logo

Laitos > Oppiaineen pääsivu > OPINNOT / Tutkintovaatimukset

Yleinen kielitiede

TUTKINTOVAATIMUKSET 2001-2003

Voimassa siirtymäkauden loppuun 31.7.2008 saakka


> Tutkintovaatimukset 1999-2001

Yleinen kielitiede eli lingvistiikka on kiinnostunut ihmiskielen luonteesta. Tämä tarkoittaa muun muassa eri kielten perustavia ominaisuuksia, yhteisiä piirteitä sekä teorioita ja menetelmiä, joilla kieliä voi kuvata. Kielijärjestelmien lisäksi tutkitaan esimerkiksi kielen muuttumista, käyttöä eri tilanteissa, prosessointia, suhdetta muihin symbolijärjestelmiin ja yleistä merkitystä ihmiselle.

Yleisen kielitieteen pääaineopiskelijat sijoittuvat usein kielentutkijoiksi kotimaahan tai ulkomaille, mutta myös opettajiksi, tieto-, muuhun teollisuuteen ja miksei yrittäjiksikin. Sivuaineiksi sopivat erityisesti mitkä tahansa kieliaineet. Pääaineopiskelijan kannattaa välitavoitteena suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, jonka merkitys on kasvamassa.

Humanistisen tiedekunnan ja muidenkin tiedekuntien opiskelijat voivat vapaasti opiskella yleistä kielitiedettä sivuaineena ja suorittaa joko kokonaisia arvosanoja tai vain yhden tai muutaman yksittäisen opintojakson. Yleinen kielitiede on erityisen sopiva sivuaine yksittäisen kielen tutkijaksi aikovalle opiskelijalle, koska se tarjoaa perusteellisia metodisia ja teoreettisia valmiuksia. Käsitellessään kieltä ja kieliä monesta eri näkökulmasta yleinen kielitiede on luonteeltaan monitieteistä ja sen harrastajia tulee usein muistakin tiedekunnista.

Yleisen kielitieteen laitos toimii European Master's Degree in Linguistics -yhteistyöprojektin Helsingin yliopiston koordinaattorina. Erillinen tiedote projektin tutkintovaatimuksista ja opetusohjelmasta julkaistaan vuosittain. Lisätietoja ohjelmasta saa assistentilta sekä laitoksen kotisivuilta. Vastuuhenkilönä toimii prof. Fred Karlsson.

Yleisen kielitieteen laitoksella opetetaan myös kieliteknologiaa itsenäisenä oppiaineena sekä monikielistä ammattiviestintää erillisenä opintokokonaisuutena. Näiden opintoja voi yhdistää yleisen kielitieteen opintoihin.

Laitos järjestää kurssit Cyk110, Cyk130 - Cyk160 ja Cyk210 - Cyk225 vähintään kerran lukuvuodessa. Useat perusopintojen kurssit ovat tarjolla joka lukukausi. Aineopintojen proseminaari Cyk285 ja syventävien opintojen seminaari Cyk350 järjestetään joka lukukausi.

Laitos pyrkii järjestämään yleisen kielitieteen puoliarvosanan (Cyk101) kolmena luento- ja harjoituskurssina ja niihin kuuluvina tentteinä joka kesä alkaen 2001 (tarkemmat tiedot: www.ling.helsinki.fi/kielitiede/kesä.htm ).Tämä puoliarvosana on tarkoitettu sekä sivuaineopiskelijoille että aloitteleville pääaineopiskelijoille, jotka täten voivat hyödyntää kesäajan opiskelemiseen. Kurssitarjonta rakennetaan joka kesä vaihtuvaksi niin, että kahden peräkkäisen kesän kurssit suorittamalla opiskelija voi suorittaa yleisen kielitieteen perusopinnot (15-20 ov). Laitos tiedottaa joka kevät, mitkä kurssit tarjotaan sinä ja sitä seuraavana kesänä.

Opintojaksojen vastuuhenkilöt hoitavat opintojaksoihin liittyvät asiat ja antavat tietoja esimerkiksi tentittävän kirjallisuuden saatavuudesta. Tentit ottaa vastaan se opettaja, joka tiettynä lukukautena pitää kurssin, muuten vastuuhenkilö.

Yleisen kielitieteen aineopintojen kirjatentit voidaan suorittaa aineopintojen tenttipäivänä ja syventävien opintojen kirjatentit vastaavasti syventävien opintojen tenttipäivinä. Opintojaksoja Cyk110 sekä Cyk130 - Cyk160 lukuun ottamatta sekä pää- että sivuaineopiskelijat ja myös yleisen kielitieteen yksittäisten tenttien suorittajat voivat tenttiä kaikki muut opintojaksot kirjatentteinä. Sovi tentistä etukäteen vastuuhenkilön kanssa joko sähköpostitse tai käymällä vastaanotolla.

Opintojaksot arvostellaan asteikolla 0-3 (poikkeuksena Cyk112: hyväksytty/hylätty). Opintojakson alin hyväksytty arvosana on 1-. Arvosanojen (perusopinnot, aineopinnot, syventävät opinnot) laatumääreet ovat erinomainen, hyvä ja tyydyttävä. Jokainen opintojakso vaikuttaa painotetun keskiarvon mukaan laatumääreeseen. Erinomaiset tiedot edellyttävät keskiarvoa 2,5. Hyvät tiedot edellyttävät keskiarvoa 1,75.

Arvosanat on syytä koostaa eli rekisteröidä heti, kun tarpeellinen opintoviikkomäärä on saavutettu. Tämä selkiyttää opintojen tilannetta. Puoliarvosanan ja perusopinnot koostaa vuosittain ilmoitettava assistentti tai yliopistonlehtori, muut arvosanat professori. Arvosanat koostetaan keskustellen ja laitoksen perinteisiin kuuluu monitieteisyyden ja vapaamielisyyden kunnioittaminen. Arvosanan merkintää pyytäessään opiskelijan pitää esittää opintorekisteriote, josta ilmenevät tarvittavat osasuoritukset.

Pääaineopiskelija voi suorittaa yleisen kielitieteen opinnot niin, että perus-, aine- ja syventäviä opintoja on yhteensä 100 ov (pro gradu -tutkielma mukaan luettuna). Pääaineopiskelijoiden kannattaa kaikissa olosuhteissa suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (120 ov), jonka merkitys kasvaa työmarkkinoilla.

Opiskelija, jolla on muu pääaine, voi muuttaa yleisen kielitieteen pääaineekseen vasta, kun on ensin suorittanut yleisen kielitieteen perusopinnot vähintään hyvin tiedoin. Pääaineen vaihto edellyttää myös ilmoittautumista assistentille sekä käyntiä professorin vastaanotolla (ilmoittautuminen koskee myös ennen 1.8.2001 vaihtaneita).

Yleisen kielitieteen laitoksen kotisivun osoite on http://www.ling.helsinki.fi ja sitä päivitetään jatkuvasti. Se on ainetta koskevan ajantasaisen informaation paras lähde. Laitoksen opiskelijoiden yhdistys Aspekti r.y. eli "Kielteisen yleistieteen ainejärjestö" (http://www.ling.helsinki.fi/aspekti) on tärkeä opiskelijoiden sekä niiden ja henkilökunnan välinen side. Aspektiin ja sen postituslistalle kannattaa liittyä heti.

Cyk50 Puoliarvosana (10-14 ov) 472050-6

Puoliarvosana on tarkoitettu sivuaineopiskelijoille. Yleisen kielitieteen peruskurssi Cyk110 on pakollinen, muut opintojaksot voi valita vapaasti (Cyk111 - Cyk180, Cyk222, Cyk225). Vastuuhenkilö on vuosittain ilmoitettava yliopistonlehtori tai assistentti.

Cyk100 Perusopinnot (15-34 ov) 472110 Vastuuhenkilö: Ritva Laury

Opiskelija koostaa yleisen kielitieteen perusopinnot (väh. 15 ov) vaihtoehtoisista opintojaksoista. Yleisen kielitieteen pääaineopiskelijan ja aineopintoihin jatkavan sivuaineopiskelijan tulee suorittaa perusopintoja vähintään 20 ov ja vähintään hyvin tiedoin. Pakollisia ovat yleisen kielitieteen peruskurssi (Cyk110, 2 ov) ja fonetiikan perusteet. Jos nämä on sidottu toisen aineen opintokokonaisuuteen, valitaan muita alla mainittuja kursseja.

Useat opintojaksoista voidaan suorittaa 2-5 opintoviikon laajuisina. Suppeamman vaihtoehdon suoritukset ovat aina osa laajempaa vaihtoehtoa. Opiskelija ilmoittaa luentojen yhteydessä, suorittaako hän opintojakson suppeampana vai laajempana. Suoritusajankohdista on tietoa opetusohjelmassa, ilmoitustaululla, laitoksen kotisivuilla tai vastuuhenkilöllä. Jos jatkaa aineopintoihin, kaksi opintojaksoista Cyk130, Cyk140 ja Cyk150 on pakollisia 5 ov:n mittaisina ja kolmas näistä on suoritettava vähintään 2 ov:n laajuisena. Opintojaksot Ctl130 Lyhyt UNIX-järjestelmän kurssi, Ctl160 Tekstikorpusten tietojenkäsittely, Cyk120 Kielitieteen historia voidaan liittää joko perus tai aineopintoihin.

Cyk110 YLEISEN KIELITIETEEN PERUSKURSSI (1-3 ov) 472110

Luentokurssi harjoituksineen 30 t (1 ov); F. Karlsson, Yleinen kielitiede (1998 tai 2000, uudistettu laitos, 1-2 ov). Yhden opintoviikon laajuisena opintojakso on tarkoitettu lähinnä monikielisen ammattiviestinnän (MonAKO) ja kieliteknologian opiskelijoille, jolloin se korvaa kieliteknologian tutkintovaatimusten kohdan Yleinen kielitiede kieliteknologeille. Muut suorittavat opintojakson 2-3 ov:n laajuisena. Vastuuhenkilö: Orvokki Heinämäki, 1.8.2006 alkaen Ritva Laury.

Cyk110 GRUNDKURS I ALLMÄN SPRÅKVETENSKAP (1-3 sv) 472110

Föreläsningskurs med övningar 30 t (1 sv); antingen F. Karlsson, Yleinen kielitiede (1998 eller 2000, förnyad upplaga, 1-2 sv) eller Ö. Dahl, Språkets enhet och mångfald (1 sv). Den svenskspråkiga kursen om 1 sv är avsedd för dem som studerar mångspråkig fackkommunikation (MonAKO) och språkteknologi. övriga absolverar Cyk110 som 2 sv eller 3 sv. Ansvarig: F. Karlsson.

Cyk110 INTRODUCTORY LINGUISTICS (1-3 credits) 472110

Lecture and practice course (30 hours, in English, 1 credit); Fred Karlsson, Yleinen kielitiede (1998 or 2000, new edition, 1-2 credits). The 1 credit option is for students of the Multilingual Communication Programme (MonAKO) and for students of Language Technology. All others take 2-3 credits. Alternatively as book exam without lectures: E. Finegan, Language: Its Structure and Use (2nd or 3rd edition, 2 credits). Contact person: Orvokki Heinämäki, from 1.8.2006 Ritva Laury.

FONETIIKAN PERUSTEET (1 ov)

Joko Vfo111 Fonetiikan peruskurssi, Vfo114 Foneettinen kirjoitus ja auditiivinen diskriminaatio, Ctl103 Fonetiikan peruskurssi kieliteknologeille tai kirjatenttinä K. Wiik, Fonetiikan perusteet.

Cyk112 ATK:N PERUSTAIDOT KIELITIETEIDEN OPISKELIJOILLE (1-2 ov) 472112-3

Luennot ja harjoitukset 24 t. Vastuuhenkilö:

Cyk120 KIELITIETEEN HISTORIA (1-2 ov) 472120

R. H. Robins, A Short History of Linguistics (1 ov), F. Karlsson, Yleinen kielitiede Suomessa kautta aikojen sekä F. Karlsson & N. E. Enkvist, "Kielitieteet" teoksesta P. Tommila (toim.), Suomen tieteen historia 2, s. 225-295 (1 ov). Vastuuhenkilö: Ritva Laury.

Cyk130 FONOLOGIAN JA MORFOLOGIAN HARJOITUSKURSSI (2-5 ov) 472130

Luennot ja harjoitukset 30 t (1 ov); P. Carr, Phonology, s. 1 - 147 ja L. Bauer, Introducing Linguistic Morphology, s. 3 - 105 (1 ov), s. 109-272 (1 ov.) Carr, s. 149 - 324 (1 ov), J. Bybee, Morphology (1 ov). Vastuuhenkilö: Orvokki Heinämäki, 1.8.2006 alkaen Seppo Kittilä.

Cyk140 SYNTAKSIN HARJOITUSKURSSI (2-5 ov) 472140

Luennot ja harjoitukset 30 t (1 ov); M. Tallerman, Understanding Syntax (1 ov), R. van Valin, An Introduction to Syntax (2 ov), T. Givon, Syntax, vol. I, s. 1-267 (1 ov). Vastuuhenkilö: Orvokki Heinämäki, 1.8.2006 alkaen Seppo Kittilä.

Cyk150 SEMANTIIKAN JA PRAGMATIIKAN HARJOITUSKURSSI (2-5 ov) 472150

Luennot ja harjoitukset 30 t (1 ov); J. Saeed, Semantics, s. 3 - 267 (1 ov), J. Taylor, Linguistic Categorization: Prototypes in Linguistic Theory (2. painos, 1 ov), G. Yule, Pragmatics (1 ov), C. Goddard, Semantic Analysis. A Practical Introduction (1 ov). Vastuuhenkilö: Orvokki Heinämäki, 1.8.2006 alkaen Seppo Kittilä.

Cyk160 KIELI JA KONTEKSTI (2-5 ov) 472160

Luennot ja harjoitukset 30 t (1 ov); kirjallisuutta 200-800 s. (1-4 ov) teoksista W. Foley, Anthropological Linguistics: An Introduction, S. Romaine, Language in Society (2nd ed.), J. Verschueren, Understanding Pragmatics. Pelkkä kirjatentti (5 ov): mainitut kirjat kokonaan. Kurssia voi myös laajentaa esseellä (1 ov). Vastuuhenkilö: Ritva Laury.

Cyk170 MAAILMAN KIELET (1-2 ov) 472171

J. Anhava, Maailman kielet ja kielikunnat (1 ov). Vastuuhenkilö: Fred Karlsson, 1.8.2006 alkaen Seppo Kittilä.

Ctl190 KIELITEKNOLOGIAN JOHDANTOKURSSI (2 ov) Ks. Kieliteknologia.

Cyk180 PERUSOPINTOJEN KIRJATENTTI (2-6 ov) 472180

F. de Saussure, Cours de linguistique générale (myös engl., ruots., saks., ven., 1 ov). Valinnaisesti esim. E. Sapir, Language (1 ov), N. Chomsky, Aspects of the Theory of Syntax (1 ov), muita kielitieteen klassikoita tai esim. J. Aitchison, The Seeds of Speech (1 ov) tai R. W. Langacker, Concept, image, and symbol: the cognitive basis of grammar (2 ov). Kirjallisuudesta sovitaan vastuuhenkilön kanssa. Vastuuhenkilö: Ritva Laury.

Cyk180b BOKTENTAMEN FÖR GRUNDSTUDIER (2-5 ov) 472180

P. Linell, Människans språk (1 sv), T. Janson, Språken och historien (1 sv), Ö. Dahl, Språkens enhet och mångfald (1 sv), A. Robinson, Skrivkonsten. Uppkomst och historia (1 sv), C. Laurén, Fackspråk. Form, innehåll, funktion (1 sv). Ansvarig: Fred Karlsson.

Cyk200 Aineopinnot (15-35 ov) 472200 Vastuuhenkilö: Fred Karsson.

Aineopintojen suorittamisen edellytyksenä on, että Cyk100 perusopinnot (20 ov) on suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Opintojaksoista Cyk130 - Cyk170 voidaan suorittaa vielä kaksi (korkeintaan 10 ov). Proseminaari Cyk285 on kaikille pakollinen. Pääaineopiskelijoille pakollisia on kaksi opintojaksoista Cyk210, Cyk215, Cyk220 (joista ainakin yksi 5 ov:n mittaisena) sekä lisäksi Cyk290 kirjallinen työ. Muuten arvosanan voi koostaa haluamallaan tavalla. Useimmat opintojaksoista voidaan suorittaa 2-5 opintoviikon laajuisena. Pääaineopiskelijan aineopintoihin kuuluu myös kandidaatintutkielma Cyk290 ja siihen liittyvä kypsyyskoe. Opintojaksoihin Cyk230 - Cyk260 liittyen järjestetään ajoittain luentokursseja, muuten ne voi tenttiä kirjatentteinä.

Opintojaksot Cyk210-Cyk250 voi suorittaa myös kirjatenttinä vastuuhenkilölle aineopintojen tenttipäivinä. Kaikkiin opintojaksoihin voidaan liittää 1 ov:n laajuinen essee. Suoritustavoista saa lisätietoa vastuuhenkilöltä.

Cyk210 FONOLOGIAN JA MORFOLOGIAN JATKOKURSSI (2-5 ov) 472210

Luentokurssi 24 t (1 ov), A. Spencer, Morphological Theory (s. 1-235, 1 ov), J. A. Goldsmith, Autosegmental and Metrical Phonology (s. 1-216, 1 ov). I. Maddieson & P. Ladefoged, The Sounds of the World's Languages (2 ov). Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Cyk215 KIELIOPIN KUVAUS JA TEORIA (2-5 ov) 472216

Luentokurssi 24 t (1 ov), F. R. Palmer, Grammatical roles and relations (1 ov), B. J. Blake, Case (1 ov), P. J. Hopper & E. C. Traugott, Grammaticalization (1 ov), I. Sag & T. Wasow, Syntactic Theory. A Formal Introduction. Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Cyk220 SEMANTIIKAN JA PRAGMATIIKAN JATKOKURSSI (2-5 ov) 472220

Luentokurssi 24 t (1 ov), W. Frawley, Linguistic Semantics (n. 200 s., 1 ov; kokonaan 2 ov), J. Mey, Pragmatics: An Introduction (1 ov), J. Verschueren, J.-O. östman & J. Blommaert, Handbook of Pragmatics: Manual (3 ov), J. D. McCawley, Everything that Linguists have always wanted to know about logic but were ashamed to ask (2 ov). Vastuuhenkilö: Orvokki Heinämäki, 1.8.2006 alkaen Seppo Kittilä.

Cyk222 KIELITYPOLOGIA (2-5 ov) 472223

Luentokurssi 24 t (1 ov), B. Comrie, Language Universals and Linguistic Typology (1 ov); W. Croft, Typology and Universals (1 ov),T. Shopen, Language Typology and Syntactic Description 1 (1-2 ov), E. Itkonen, Maailman kielten erilaisuus ja samuus (1 ov). Vastuuhenkilö: Fred Karlsson, 1.8.2006 alkaen Seppo Kittilä.

Cyk225 HISTORIALLINEN KIELITIEDE (2-5 ov) 472225

Luentokurssi 24 t (1 ov), R. Anttila, Historical and Comparative Linguistics (2 ov) tai L. Campbell, Historical Linguistics. An Introduction (2 ov), S. G. Thomason & T. Kaufman, Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics (2 ov). Vastuuhenkilö: Ritva Laury.

Cyk230 PSYKOLINGVISTIIKKA (2-6 ov) 472230

M. Garman, Psycholinguistics (2 ov), W. J. M. Levelt, Speaking. From Intention to Articulation (3 ov), M. Leiwo, Lapsen kielen kehitys (3. p., 1 ov), A. Cutler (toim.), Slips of the Tongue and Language Production (2 ov). Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Cyk235 SOSIOLINGVISTIIKKA (2-5 ov) 472235

R. Fasold, The Sociolinguistics of Society ja R. Fasold, Sociolinguistics of Language (yhteensä 3 ov); N. Coupland & A. Jaworski, Sociolinguistics. A Reader and Coursebook (2 ov). Vastuuhenkilö: Ritva Laury.

Cyk240 KAKSIKIELISYYS (2-4 ov) 472240

C. Hoffmann, An Introduction to Bilingualism (1 ov) tai S. Romaine, Bilingualism (2nd ed., 2 ov); L. Wei, The Bilingualism Reader (2 ov), D. Crystal, English as a Global Language (1 ov). Vastuuhenkilö: Ritva Laury.

Cyk245 TEKSTILINGVISTIIKKA JA DISKURSSIANALYYSI (2-5 ov) 472245

D. Schiffrin, Approaches to Discourse (2 ov), G. Lakoff & M. Johnson, Metaphors We Live By (1 ov), M. Halliday & R. Hasan, Cohesion in English (2 ov), V. Heikkinen, P. Hiidenmaa & U. Tiililä, Teksti työnä, virka kielenä (1 ov). Vastuuhenkilö: Ritva Laury.

Cyk250 IHMISKIELEN KEHITYSHISTORIA (2-5 ov) 472250

M. Korhonen, Kielen synty (2 ov); J. Hurford, M. Studdert-Kennedy ja Chris Knight (toim.), Approaches to the Evolution of Human Language (3 ov), D. Nettle, Linguistic Diversity (1 ov). Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Cyk 251 KIELI JA SUKUPUOLI (1-3 ov) 472251

S. Romaine, Communicating Gender (2 ov), D. Cameron (toim.), The Feminist Critique of Language. A Reader (1 ov). Vastuuhenkilö: Ritva Laury.

Cyk253 SOVELTAVA KIELITIEDE (2-5 ov) 472253

K. Sajavaara & A. Piirainen-Marsh (toim.), Näkökulmia soveltavaan kielentutkimukseen ja K. Sajavaara & A. Piirainen-Marsh (toim.), Kielenoppimisen kysymyksiä (yht. 3 ov); K. Sajavaara & A. Piirainen-Marsh (toim.), Kieli, diskurssi ja yhteisö (2 ov), C. Laurén, Fackspråk. Form, innehåll, funktion (1 ov), S. Landau, Dictionaries. The Art and Craft of Lexicography (2 ov). Vastuuhenkilö: Ritva Laury.

Cyk254 VIITTOMAKIELTEN JA NIIDEN TUTKIMUKSEN PERUSTEET (1-5 ov) 472254

Kurssi (1 ov) sekä kirjallisuutena A. Malm (toim.), Viittomakieliset Suomessa (1 ov). 5 ov:n vaihtoehdossa lisäksi: R. Sutton-Spence & B. Woll, The Linguistics of British Sign Language. An Introduction sekä C. Valli & C. Lucas, Linguistics of American Sign Language (yhteensä 3 ov). Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Cyk257 KENTTÄTYÖMETODIIKKA JA KORPUSLINGVISTIIKKA (1-4 ov) 472256

W. Samarin, Field Linguistics (1 ov), R. Burling, Learning a Field Language (1 ov), D. Biber, S. Conrad & R. Reppen, Corpus Linguistics (1 ov), J. Sinclair, Corpus, Concordance, Collocation (1 ov). Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Cyk258 MAAILMAN KIELTEN KIRJOITUSJÄRJESTELMÄT (1-2 ov) 472258

G. Sampson, Writing Systems tai A. Robinson, Skrivkonsten. Uppkomst och historia (1 ov). Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Cyk260 YHDEN KIELEN OPINTOJA (1-3 ov) 472260

Muu kuin kouluissa opetettava kieli, joka ei sisälly aineyhdistelmään (sopimuksen mukaan esimerkiksi romani, Aasian tai Afrikan kielet). Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Cyk270 ERIKOISKURSSI TAI KIRJATENTTI (2-5 ov) 472261

Cyk275 ERIKOISKURSSI TAI KIRJATENTTI (2-5 ov) 472262

Cyk280 ERIKOISKURSSI TAI KIRJATENTTI (2-5 ov) 472280

Cyk281 ERIKOISKURSSI TAI KIRJATENTTI (2-5 ov) 472281

Cyk270 - Cyk281 sovitaan henkilökohtaisesti. Ne voivat sisältää muidenkin aineiden yleislingvistisesti relevantteja opintoja. Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Cyk285 PROSEMINAARI (2-3 ov) 472285

Suoritetaan aineopintojen loppupuolella. Kurssi kestää yhden lukukauden. Opiskelija laatii noin 12 sivun pituisen kirjoitelman mieluiten itse valitsemastaan lingvistisestä aiheesta. Kirjoitelmista keskustellaan ryhmässä ja saamansa palautteen pohjalta opiskelija kirjoittaa työstään korjatun version. Vastuuhenkilö: Orvokki Heinämäki, 1.8.2006 alkaen Ritva Laury.

Cyk290 KANDIDAATINTUTKIELMA (3 ov) 472290

Pääaineopiskelija kirjoittaa HuK-tutkinnon kandidaatintutkielman, joka on 10-15 sivun mittainen kirjallinen työ. Tutkielma voi esimerkiksi olla proseminaariesitelmän laajennus. Tutkielman pohjalta suoritetaan yleisenä tenttipäivänä HuK-tutkinnon kypsyysnäyte (jolloin opiskelija saa kolme kysymystä tutkielman pohjalta ja laatii yhdestä aineentapaisen vastauksen, jonka tulee osoittaa aiheen hallintaa ja hyvää kirjallista ilmaisua). Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Cyk299 TYÖHARJOITTELU (1-3 ov) 472299

Lingvistiseen asiantuntijuuteen perustuvaa työharjoittelua. Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Cyk300 Syventävät opinnot (20-40 ov) 472300 Vastuuhenkilö: Fred Karlsson.

Syventävien opintojen suorittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut yleisen kielitieteen perus- ja aineopintoja yhteensä vähintään 40 ov (20+20 ov). Aineopintojen (Cyk200) tulee olla suoritettuna vähintään hyvin tiedoin. Opintojaksoja Cyk210 - Cyk275 voidaan sopimuksen mukaan sisällyttää syventäviin opintoihin.

Syventävät opinnot ovat yksilöllisiä ja määräytyvät mahdollisimman pitkälle opiskelijan intressien, hänen pro gradu -tutkielmansa aiheen ja usein hänen aineyhdistelmänsäkin mukaan. Pakollisia ovat opintojaksot Cyk310, Cyk 327 ja Cyk350. Ennen syventävien opintojen aloittamista on syytä neuvotella professorin kanssa opintosuunnitelman pääpiirteistä. Pääaineopiskelijoilla seminaari ja kirjatentit pyritään kytkemään pro gradu -tutkielman tekoon. Kaikkien kurssien vastuuhenkilö on yleisen kielitieteen professori, ellei opetusohjelmassa toisin ilmoiteta. Tentittävästä kirjallisuudesta voi valita haluamansa ja neuvotella muutoksista. Opintojaksoista järjestetään lukuvuosittain 1-2 luentokurssia.

Cyk310 KIELITIETEEN METODOLOGIA JA FILOSOFISET PERUSTEET (2-5 ov) 472310

R. Bartsch, Norms of Language (2 ov), A. P. Martinichi (toim.), The Philosophy of Language (3 ov), E. Itkonen, Causality in Linguistic Theory (2 ov), J. J. Katz, The Philosophy of Linguistics (1 ov), U. Määttä, Funktionaalinen selittäminen morfologiassa (2 ov), J. Svartvik (toim.), Directions in Corpus Linguistics (2 ov), G. Sampson, Empirical Linguistics (1 ov).

Cyk312 KIELIOPIN TEORIA (2-6 ov) 472314

J. Dekkers, F. van der Leeuw & J. van de Weijer (toim.), Optimality Theory. Phonology, Syntax and Acquisition (3 ov), M. Barlow & S. Kemmer (toim.), Usage-based Models of Language (2 ov), J. Bresnan, Lexical-Functional Grammar (2 ov), A. Goldberg, Construction Grammar (2 ov).

Cyk313 SEMANTIIKKA JA KIELEN KÄYTTÖ (2-5 ov) 472313

P. Linell, Approaching Dialogue. Talk, interaction and contexts in dialogical perspectives (2 ov), G. Miller & P. Johnson-Laird, Language and Perception (3 ov).

Cyk315 KIELI JA KULTTUURI (2-5 ov) 472316

L. Burke, T. Crowley & A. Girvin, The Routledge Language and Cultural Theory Reader (3 ov), R. T. Lakoff, The Language War (1 ov), A. Wierzbicka, Semantics, Culture and Cognition (2 ov), M. L. Johnson, Mind, Language, Machine (1 ov).

Cyk318 KIELEN SYNTY MONITIETEISENÄ ONGELMANA (2-5 ov) 472319

T. Deacon, The Symbolic Species. The Co-evolution of Language and the Brain (3 ov), A. Carstairs McCarthy, The Origins of Complex Language (1 ov), M. Tomasello, The Cultural Origins of Human Cognition (1 ov).

Cyk324 KIELITYPOLOGIA JA UNIVERSAALIT (2-5 ov) 472325

M. Shibatani & T. Bynon (toim.), Approaches to Language Typology (2 ov), J. Bybee, J. Haiman & S. A. Thompson (toim.), Essays on Language Function and Language Type, (1-2 ov sop. muk.), J. Hawkins (toim.), Explaining Language Universals (2 ov).

Cyk326 KIELISUKULAISUUS JA KIELIKONTAKTIT (2-6 ov) 472328

J. Nichols, Linguistic Diversity in Space and Time (3 ov), P. Fogelberg (toim.), Pohjan poluilla. Suomalaisten juuret nykytutkimuksen mukaan (1-3 ov), J. Arends, P. Muysken & N. Smith (toim.), Pidgins and creoles (2 ov).

Cyk327 KIELITIETEEN HISTORIA (3-6 ov) 472329

E. Hovdhaugen, F. Karlsson, C. Henriksen & B. Sigurd, The History of Linguistics in the Nordic Countries (3 ov), P. Seuren, Western Linguistics. An Historical Introduction (3 ov), G. Lepschy (toim.), History of Linguistics. The Eastern Traditions of Linguistics (1 ov), J. Tetel Andresen, Linguistics in the Americas 1769-1924 (1 ov), C. M. Hutton, Linguistics and the Third Reich (2 ov).

Cyk330 ERIKOISKURSSI TAI KIRJATENTTI (2-5 ov) 472331

Cyk335 ERIKOISKURSSI TAI KIRJATENTTI (2-5 ov) 472335

Cyk340 ERIKOISKURSSI TAI KIRJATENTTI (2-5 ov) 472341

Opintojaksot Cyk320 - Cyk340 sovitaan henkilökohtaisesti. Niiden ensisijaisena tarkoituksena pääaineopiskelijoilla on tukea pro gradu -tutkielman tekoa. Ne voivat sisältää muidenkin aineiden yleislingvistisesti relevantteja opintoja.

Cyk350 SEMINAARI (5 ov) 472350

Kahden lukukauden osanotto seminaariin. On suositeltavaa aloittaa syyslukukaudella, mutta eri sopimuksesta voi aloittaa myös kevätlukukauden alussa. Seminaarin tarkoituksena on saattaa pro gradu -tutkielma alkuun. Seminaarin aikana käsitellään tutkielman aihetta, rajausta ja laaditaan siitä tai sen osasta kaksi asteittain kehittyvää versiota.

Cyk800 Pro gradu -tutkielma (20 ov) 472800

Pro gradu -tutkielman tulee osoittaa pääaineopiskelijan kykyä yleislingvistiseen ajatteluun ja kykyä soveltaa yleislingvistisiä menetelmiä. Tutkielman pituus on tavallisesti 50-70 sivua. Pyrkimyksenä on, että tutkielma valmistuisi sen lukuvuoden aikana, jolloin suoritetaan seminaari Cyk350.


webmaster@ling.helsinki.fi
Last modified: Fri Mar 31 2000