Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Kieliteknologia

Yhteystiedot

Nykykielten laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 28313

Kieliteknologian opetustoiminnan johtaminen

Tämä kieliteknologian oppiaineen opetustoiminnan johtamisen kuvaus pohjautuu oppiaineen opetuksen laatukäsikirjaan.

Opetuksen sisällöt, menetelmät ja kehittäminen

 • Oppiaineen professori ja yliopistonlehtori vastaavat kieliteknologian keskeisistä sisällöllisistä kokonaisuuksista. Molempien edustamat erikoisalat kattavat kieliteknologian ydinaineksen aineopinnoissa ja syventävissä opinnoissa. Perusopintojen osalta molemmat toimivat erikoisalojensa kurssien vastuuopettajina lukuunottamatta kielitieteen opintoja, joista vastaa yleisen kielitieteen oppiaine.
 • Opettajat seuraavat alan kehitystä ja tutkimusta ja päivittävät opintokohteiden sisältöjä tutkintovaatimuksia uudistettaessa. Lähioppiaineiden (yleinen kielitiede, tietojenkäsittelytiede, fonetiikka) kanssa pyritään yhteistyöhön päällekkäisyyksien välttämiseksi. Yhteistyön tehostaminen on tavoitteena.
 • Tietotekniikalla on keskeinen sija opetuksessa oppiaineen luonteesta johtuen, Sen sovelluksia, mm, verkkoa oppimisympäristönä, pyeitään hyödyntämään ja tarjoamaan opiskelijalle mahdollisuus monimuoto-opiskeluun. Yliopiston tarjoamia asiantuntijapalveluita ja sovelluksia (mm. oppimisalustat, wiki) hyödynnetään verkko- ja etäopetuksen kehittämisessä. Opettajat vastaavat oman opetuksensa menetelmällisistä ratkaisuista.
 • Opetuksen kehittämiseksi on perustettu opetuksen kehittämisryhmä, joka koostuu oppiaineen opettajien lisäksi hallinnon eduqstajista ja opiskelijaedustajista. Opiskelijoiden kehittämisehdotuksia kartoitetaan keräämällä opiskelijapalautetta verkkolomakkeen avulla. Jokaisella kurssilla on kurssiassistentti, jolta opettaja saa parhaimmillaan välitöntä palautetta. Kehittämisryhmä määrittelee opetuksen painopisteitä ja tarvittavaa uudelleenorientoitumista.
 • Keväällä 2008 toteutetaan oppiaineen ensimmäinen itsearviointi, jonka tuloksia tullaan hyödyntämään oppiaineen toiminnassa.

Tutkintovaatimusten valmistelu

 • Oppiaineen tutkintovaatimukset rakennetaan vakinaisen opetushenkilökunnan tekemän ydinainesanalyysin pohjalle. Keskeinen toimija on opetuksen kehittämisryhmä, joka toimii aktiivisesti erityisesti tutkintovaatimuksia uusittaessa. Kehittämisryhmän kokoukset ovat kaikille avoimia.
 • Kehittämisryhmässä huomioidaan opiskelijoiden ja tuntiopettajien näkemykset ja kokemukset opetussuunnitelman toimivuudesta mm. sen suhteen, miten opetettava aines rakentuu jo opitun varaan, miten paljon kertautuvaa tietoa on hyvä sisällyttää opintokohteisiin ja missä muodossa opetettava aines on hyvä tarjota. Tutkintovaatimusten perustana on lukuvuonna 2004-2005 tehty ydinainesanalyysi ja sen jatkuva päivittäminen. Tarpeet uudistaa vaatimuksia tulevat esille kehittämisryhmän keskustelujen lisäksi keväällä 2007 systemaattiseen käyttöön otetuista kurssipalautteista.
 • Kehittämistarpeeksi on tunnistettu sellaisen menettelyn kehittäminen, joka turvaa kokemusten tallentumisen ja säilymisen jatkokäsittelyä varten lukuvuoden päättyessä.

Opetuksen toteutus

 • Oppiaineen professori ja yliopistonlehtori hoitavat oman erityisalansa tärkeimpien kurssien opetuksen. Lisäksi oppiaineen jatko-opiskelijat, dosentit ja alumnit opettavat omaan tutkimukseensa liittyviä kursseja. Kieliteknologian valtakunnallisen opetuksen verkoston tarjonnasta opiskelija on voinut valita kieliteknologian sovellusalojen erikoiskursseja tarpeen mukaan. Myös Kieliteknologian tutkijakoulun kurssit ovat olleet jatko-opiskelijoiden sekä rajoitetusti myös maisterivaiheen opiskelijoiden saavutettavissa. Kieliteknologian opetus onkin ollut resursseihin nähden laaja-alaista. Tavoitteena on kehittää edelleen lähialojen opetustarjonnan hyödyntämistä.
 • Perusopintojen teknisten taitojen tuntiopettajat valitaan hakijoiden opintojen määrän ja laadun sekä mahdollisen erityisosaamisen perusteella.

Opetushenkilöstön ammattitaidon ja osaamisen edistäminen

 • Opettajilla on mahdollisuus osallistua yliopiston tarjoamaan henkilökuntakoulutukseen, mm. yliopistopedagogiikkakoulutukseen ja tietotekniseen koulutukseen. Opettajien tutkimustyötä tuetaan konferenssimatkojen ja julkaisutoiminnan tukemisen kautta. Tavoitteena on lisätä dosenttiopetuksen osuutta.

Opetuksen johtamisen kuvauksen päivityshistoria

 • H.Westerlund (alkuversio) 2008-02-13
 • H.Westerlund (editointia) 2008-02-15

Hae laitoksen sivuilta:

Laitoksen etusivulle | Tiedekunnan etusivulle | Yliopiston etusivulle

Copyright © 2003-2005 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.