Kieliteknologia

OPETUS 2001-2002

luonnos 26.4.2001

Oppiaineen nimi on muutettu tietokonelingvistiikasta kieliteknologiaksi asetuksella, joka tuli voimaan 1.8.1999. Nimenmuutos ei juuri vaikuta niiden opiskelijoiden opintoihin, jotka ovat aloittaneet opintonsa tietokonelingvistiikkana.

Opiskeluoikeus

Kieliteknologian opiskeluoikeus on rajoitettu, mutta varsin helposti saatavissa. Helsingin yliopiston opiskelijoille oikeus tulee helpoiten suorittamalla ensin yleisen kielitieteen peruskurssi Cyk110 vähintään hyvin tiedoin, ks. humanistisen tiedekunnan A-opas sekä kieliteknologian verkkosivut.

Opintoneuvonta

Kieliteknologian pienryhmäohjaajat ovat Eija Koskenlinna ja Tero Aalto. Tarkempia tietoja kieliteknologian opinnoista ja opetuksesta saa KIT-verkoston koordinaattorilta Hanna Westerlundilta kieliteknologia@ling.helsinki.fi, puh. 191 23514 professoreilta vastaanottoaikoina sekä muilta opettajilta opetuksen jälkeen. Tiedotustilaisuus opintonsa aloittaville kieliteknologian ja yleisen kielitieteen opiskelijoille on ke 7.9.2001 klo 13.00 S20 AUD 107.

Opintoneuvonta

Perusopintojen arvosanat ja puoliarvosanat koostaa prof. Carlson, aineopintojen ja syventävien opintojen arvosanat prof. Koskenniemi. Opintokokonaisuuden merkintää pyydettäessä on esitettävä opintosuoritusrekisterin ote, josta tarvittavat osasuoritukset ilmenevät. Kurssia luennoiva opettaja tenttii kurssille osallistuneet opiskelijat kurssin yhteydessä ja yhdessä saman lukukauden rästitentissä. Muiden opiskelijoiden kysymykset kurssin tai tentin suorittamisesta muilla tavoin tai hyväksilukemisesta tai korvaamisesta ratkaisee tutkintovaatimusten opintosuorituskohtaan merkitty vastuuhenkilö.

Perusopinnot

Aineopinnot

Syventävät opinnot

Katso myös B-oppaassa mainittujen muiden laitosten ja korkeakoulujen opetustarjontaa. Suorituksien sisällyttämisestä opintoihin on hyvä sopia professorin kanssa. Muutoksista, lisäyksistä ja ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan laitoksen ilmoitustauluilla ja WWW-sivuilla sekä uutisryhmässä hy.opiskelu.ling.

Laitos, kirjasto, tiedotus ja kuulustelut

Kieliteknologia on toinen yleisen kielitieteen laitoksen oppiaineista. Tilat, kirjasto, ilmoitustaulut, uusintakuulustelut ja ainejärjestö ovat yhteisiä, ks. Yleinen kielitiede. Pääosa kieliteknologian tiedotuksesta hoidetaan verkkosivujen kautta, ks. http://www.ling.helsinki.fi/kieliteknologia/

Laitoksen Unix-luokassa on neuvontapäivystys, ajat ilmoitustaululla luokan vieressä lukukauden alussa, sähköpostiosoite neuvonta@ling.helsinki.fi

Opettajat

Tuntiopettajat

Muu henkilökunta