kuin erityiskielten tutkimuksen kannalta.

CYK180 PERUSOPINTOJEN KIRJATENTTI (3-7 op) 402977

F. de Saussure, Cours de linguistique générale (myös engl., ruots., saks., ven., 1.5 op), E. Sapir, Language (1.5 op), G.Lakoff & M.Johnson, Metaphors we live by (1.5 op), C.Bratt Paulston & G.Tucker (ed.), Sociolinguistics: The Essential Readings (4 op). Kirjallisuudesta (joka voi olla muutakin) sovitaan vastuuhenkilön kanssa. Vastuuhenkilö: Seppo Kittilä.

CYK180 BOKTENTAMEN FÖR GRUNDSTUDIER (3-7 op) 402977

Se litteraturen i CYK180, eller P. Linell, Människans språk (2 sp), T. Janson, Språken och historien (1.5 sp), Ö. Dahl, Språkens enhet och mångfald (1.5 sp), A. Robinson, Skrivkonsten. Uppkomst och historia (1.5 sp), C. Laurén, Fackspråk. Form, innehåll, funktion (1.5 sp), J.Einarsson, Språksociologi (1.5 sp). Ansvarig: Seppo Kittilä.

CYK200P Aineopinnot pääaineopiskelijalle (45 op) 402979

CYK200S Aineopinnot sivuaineopiskelijalle (35 op) 404015

Vastuuhenkilö:Fred Karsson.

Aineopintojen oppimistavoitteet: kielen tasojen ja kielenkäytön keskeisten ttutkimusmenetelmien ja teorioiden hyvä tuntemus erirakenteisten kieltem mäkökulmasta.

Pääaineopiskelijoille pakollisia ovat kaksi opintojaksoista CYK210, CYK215, CYK220 (joista ainakin yksi 7 op:n laajuisena) sekä proseminaari CYK285 ja kandidaatintutkielma CYK290. Muuten kaikki opintojaksot voi suorittaa kirjatentteinä niinä lukukausina, kun kurssia ei järjestetä (sivuaineopiskelijat voivat suorittaa kirjatentteinä myös opintojaksot CYK210-CYK220). Kirjatentin kirjallisuuden ja laajuuden voi koostaa vapaasti silloin, kun tarkempia ohjeita ei anneta. Opintojaksoista CYK120-CYK180 voidaan suorittaa vielä yksi tai kaksi (korkeintaan 12 op), kuten myös CYK310 Kielitieteen metodologia ja filosofiset perusteet tai muiden laitosten tarjoamia yleislingvistisesti painottuvia kursseja (ilmoitetaan lukukausittain tai sovitaan henkilökohtaisesti professorin kanssa). Kieliteknologian opintoja hyväksytään yleisen kielitieteen aineopintoihin 20 op. CLT131 Tekstityökalut on suositeltava.

Ajoittain järjestetään luentokursseja myös opintojaksoista, joiden kohdalla ei kurssia mainita.

Proseminaari ja pääaineopiskelijoilla kandidaatintutkielma (ynnä kypsyysnäyte), yhteensä 10 op (270 tuntia työtä), muodostavat yhden pakollisen kokonaisuuden. Käytännössä kandidaatintutkielma on yleensä korjattu ja viimeistelty proseminaariesitelmä, jonka viimeisen version proseminaarin pitäjä ja professori hyväksyvät. Proseminaarin suorittaminen on pakollista myös sivuaineopiskelijoille.

Pääaineopiskelijat pitävät kaksi suullista esitystä jonkin luentokurssin yhteydessä. Kurssit, joiden yhteydessä pitää esityksen, voi itse valita. Kaikkiin opintojaksoihin voidaan liittää 2 op:n mittainen essee.

Henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (CYK205)tarkennetaan ja seurataan lukukausittain. CYK299 Työelämään orientoituminen on pakollinen kurssi pääaineopiskelijoille.

Aineopintojen kulku. Pääaineopiskelijat suorittavat toisena opiskeluvuotena 28-35 op (riippuen siitä, ovatko jo ensimmäisen vuoden aikana suorittaneet aineopintoja) ja kolmannen opiskeluvuoden toisella ja kolmannella periodilla proseminaarin ja kandidaatintutkielman (yhteensä 10 op). Sivuaineopiskelijat suorittavat toisena opiskeluvuotena 23-29 op (riippuen siitä, ovatko jo ensimmäisen vuoden aikana suorittaneet aineopintoja) ja kolmannen opiskeluvuoden toisella ja kolmannella periodilla proseminaarin (6 op).

CYK205 HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA (HOPS, 1 op + 2 op Orientoivat opinnot ja HOPS tiedekunnan yhteisissä opinnoissa) 402980

Vastuuhenkilö: henkilökohtainen opettajatuutori.

Kuvaus: Henkilökohtaisen opettajatuutorin kanssa pääaineopiskelija käy lukukauden ensimmäisestä lukukaudesta alkaen läpi menneen lukukauden tulokset ja suunnittelee tulevaa lukukautta.

Cyk210 FONOLOGIAN JA MORFOLOGIAN JATKOKURSSI (3-7 op) 402981

Edellytys: CYK130 Fonologian ja morfologian harjoituskurssi.
3 op: luentokurssi (24 t) sekä J.A.Goldsmith, Autosegmental and Metrical Phonology, luvut 1-4 ja A.Spencer, Morphological Theory, luvut 3-4, 5.1 ja 6.4 (2 op); 5 op: 3 op:n lisäksi R.Kager, Optimality Theory, luvut 1-5 (2 op); 7 op: 5 op:n lisäksi Goldsmith, luvut 5-6 sekä Spencerluvut>, luvut 6-9 (2 op). Vastuuhenkilö: Ekaterina Gruzdeva.

Kuvaus: Generatiiviset säännöt. Autosegmentaaliset representaatiot ja säännöt. Runkotaso ja tavun rakenne. Metriset puut ja ristikot. Leksikaalinen ja morfoleksikaalinen fonologia. Generatiiviset sananmuodostusmallit. Luonnollinen morfologia. Morfologinen konstituenttirakenne. Autosegmentaalinen ja templaattinen morfologia. Optimaalisuusteoria.

Cyk215 KIELIOPIN KUVAUS JA TEORIA (3-7 op) 402982

Edellytys: CYK140 Syntaksin harjoituskurssi.
3 op: luentokurssi (24 t) lisäaineistoineen sekä T.E.Payne, Describing Morphosyntax. A Guide for Field Linguists, luvut 1-7; 5 op: 3 op:n lisäksi joko Payne, luvut 8-12, tai I.Sag, T.Wasow & E.Bender, Syntactic Theory. A Formal Introduction (2.painos), luvut 1-8. 7 op: 5 op:n lisäksi joko A.Goldberg, Constructions. A Construction Grammar Approach to Argument Structure tai B.Levin & M.R.Hovav, Argument Realization tai Sag & al., luvut 9-12, 14. Vastuuhenkilö: Seppo Kittilä.

Kuvaus: Kieliopin tutkimuksen perusdatat ja metodis-teoreettiset ongelmat, kieliopin kokonaishahmotus, rakennetasojen ja merkityksen suhteet kieliopissa, kieliopillistuminen, miten "kielen koko kielioppi" tehdään, keskeisten kielioppi-ilmiöiden kielitypologia.

CYK220 SEMANTIIKAN JA PRAGMATIIKAN JATKOKURSSI (3-7 op) 402983

Edellytys: CYK150 Semantiikan ja pragmatiikan harjoituskurssi.
3 op: luentokurssi 24 t sekä W. Frawley, Linguistic Semantics, luvut 1-3 ja S.C.Levinson, Pragmatics, luvut 1-3; 5 op: 3 op:n lisäksi Frawley, luvut 4-6 ja Levinson, luvut 4-5 (2 op); 7 op: 5 op:n lisäksi joko Frawley luvut 7-10 ja Levinson, luvut 6-7 (2 op), tai E.C.Traugott & R.B.Dasher, Regularity in Semantic Change (2 op) tai M.Vanhove (ed.), From Polysemy to Semantic Change. Vastuuhenkilö: Seppo Kittilä.

Kuvaus: Semantiikan kuvaustasot, viittaussuhteet, leksikaaliset suhteet, olioiden ja toiminnan semantiikka, modaalisuus, negaatio, aika ja paikka, virketason ja vuorovaikutteisesti neuvotellun merkityksen olemus ja kuvaus, semantiikan tutkimusmenetelmät ja teoriat, mikro- ja makropragmatiikka.

CYK222 KIELITYPOLOGIA (3-5 op) 402984

3 op: luentokurssi 24 t ja W.Croft, Typology and Universals (2.painos); 5 op: 3 op:n lisäksi E.Itkonen, Maailman kielten erilaisuus ja samuus (2.painos), luvut 1-11 (2 op). Kirjatentti 3 op: Croft (koko kirja) ja artikkelit Greenberg 1966, Nichols 1986 ja Dryer 1992 (saatavissa monisteina laitokselta); 5 op: 3 op:n kirjatentin lisäksi Itkonen, luvut 1-11. Vastuuhenkilö: Seppo Kittilä.

Kuvaus: Kielitypologian teoreettiset perusteet (luokittelu, universaalit, tunnusmerkkisyys, ikonisuus, kieliopilliset hierarkiat, prototyypit, syntaktinen kielitypologia, diakroninen typologia, kielitypologinen argumentointi, yksityiskohtainen katsaus keskeisten kielioppikategorioiden typologiseen vaihtelualaan).

CYK225 KIELEN MUUTOS JA KIELIKONTAKTIT (3-5 op) 402985

3 op: luentokurssi (24 t) ja L. Campbell, Historical Linguistics. An Introduction, luvut 1-11; 5 op: 3 op:n lisäksi Campbell ja S. G. Thomason, Language Contact. An Introduction, luvut 1-5 (2 op). Kirjatentti 3 op: Campbell (koko kirja), 5 op: Campbell (koko kirja) ja Thomason (koko kirja). Vastuuhenkilö: Ekaterina Gruzdeva.

Kuvaus: Äänteenmuutokset ja analogiset muutokset. Lainautuminen. Historiallis-vertaileva kielitiede. Kielellisen muutoksen mallit. Sisäinen rekonstruktio. Syntaktiset ja semanttiset muutokset. Areaalilingvistiikka. Kielten kaukaiset suhteet. Interferenssi. Kontaktimuutokset. Kielen säilyminen ja kato. Pidginit ja kreolit.

CYK230 PSYKOLINGVISTIIKKA (3-5 op) 402986

T.B.Jay, The Psychology of Language, luvut 1-11 (3 op), kokonaan (4 op), Clark, First Language Acquisition, luvut 1-11 (2 op), kokonaan (3 op), J.Blake, Routes to Child Language (2 op), M.Deuchar & S.Quay, Bilingual Acquisition (1 op). Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Kuvaus: Kielen biologinen, neuraalinen ja kognitiivinen perusta. Sanojen ja lauseiden tuottamisen ja ymmärtämisen mallit. Muistin vaikutus kielen prosessointiin. Kielen rakenteen ja prosessoinnin suhde. Kielen, ajattelun ja kulttuurin suhde. Ensikielen omaksumisen edellytykset ja vaiheet.

CYK235 SOSIOLINGVISTIIKKA (3-7 op) 402987

R.Wardhaugh, An Introduction to Sociolinguistics (5.painos) (3 op); N.Coupland & A.Jaworski, Sociolinguistics. A Reader and Coursebook (2 op), D.Nettle & S.Romaine, Vanishing Voices. The Extinction of the World's Languages (2 op), D.Crystal, English as a Global Language (1 op), M.Johansson & R.Pyykkö, Monikielinen Eurooppa - kielipolitiikkaa ja käytäntöä (3 op). Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Kuvaus: Kielen yhteisöllinen variaatio, sosiolingvistiikan parametrit, teoriat ja menetelmät, yhteisöllinen monikielisyys, kielikontaktit, pidginit ja kreolit.

CYK240 KAKSIKIELISYYS (3-5 op) 402988

S.Romaine, Bilingualism, (2.painos) (3 op), B.Heine & T.Kuteva, Language Contact and Grammatical Change (2 op). Vastuuhenkilö: Ekaterina Gruzdeva

Kuvaus: Kaksikielisyyden yksilölliset ja yhteisölliset ulottuvuudet, kahden kielen omaksuminen, aivoissa edustuminen ja käyttö, koodinvaihto, kaksi- ja monikielisten yhteiskuntien ominaispiirteet, kielellinen eriarvoisuus ja kaksikielinen koulutus.

CYK245 DISKURSSIANALYYSI (3-5 ovp) 402989

B.Johnstone, Discourse Analysis (2 op), D.Schiffrin, H.Hamilton & D.Tannen (ed.), The Handbook of Discourse Analysis, luvut 1-20 (3 op), M.Halliday & R.Hasan, Cohesion in English, luvut 1-6 (2 op), A.Fetzer, Recontextualizing Context: Grammaticality Meets Appropriateness (2 op). Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Kuvaus: Virkettä laajempien kielellisten yksiköiden rakenne, funktiot ja sidoksisuus; puhutun ja kirjoitetun kielen erot; teksityyppi ja genre; tyylioppi; diskurssistrategiat ja vuorovaikutus; intertekstuaalisuus; tekstuaalinen merkitys.

CYK250 IHMISKIELEN KEHITYSHISTORIA (3-6 op) 402990

B.Heine & T.Kuteva, The Genesis of Grammar (3 op), M.H.Christiansen & S.Kirby (ed.), Language Evolution (3 op), S.Johansson, Origins of Language: Constraints on Hypothesis (2 op), D.Nettle, Linguistic Diversity (1 op), M.Korhonen, Kielen synty (3 op). Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Kuvaus: Kielen rakenteiden emergenssi, kielen "synnyn" ajoitus, kielen evoluution suhde mm. symbolien tajun, eleiden, mielen, kognition, sosiaalisuuden, altruismin, huolenpidon, aivorakenteiden ja artefaktien evoluutioon, protokielestä "täydelliseen" kieleen.

CYK 251 KIELI JA SUKUPUOLI (3-7 op) 402991

D.Cameron, Sukupuoli ja kieli (2 op), S. Romaine, Communicating Gender (3 op),P.Eckert & S.McConnel-Ginet, Language and Gender (3 op), K.Hall & M.Bucholtz (ed.), Gender-Articulated Language and the Socially Constructed Self, n.260 s. artikkeleita sopimuksen mukaan (2 op). Vastuuhenkilö: Ekaterina Gruzdeva.

(Suorituksena hyväksytään myös Kristiina-instituutin samanniminen kurssi, 5 op.)

Kuvaus: Sukupuolen heijastuminen kielen rakenteessa ja kielen käytössä eri kielissä ja kulttuureissa, sukupuoli-identiteetin rakentuminen kielen kautta ja kielellisten sukupuoliroolien yhteys institutionaalisiin rooleihin ja yhteiskunnalliseen vallankäyttöön.

CYK253 SOVELTAVA KIELITIEDE (3-5 op) 402992

K. Sajavaara & A. Piirainen-Marsh (toim.), Näkökulmia soveltavaan kielentutkimukseen (2 op), K. Sajavaara & APiirainen-Marsh (toim.), Kielenoppimisen kysymyksiä (2 op), K. Sajavaara & A. Piirainen-Marsh (toim.), Kieli, diskurssi ja yhteisö (3 op). Vastuuhenkilö: Ekaterina Gruzdeva.

Kuvaus: Teoreettisen ja soveltavan kielitieteen suhde, ensimmäisen ja toisen kielen oppiminen, kielitaidon arviointi, kontrastiivinen kielentutkimus, virheanalyysi, kieli ja asenteet, kielenohjailu, lukutaito, kriittinen diskurssitutkimus, käytännön tekstintutkimus, käännöstiede.

CYK254 VIITTOMAKIELTEN JA NIIDEN TUTKIMUKSEN PERUSTEET (3-5 op) 402993

A.Malm (toim.), Viittomakieliset Suomessa (1.5 op), T.Rissanen, Viittomakielen perusrakenne (1.5 op), R.Takkinen, Käsimuotojen salat (2.5 op), P.Rainò, Henkilöviittomien synty ja kehitys suomalaisessa viittomakieliyhteisössä (2 op). Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Kuvaus: Viittomakielen lajit ja ominaispiirteet, viittoman perusrakenne, viittomakielen syntaksi ja merkityspotentiaali, maailman viittomakielet, suomalainen viittomakieliyhteisö ja sen synty.

CYK256 KENTTÄTYÖMETODIIKKA (4 op) 402994

B.Vaux,J.Cooper & E.Tucker, Linguistic Field Methods (3 op), P.Newman & M.Ratliff (ed.), Linguistic Fieldwork. Vastuuhenkilö: Ekaterina Gruzdeva.

Kuvaus: Kenttätyön luonne ja tavoitteet, informantin valinta, nauhoittaminen, transkription ongelmat, haastattelutekniikat (mm.elisitointi), artikuloinnin tarkkaaminen, sanojen keräilyn periaatteet, kieliopillisuuden arvioiminen, muiden kielten käyttö, kontekstuaalisen informaation taltioiminen, eurosentrismin välttäminen.

CYK257 KORPUSLINGVISTIIKAN MENETELMÄT (3-5 op) 402995

Luentokurssi (24 t) harjoituksineen sekä T.McEnery & A.Wilson, Corpus Linguistics (1 op), D.Biber, S.Conrad & R.Reppen, Corpus Linguistics (2 op), A.Lüdeling & M.Kytö (ed.), Corpus Linguistics: An International Handbook (2-5 op). Ks. myös kieliteknologia, CLT131 Tekstityökalut. Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Kuvaus: Korpuksen käsite, korpusmenetelmän luonne, erilaiset teksti- ja puhekorpukset, korpusten annotointi, saatavilla olevat erikieliset korpukset, keskeiset tekstikorpusten käsittelyn (atk-)menetelmät.

CYK258 MAAILMAN KIELTEN KIRJOITUSJÄRJESTELMÄT (3 op) 402996

G. Sampson, Writing Systems. A Linguistic Introduction (1.5 op), D.Schmandt-Besserat, How Writing came About (1.5 op). Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Kuvaus: Katsaus eri kirjoitusjärjestelmien ominaispiirteisiin, vaihteluun, syntyyn sekä historiaan.

CYK260 YHDEN KIELEN OPINTOJA (2-5 op) 402997

Vastuuhenkilö: Seppo Kittilä

Kuvaus: Muu kuin kouluissa opetettava kieli, joka ei sisälly aineyhdistelmään (sopimuksen mukaan esimerkiksi romani, viittomakieli, saame, baski, esperanto, Euroopan ulkopuoliset kielet).

CYK270 ERIKOISKURSSI TAI KIRJATENTTI (3-5 op) 402998

CYK275 ERIKOISKURSSI TAI KIRJATENTTI (3-5 op) 402999

CYK280 ERIKOISKURSSI TAI KIRJATENTTI (3-5 op) 403000

CYK281 ERIKOISKURSSI TAI KIRJATENTTI (3-5 op) 403001

Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Kuvaus: CYK270 - CYK281 ovat erikoistumista varten ja sovitaan henkilökohtaisesti.

CYK285 PROSEMINAARI (4 op) 403002

Vastuuhenkilö: Seppo Kittilä.

Kuvaus: Suoritetaan aineopintojen loppupuolella. Proseminaari kestää yhden lukukauden (kolmantena opiskeluvuonna). Opiskelija laatii noin 12- sivuisen kirjoitelman mieluiten itse valitsemastaan lingvistisestä aiheesta. Kirjoitelmista keskustellaan ryhmässä ja saamansa palautteen pohjalta opiskelija kirjoittaa työstään korjatun version. Korjattu ja laajennettu proseminaariesitelmä hyväksytään kandidaatintutkielmana (CYK290).

CYK290 KANDIDAATINTUTKIELMA (6 op) 403003

Vastuuhenkilö: Fred Karlsson

Kuvaus: Pääaineopiskelija kirjoittaa HuK-tutkinnon kandidaatintutkielman, joka on 15-20 sivun mittainen kirjallinen työ (pistekoko 12, riviväli 1.5). Tutkielma on tyypillisesti proseminaariesitelmän korjattu ja laajennettu versio. Tutkielman pohjalta kirjoitetaan kypsyysnäyte joko tiedekuntatenttitilaisuudessa tai kirjoittamalla työstä tiivistelmä gradutiivistelmän lomakkeelle. Tarkempia tietoja Humanistisen tiedekunnan sivuilta.

CYK299 TYÖELÄMÄÄN ORIENTOIVAT OPINNOT / TYÖHARJOITTELU (2 op) 404027

CYK299T Työelämään orientoivat opinnot (0-2 op) 404028

CYK299H Työharjoittelu (0-2 op) 404029

Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Kuvaus: Asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua tai opintoja, jotka tukevat työelämään sijoittumista.

CYK300P Syventävät opinnot pääaineopiskelijalle (80 op) 403005

CYK300S Syventävät opinnot sivuaineopiskelijalle (60 op) 404016

Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Syventävien opintojen oppimistavoitteet: kielitieteen luonteen, keskeisten teorioiden sekä menetelmien hyvä tuntemus sekä yhden erikoisalueen perusteellinen hallinta.

Syventävien opintojen suorittamisen edellytyksenä on, että pääaineopiskelija on suorittanut ainakin 70 op ja sivuaineopiskelija ainakin 60 op yleisen kielitieteen opintoja.

Opiskelija voi itse päättää, kuinka laajoina hän suorittaa syventävät opinnot (80-120 op). Aineopintojen opintojaksoja CYK210-CYK260 voidaan sopimuksen mukaan sisällyttää syventäviin opintoihin.

Syventävät opinnot ovat yksilöllisiä ja määräytyvät mahdollisimman pitkälle opiskelijan intressien, hänen pro gradu- tai sivuainetutkielmansa aiheen ja usein hänen aineyhdistelmänsäkin mukaan. Kaikille pakollisia ovat opintojaksot CYK310 Kielitieteen metodologia ja perusteet, CYK327 Kielitieteen historia, CYK350 Seminaari sekä yksi erikoisaloista CYK311-CYK3276. Pääaineopiskelijoille pakollisia ovat lisäksi CYK800 Pro gradu -tutkielma ja CYK399 Työelämään orientoituminen. Sivuaineopiskelijoille pakollinen on lisäksi CYK801 Sivuainetutkielma.

Ennen syventävien opintojen aloittamista neuvotellaan professorin kanssa henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta (CYK305). Pääaineopiskelijoilla seminaari ja muut opintosuoritukset pyritään kytkemään pro gradu -tutkielman tekoon. Opintosuoritukset voivat olla luentokursseja, kirjatenttejä tai esseitä. Kurssien vastuuhenkilö on yleisen kielitieteen professori, ellei toisin ilmoiteta. Opintojaksojen CYK311-CYK326 tentittävät kirjavaihtoehdot ja artikkelit sovitaan yksilöllisesti professorin kanssa. Myös osallistuminen lukupiiriin voidaan sopimuksen mukaan lukea opintoihin.

Opintojen kulku. Maisteriopintojen ensimmäisen opintovuoden aikana opiskelija suorittaa yleisen kielitieteen syventäviä opintoja ainakin 40 op. Toisena opiskeluvuotena hän aloittaa ja suorittaa seminaarin, kirjoittaa tutkielmansa sekä suorittaa mahdollisesti lisää yleisen kielitieteen opintoviikkoja yli 80 opintopisteen.

CYK305 HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA (1 op) 403006

Kuvaus: Professorin kanssa opiskelija käy lukukausittain läpi menneen lukukauden tulokset ja suunnittelee tulevaa lukukautta.

CYK310 KIELITIETEEN METODIOPPI JA FILOSOFISET PERUSTEET (3-10 op) 403007

Luentokurssi (24 t) + 250 s. kirjallisuutta (3 op). Kirjatentti seuraavista:R. Bartsch, Norms of Language (3 op), A. P. Martinichi (toim.), The Philosophy of Language (4 op), E. Itkonen, Causality in Linguistic Theory (3 op), J. J. Katz, The Philosophy of Linguistics (2 op), U. Määttä, Funktionaalinen selittäminen morfologiassa (3 op),F.Newmeyer, The Politics of Linguistics (1 op), G.Sampson, Empirical Linguistics (2 op), W.Cowart, Experimental Syntax (1 op), V.Yngve, From Grammar to Science. New Foundations for General Linguistics (3 op), K.L.Pike, Linguistic Concepts. An Introduction to Tagmemics (1 op), R.P.Botha, The Conduct of Linguistic Inquiry (4 op), M.Penke & A.Rosenbach (eds.), What Counts as Evidence in Linguistics (2 op). Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

CYK311 FONOLOGIA (3-7 op) 403008

CYK312 KIELIOPIN TEORIA (3-7 op) 403009

CYK313 SEMANTIIKKA JA KIELEN KÄYTTÖ (3-7 op) 403010

CYK315 KIELI JA KULTTUURI (3-7 op) 403011

CYK318 KIELEN SYNTY MONITIETEISENÄ ONGELMANA (3-7 op) 403012

CYK324 KIELITYPOLOGIA JA UNIVERSAALIT (3-7 op) 403013

CYK326 KIELISUKULAISUUS JA KIELIKONTAKTIT (3-7 op) 403014

CYK327 KIELITIETEEN HISTORIA (3-8 op) 403015

P.Seuren, Western Linguistics. An Historical Introduction (4 op), E. Hovdhaugen, F. Karlsson, C. Henriksen & B. Sigurd, The History of Linguistics in the Nordic Countries (4 op), G. Lepschy (ed.), History of Linguistics. The Eastern Traditions of Linguistics (1 op), J. Tetel Andresen, Linguistics in the Americas 1769-1924 (2 op), C. M. Hutton, Linguistics and the Third Reich (3 op). Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

CYK329 METODIOPINTOJA (3-5 op) 403016

Esim. korpuslingvistiikan erikoismetodit tai puheen analysointiohjelmistojen käyttö.

CYK330 ERIKOISKURSSI TAI KIRJATENTTI (3-5 op) 403017

CYK335 ERIKOISKURSSI TAI KIRJATENTTI (3-5 op) 403018

CYK340 ERIKOISKURSSI TAI KIRJATENTTI (3-5 ov) 403019

Kuvaus: Opintojaksot CYK330-CYK340 sovitaan henkilökohtaisesti osina opintosuunnitelmaa. Opintojaksojen ensisijaisena tarkoituksena niin pää- kuin sivuaineopiskelijoilla on tukea tutkielman tekoa. Ne voivat sisältää muidenkin aineiden yleislingvistisesti relevantteja opintoja.

CYK350 SEMINAARI (5-8 op) 403020

Kuvaus: Kahden lukukauden osanotto seminaariin. On suositeltavaa aloittaa syyslukukaudella. Seminaarin tarkoituksena on saattaa pro gradu- tai sivuainetutkielma kunnolla alkuun. Seminaarin aikana käsitellään tutkielman aihetta, rajausta ja laaditaan siitä tai sen osasta kaksi asteittain kehittyvää versiota. Seminaarin laajuus on pääaineopiskelijoilla 8 op, sivuaineopiskelijoilla 5 op.

CYK800 PRO GRADU -TUTKIELMA (40 op) 403021

Kuvaus: Pro gradu -tutkielman tulee osoittaa pääaineopiskelijan kykyä yleislingvistiseen ajatteluun ja kykyä soveltaa lingvistisiä tutkimusmenetelmiä. Tutkielman suositeltava pituus on 60-80 sivua. Pyrkimyksenä on, että tutkielma valmistuisi sen lukuvuoden aikana, jolloin suoritetaan seminaari CYK350.

CYK800ST SIVUAINEEN SYVENTÄVIEN OPINTOJEN TUTKIELMA (20 op) 404024

Kuvaus: Tutkielman tulee osoittaa sivuaineopiskelijan lingvististen käsitteiden hallintaa ja kuvausongelmien käsittelykykyä. Tutkielman suositeltava pituus on 30-35 sivua. Pyrkimyksenä on, että tutkielma valmistuisi sen lukuvuoden aikana, jolloin suoritetaan seminaari CYK350.

CYK399 TYÖELÄMÄÄN ORIENTOIVAT OPINNOT / TYÖHARJOITTELU (5 op) 403023

CYK399T Työelämään orientoivat opinnot (0-5 op) 404025

CYK399H Työharjoittelu (0-5 op) 404026

Kuvaus: Asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua tai opintoja, jotka tukevat työelämään sijoittumista.


webmaster@ling.helsinki.fi
Last modified: Fri Mar 31 2000