Kieliteknologian jatkotutkintovaatimukset 2001-

(Laitoksen johtoryhmän esitys tiedekuntaneuvostolle 8.5.2001)

Vaadittavat perusopinnot ja muut edellytykset: vähintään hyvin tiedoin suoritetut syventävät opinnot (tai vastaavasti suoritettu laudatur arvosana) kieliteknologiassa, tai harkinnan mukaan muun jatkotutkinnon pääaineen opintojen perustaksi sopivat opinnot (jolloin edellytetään muulla tavoin hankittuja tai hankittavia riittäviä tietojenkäsittelytieteen ja kieliteknologian opintoja).

Pro gradu-tutkielman vähimmäisarvosana on yleensä magna cum laude. Mahdollisen alemman arvosanan voi kompensoida esim. tieteellisillä lisäansioilla.

Jatko-opiskeluoikeuden saamiseksi hakijan on esitettävä tutkimus- ja rahoitussuunnitelma sekä aikataulu.

Jokaiselle jatko-opiskelijalle laaditaan yksilöllinen opintosuunnitelma aineen professorin ja jatko-opiskelijan keskustelujen kautta alla olevista kohdista I ja II. Tässä yhteydessä sovitaan yksittäisten kohtien suorittamisen tavoista, ajankohdista ja sisällöistä.

Niiden kohdalla, joilla syventävät opinnot ovat muuta kuin kieliteknologiaa, määritellään mahdollisesti puuttuvien tietojenkäsittelyn ja kieliteknologian opintojen laatu ja määrä sekä suunniteltu suoritustapa (vrt. kohta II). Pääsääntöisesti tavoitteena on tohtoriksi väitteleminen neljän vuoden kuluessa opintojen aloittamisesta.

I Ctl99A Pääaineen jatko-opinnot (10 ov) 490028-7

  1. Aktiivinen osanotto tutkijaseminaariin kunnes tutkielma valmistuu. Oman työn edistymisen esittely (2 ov).
  2. Osallistuminen kansainvälisiin tutkijakursseihin tai mahdollisuuksien mukaan kotimaisiin tohtorinkoulutusohjelmien kursseihin (vähint. 2 ov, ulkomailla tai Suomessa).
  3. Lyhyen erikoiskurssin valmistaminen ja pitäminen omalta erikoisalalta (2 ov).
  4. kieliteknologian erikoiskursseja.
  5. Harjaantuminen tutkimustulosten esittelyyn ja arviointiin (vähint. 1 ov), esim. esiintymällä tieteellisessä konferenssissa tai symposiumissa tai julkaisemalla tieteellisiä tutkimustuloksia.

II Ctl99B Muut opinnot (20 ov) 491045-5

Jatkotutkintoihin yhdistettävistä muista opinnoista sovitaan opintosuunnitelman laatimisen yhteydessä. Niiden tarkoituksena on tukea tutkimusongelman ratkaisua ja väitöskirjan valmistumista sekä vahvistaa tieteelliseen viestintään liittyviä taitoja. Niiden kohdalla, joiden pääaine ei ole ollut kieliteknologia, voidaan jatkotutkinnon edellyttämiä (tietojenkäsittelyn ja kieliteknologian) opintoja sijoittaa tähän osaan.

Muina opintoina tulevat siten kysymykseen esim. sopivan sivuaineen syventävät opinnot, metodiopinnot (esim. lingvistiikka, tilastotiede, tietojenkäsittelytiede) tai ulkomaiset jatko-opinnot. Myös toiminta tiedeyhteisössä voidaan lukea hyväksi, esim. toiminta tieteellisten julkaisujen toimittajana tai tieteellisten yhdistysten johtotehtävissä.