Yleinen kielitiede

Lingvistiikka eli yleinen kielitiede on ns. luonnollisten kielten tutkimusta. Luonnollisilla kielillä tarkoitetaan ihmisyhteisöjen käyttämiä kieliä, olipa kyse puhutuista, viitotuista tai kirjoitetuista kielimuodoista. Tärkeitä kiinnostuksen kohteita ja tutkimuksellisia kysymyksiä ovat mm.

Yleinen kielitiede on ytimeltään kielentutkimuksen teorianmuodostusta ja metodioppia. Tavoitteena on luoda teorioita ja menetelmiä, joilla luonnollisen kielen rakennetta voi kuvata yleisellä, yksittäisistä kielistä riippumattomalla tavalla. Tähän tavoitteeseen liittyy välttämättä esitettyjen teorioiden metodologinen ja tieteenteoreettinen kritiikki sekä siihen liittyvät tieteenfilosofiset kysymykset: Minkälaisia ovat kielitieteen selitykset luonteeltaan? Onko lingvistiikka empiirinen tiede?

Päinvastoin kuin kielifilosofia, yleinen kielitiede rakentuu erikieliseen konkreettiseen kieliainekseen. Tässä syntyperäisen kielenpuhujan intuitio on viime kädessä ratkaiseva, mutta käytännössä erilaiset kielelliset korpukset ovat tässä erittäin tärkeänä lähteenä.

On ollut tapana tehdä ero teoreettisen ("autonomisen") ja soveltavan lingvistiikan välillä. Tämä ero on enenevässä määrin hämärtynyt kielentutkimuksen edellyttämän poikkitieteellisyyden myötä. Perinteisesti lingvistiikan ydinalueita ovat olleet fonologia (kuinka tietyn kielen äänteitä hyödynnetään merkitysten erottamiseen?), morfologia (millaisista merkityselementeistä sana muodostuu?) syntaksi (miten sanoista muodostetaan hyväksyttäviä lauseita?) sekä (strukturaalinen) semantiikka (kuinka sanan merkitys suhteutuu kielen muiden sanojen merkitykseen?). Mukaan ovat tulleet mm. pragmatiikka (kuinka kieltä käytetään viestinnällisten päämäärien toteuttamiseksi?), käännösteoria, kielenoppimisen tutkimus, afasiologia ja muiden kielipatologisten tilojen tutkimus, sosiolingvistiikka, tyylintutkimus, tekstilingvistiikka, psykolingvistiikka, keskusteluntutkimus, diskurssianalyysi, jne. Nykyään yleinen kielitiede on siis erittäin monipuolisiin haasteisiin vastaava oppiaine.