Kieliteknologian opetus 2001-2002

Tämä on sisällöllisesti sama kuin painettu A-opas. Muutokset on merkitty lihavoinnilla, pelkät muutokset löydät linkin "muutokset opinto-oppaaseen" alta.

Oppiaineen nimi on muutettu asetuksella, joka tuli voimaan 1.8.1999. Nimenmuutos ei juuri vaikuta niiden opiskelijoiden opintoihin, jotka ovat aloittaneet opintonsa oppiaineen nimen ollessa tietokonelingvistiikka.

Opiskeluoikeus

Kieliteknologian opiskeluoikeus on rajoitettu. Oikeuden suorittaa kieliteknologian arvosanoja saa yleisen kielitieteen laitokselle osoitetun hakemuksen perusteella Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija, joka on suorittanut vähintään hyvin tiedoin yleisen kielitieteen peruskurssin Cyk110.

Tiedotus ja opintoneuvonta

Laitoksen henkilökunnalle voi lähettää sähköpostia osoitteilla etunimi.sukunimi@ling.helsinki.fi ellei toisin mainita. Kieliteknologian pienryhmäohjaajat ovat Eija Koskenlinna ja Tero Aalto. Tarkempia tietoja kieliteknologian opinnoista ja opetuksesta saa Kieliteknologian opetuksen (KIT) verkoston koordinaattorilta Hanna Westerlundilta, professoreilta ja lehtoreilta vastaanottoaikoina sekä muilta opettajilta opetuksen jälkeen. Tiedotustilaisuus opintonsa aloittaville kieliteknologian ja yleisen kielitieteen opiskelijoille on pe 7.9. klo 13-15 aud107 (Siltavuorenpenger 20 A).

Perusopinnot

Aineopinnot

Syventävät opinnot

Katso myös KIT-verkoston opetustarjontaa www-sivuilta http://www.ling.helsinki.fi/kit/ sekä yleisen kielitieteen oppiaineen, fonetiikan ja tietojenkäsittelytieteen opetustarjontaa. Suorituksien sisällyttämisestä opintoihin on hyvä sopia professorin kanssa, ks. myös B-opas. Muutoksista, lisäyksistä ja ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan laitoksen ilmoitustauluilla ja WWW-sivuilla sekä uutisryhmässä hy.opiskelu.ling.

Laitos, kirjasto, tiedotus ja kuulustelut

Kieliteknologia on toinen yleisen kielitieteen laitoksen oppiaineista. Tilat, kirjasto, ilmoitustaulut, uusintakuulustelut ja ainejärjestö ovat yhteisiä, ks. Yleinen kielitiede. Pääosa kieliteknologian tiedotuksesta hoidetaan verkkosivujen kautta, ks. http://www.ling.helsinki.fi/kieliteknologia/ Laitoksen unix-luokassa on neuvontapäivystys, ajat ilmoitustaululla luokan vieressä lukukauden alussa, sähköpostiosoite neuvonta@ling.helsinki.fi

Opettajat

TUNTIOPETTAJAT

MUU HENKILÖKUNTA


Päivitetty:
kieliteknologia@ling.helsinki.fi