Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen laitos

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen tietojenkäsittelytieteen laitoksella

Tietojenkäsittelytieteen laitoksella hyväksiluetaan

  • tietojenkäsittelytieteen (pääaineen) suorituksia,
  • tutkintovaatimusten kohdan "muut opinnot" suorituksia (ei kuitenkaan kieliopintoja)

Pakollisen opintojakson korvaaminen vaatii riittävää sisällöllistä samankaltaisuutta; valinnaiseksi opintojaksoksi voidaan hyväksilukea muitakin kuin laitoksen opetusohjelmaan kuuluvia opintojaksoja.

Hyväksilukemisessa otetaan huomioon lähinnä tutkinnon minimilaajuuteen vaadittavat opinnot.

Hyväksiluettavat opintosuoritukset eivät yleensä saa olla seitsemää vuotta vanhempia.

Muualla suoritettuja tutkintoon sitomattomia opintoja voidaan hyväksilukea ilman määrällistä rajoitusta. Muualla suoritettuun alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyviä opintoja voidaan hyväksilukea kandidaatin tutkintoon yhteensä enintään 60 opintopistettä.

Ammattikorkeakoulututkinnot ja -opinnot

Soveltuvassa koulutusohjelmassa (esim. tietojenkäsittely, tietotekniikka, ohjelmistotekniikka) suoritettuun tutkintoon sisältyviä opintoja voidaan hyväksilukea kandidaatin tutkintoon yhteensä enintään 60 opintopistettä.

Syventäviä opintoja hyväksiluetaan ammattikorkeakoulututkinnon tai -opintojen perusteella vain poikkeustapauksessa.

Keskeneräisten ammattikorkeakouluopintojen perusteella hyväksiluettavat opinnot (määrä ja korvattavat opintojaksot) harkitaan tapauskohtaisesti.

Ammattitutkinnot

Datanomin tai muun ammatillisen tutkinnon suorittaneelle voidaan hyväksilukea kandidaatin tutkintoon erikseen valittavia tietojenkäsittelytieteen perus- ja aineopintoja tai muita opintoja yhteensä enintään 40 opintopistettä, jotka kirjataan suoritetuiksi ilman arvosanaa.

Ammatillisen koulutuksen yksittäisten suoritusten perusteella ei yleensä korvata tietojenkäsittelytieteen tutkintoon kuuluvia opintojaksoja, ei myöskään työelämään liittyvien tai muiden lyhytkurssien tms. perusteella.

Käytännössä

Hakijan tulisi mieluiten esittää kaikki kysymykseen tulevat suorituksensa hyväksiluettaviksi yhdellä kerralla.

Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista haetaan lomakkeella (http://www.helsinki.fi/ml/lomakkeet/opintojen_hyvaksiluku_uusi.pdf), joita on saatavissa laitoksen opintohallinnosta (D236), laitoksen opintoneuvonnasta (A232) sekä laitoksen kansliasta (D239). Hakemukseen liitetään

  1. suoritustodistusten oikeiksi todistetut jäljennökset,
  2. muualla suoritettujen opintojaksojen sisältökuvaukset,
  3. hakijan käsitys siitä, mitä opintojaksoja muualla suoritetut opintojaksot vastaavat, ja
  4. ote Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteristä.

Hakemus liitteineen jätetään henkilökohtaisesti laitoksen opintohallintoon (D236), jossa tarkistetaan annetut tiedot ja valmistellaan asia päätettäväksi. Hakija saa tiedon päätöksestä postitse.

Lisätietoja::
hyvaksiluvut(AT)cs.helsinki.fi
http://www.cs.helsinki.fi/opiskelu/ohjeet/hyvlukuohje2005.html
http://www.helsinki.fi/ml/opiskelu/tutkintosaanto.pdf