Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Kieliteknologia

Yhteystiedot

Nykykielten laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 28313

Kurssin opettajan ja kurssiassistentin tehtävät ja työnjako

Tällä sivulla kuvaillaan kieliteknologian oppiaineen ja KPK-maisteriohjelman kursseilla noudatettavia käytäntöjä, mm.

 • mitä opiskelijat, luennoija ja laitos voivat odottaa kurssiassistentin tekevän,
 • mitä kurssiassistentti, opiskelijat ja laitos voivat odottaa luennoijalta,
 • mitä laitos, luennoija ja kurssiassistentti voivat odottaa opiskelijalta sekä
 • mittenkä tehtävien hoidosta kurssiassistentin ja luennoijan pitää eksplisiittisesti sopia keskenään.

Kurssiassistentin tehtävät

Kurssiassistentti toimii yleensä kurssin opiskelijoiden lähimpänä kontaktina, johon he voivat ottaa kaikissa kurssiin liittyvissä asioissa. Opiskelijoiden tulee saada sähköpostitse tai muuten toimittamiinsa kurssia koskeviin viesteihin tai kysymyksiin palautetta mahdollisimman nopeasti, yleensä yhden arkivuorokauden kuluessa. (Kurssiassistentti ei aina voi antaa lopullista vastausta heti, mutta vastaa silloinkin heti, että esim. selvittää asian ensin luennoijan kanssa.)

Kurssiassistentin tehtävänä on huolehtia siitä, että kurssin suorittaminen ei kariudu käytännöllisiin pieniin esteisiin, vaan hän auttaa eri tavoin opiskelijoita löytämään ratkaisuja tällaisiin ongelmiin esim. ohjaamalla oikeiden tahojen luo. Tämä koskee myös esim. avustusta tarvittavien (Unix/Ling-) käyttölupien (jotka ohjataan Johanna Ratian luo) tai ryhmäjäsenyyksien saamiseksi ennen kurssin alkua. Jos etäopiskelijalta puuttuu HY:n opiskelijanumero, hänet on ohjattava amanuenssi Johanna Ratian luo, joka

Kurssiassistentilla tulee olla webist -ryhmän jäsenyys (ja otettava yhteyttä Kimmo Koskenniemeen, jos puuttuu).

Tehtäviä:

 • Kurssin (mahdollisten) viikkotehtävien ja harjoitustehtävien vastaaottaminen (esim. sähköpostitse), niiden tarkastaminen, nopean palautteen antaminen niille, joiden täytyy uusia vastaus tai täydentää sitä ynnä pitää kirjaa siitä, mitkä tehtävät kukin opiskelija on hyväksyttävästi suorittanut, mitkä ovat täydennettävänä ja mittenkä vastaukset vielä puuttuvat. Kun tämä tieto on näkyvillä kurssin yksityisillä sivuilla, ei tehtävien hyväksymisestä tarvitse lähettää muuta palautetta, ellei siihen ole aihetta. (Hyviä ratkaisuja pitää tietysti kehua ja hyväksyttäviin voi antaa täydentävää palautetta.)
 • Opiskelijoiden ilmoittautumisten vastaanottaminen ja huolehtiminen siitä, että kaikista kurssin opiskelijoista on tarvittavat tiedot laitoksen ja luennoijan käytettävissä (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, HY:n opiskelijanumero). Jos KIT-verkoston etäopiskelijalta puuttuu HY:n opiskelijanumero, kurssiassistentin tulee tarkistaa, että opiskelija on jättänyt JOO-hakemuksen tai vastaavan käsittelyyn joko omassa yliopistossaan tai HY:n humanistiseen tiedekuntaan.**Ilmoittautuminen** hoidetaan WebOodin kautta, mutta opiskelija ei pääse WebOodiin, ellei hänellä ole esim. kevyttunnusta. Tällöin kurssiassistentti ilmoittaa asiasta Johanna Ratialle, joka vie opiskelijan ilmoittautumisen WebOodiin. Johanna Ratia lähettää pyydettäessä kurssiassistentille opiskelijoiden listauksen ja sähköpostiosoitteet WebOodista pohjaksi ilmoittautumislistalle. Ilmoittautumislista sijoitetaan tekstitiedostoksi kurssin verkkohakemiston ope -alihakemistoon.
 • Kurssin mahdollisen tentin järjestämiseen liittyvät tehtävät, kuten esim. eri paikkakuntien yhteisen tenttiajankohdan järjestäminen, tenttikysymysten toimittaminen tenttien valvojille ja tarvittaessa tenttitilaisuuden valvominen.
 • Kurssin lopussa kerättävän kurssipalautteen lomakkeiden jakelu ja palautteiden kerääminen sekä yhteenvedon tekeminen niistä. Kurssipalaute on kerättävä kaikilta kursseilta, mutta se voidaan tehdä joko sähköisellä tai paperisella lomakkeella.
 • Laitos edellyttää kurssiassistentilta kuhunkin kurssiin käytettyjen työtuntien kirjaamista sitä mukaa, kun niitä tehdään. Palkkio enintään etukäteen sovitusta tuntimäärästä maksetaan tällaista kirjanpitoa vastaan (josta käyvät ilmi viikottaiset työtuntien yhteismäärät). Palkkio maksetaan kurssin päätyttyä tai tarvittaessa myös lukukauden puolivälissä.

Luennoijan tehtävät

Luennoija toimii kurssiassistentin tukena ja neuvoo häntä tarpeen mukaan esim. vaikeampien tehtävien ja ogelmien ratkaisuissa sekä valvoo ja ohjaa kurssiassistenttia kurssiin liittyvien tehtävien hoidossa.

Tehtävät:

 • Kurssiesitteen tietojen laatiminen tai päivittäminen ja oikeellisuuden varmistaminen. Erityisesti on tarkistettava esitietovaatimukset ja kurssin sisältö sekä se, mitä opiskelijan on tehtävä, jotta kurssi tulee suoritetuksi. Luennojan tulee myös varmistaa, että kurssiesitteessä mainitaan kaikki luvat, käyttäjäryhmävaatimukset tai muut tekniset edellytykset, joita kurssin suorittaminen edellyttää.
 • Kurssin materiaalien, mahdollisten viikkotehtävien ja harjoitustehtävien valmistaminen tai osoittaminen ajallaan, jotta ne tai tiedot niistä ehtivät ajoissa verkkosivuille. Kurssiassistentti voi tarvittaessa avustaa materiaalin keruussa ja tarkistamisessa.
 • Luennoijan on huolehdittava siitä, että kurssi saadaan päätökseen ilmoitetussa ajassa ja suoritusmerkinnät tulevat rekisteröidyiksi viivytyksettä ja viimeistään yliopiston keskushallinnon asettamassa määräajassa kurssin päättymisen jälkeen.
 • Unix-luokassa ja luentosalissa 334D on dataprojektori, joiden kauko-ohjaimet ovat kansliassa Johannan takana. Kauko-ohjain on muistettava palauttaa luennon jälkeen sinne.
 • Luennoijan tulee perehtyä etukäteen luentosalin ja Unix-luokan tietokoneisiin, verkkoyhteyksiin ja dataprojektoriin siten, että selviää vaikka jotkut kaapelit tai kytkimet olisivat edellisen käytön jäljilta irti tai eri asennossa, (vrt. laitoksen tehtävät alla).

Luennoijan ja kurssiassistentin työnjako

 • Kurssisivujen käytännön ylläpidosta tulee selvästi sopia. Toiset luennoijat ylläpitäväti omatoimisesti, toisille on mieluisampaa, jos kurssiassistentti tekee tämän.
 • Kurssikalenterin tehtävänä on ylläpitää opettajien ja opiskelijoiden kesken yhteistä käsitystä siitä, missä tahdissa kurssin pitäisi edistyä ja miten se todellisuudessa edistyy. Kaikki tärkeät tapahtumat tulee kirjata verkossa näkyvään kalenteriin, esim. harjotustehtävien tai materiaalien ilmaantuminen verkkoon päivän ja kellonajan tarkkuudella. Myös myöhästymiset ja mahdollisten virheellisten versioiden korjaamiset on kirjattava kalenteriin, jotta opiskelijoiden tuntuma ja luottamus kurssiin säilyy. Luennoija ja kurssiassistentti voivat sopia keskenään siitä, kumpi ensisijaisesti ylläpitää kalenteria, vaikka molemmat voivat sitä tarvittaessa päivittää.
 • Luennoijan ja kurssiassistentin tulee pitää yhteyttä esim. viikottaisissa palavereissa seuratakseen kurssin edistymistä ja varmistaakseen kurssin sujumista.

Laitoksen tehtävät

 • Laitos eli sen vakinainen henkilöstö ja mahdolliset tukihenkilöt avustavat ja neuvovat teknisten asioiden kuten (oppiaineen normaalimenettelyiden mukaisten) verkkosivujen laatimisen ja päivityksen hoitamisessa.
 • Laitoksen on vaikea sitoutua sellaisten opetusteknologisten ohjelmien tarjoamiseen ja ylläpitoon, joita HY ei tue. Yleistä tukea vailla olevien ohjelmien (esim. Moodle) tarpeista ja toiveista on keskusteltava ja tarvittaessa nimenomaisesti sovittava oppiaineen professorin kanssa hyvissä ajoin.
 • Amanuenssi hoitaa opintosuoritusten kirjaamisen OODIin luennoijan antamien tietojen perusteella. (Mikä kurssi, opintoviikot/pisteet, opettajan nimi, suorituspäivä, sekä opiskelijoista nimi, opiskelijanumero ja arvostelu).
 • Laitoksen ATK-ylläpidon (lehecka (ät) ling. helsinki.fi) tehtävänä on pitää huolta, että Unix-luokan ja luentosalin sekä seminaarihuoneen dataprojektorit, tietokoneet ja verkkoyhteydet toimivat (ja korjataan mahdollisimman pian, kun virheestä on heille ilmoitettu). Erityisesti ylläpidon tehtävänä on myös huolehtia, että näytöjen, verkon, kaapeleilla ja kytkimillä on selkeät merkinnät, niin että opettajat voivat helposti varmistua niiden oikeasta kytkennästä ja tarvittavasta kytkeä niitä. Ylläpito myös merkitsee selvästi opettajien ja tai opettajien koneiden tarvitsemat käyttäjätunnukset tai salasanat.

Hae laitoksen sivuilta:

Laitoksen etusivulle | Tiedekunnan etusivulle | Yliopiston etusivulle

Copyright © 2003-2005 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.