[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

NODALI: Ph.d.-stipendium i it og sprog ved Københavns UniversitetPh.d.-stipendium i it og sprog

Center for Sprogteknologi (CST), Det Humanistiske Fakultet og Datalogisk Institut (DIKU), Det Naturvidenskabelige Fakultet begge ved Københavns Universitet indkalder ansøgninger til et samfinansieret ph.d.-stipendium med ansættelse 1. februar 2010 inden for emnet:

Automatisk uddragning af viden fra sproglige korpora
Stipendiet opslås inden for det tværfaglige forskningsfelt it og sprog som kombinerer datalogisk viden med viden om sprog. Et stort antal samlinger af skrevne tekster og talt sprog (korpora) er efterhånden blevet udviklet for mange forskellige sprog inkl. dansk. Opmærkede korpora gør det muligt at udvikle og træne maskinlæringsalgoritmer og andre statistiske modeller som er i stand til at uddrage forskellige slags viden fra sproglige data.

Denne viden kan omfatte syntaktiske og semantiske oplysninger som knytter sig til de enkelte ord - fx deres ordklasse eller betydning i den givne kontekst. Den kan handle om syntaktisk struktur - hvordan man tildeler sætningerne konstituent- eller dependensstrukturer. Endelig kan den omfatte indholdet i de skrevne eller talte sproglige data, et indhold som defineres og repræsenteres meget forskelligt afhængigt af formålet og modellen.

Der skal i projektet fokuseres på en eller flere af disse typer uddragning af viden, og  stipendiaten skal i den forbindelse forholde sig til relevante sprogteknologiske applikationer - fx udvikling af leksikalske ressourcer (ordbøger og ordnet), grammatikindlæring i forbindelse med parsing eller statistisk baseret maskinoversættelse, uddragning af viden til ekspertsystemer eller indlæring af dialogresponstyper i adaptive dialogsystemer.

Mere information om CST findes på www.cst.ku.dk. Kontaktpersoner på CST er Seniorforsker Bolette S. Pedersen (bspedersen at hum dot ku dot dk), tlf. 35 32 90 78  og Institutleder Bente Maegaard (bmaegaard at hum dot ku dot dk), tlf. 35 32 29074.  Mere information om DIKU findes på http://www.diku.dk/. Kontaktpersoner på DIKU er Lektor Kasper Hornbæk (kash at diku dot dk), tlf. 35321425.

Ph.d.-stipendiaten ansættes på Det Humanistiske Fakultet og den primære arbejdsplads bliver på CST. Den ph.d.-studerende vil blive indskrevet ved Det Humanistiske Fakultets Ph.d.-skole og tilknyttes endvidere Forskerskole Øst i Sprogvidenskab.

Ansøgningsprocedure
En forudsætning for at ansøge er at ansøger har en toårig kandidatgrad (svarende til 120 ECTS) eller tilsvarende, eller at man forventer af få kandidatgraden senest 31.1.2010. Ansøger skal på ansøgningstidspunktet have afleveret sit speciale således at specialeudtalelse eller forhåndsgodkendelse af specialet kan vedlægges ansøgningen.

Ansættelse som ph.d.-stipendiat sker i henhold til fakultetets regler herom. Det er en forudsætning for ansættelsen at vedkommende indskrives som ph.d.-studerende ved Ph.d.-skolen, Det Humanistiske Fakultet, KU. Ph.d.-skolen ved Det Humanistiske Fakultet, KU er nærmere beskrevet på hjemmesiden: http://phd.hum.ku.dk/phd_skole/

Ansættelse som ph.d.-stipendiat sker i henhold til aftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Ifølge denne aftale har ph.d.-stipendiaten pligt til - uden yderligere løn - at udføre pålagte arbejdsopgaver i et omfang der ved ansættelse i 3 år svarer til i alt 840 arbejdstimer. Arbejdsforpligtelsen afholdes både på Det Humanistiske Fakultet og på Naturvidenskabelige Fakultet.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Ansøgningen indgives på et ansøgningsskema. Det fremgår af skemaet hvilke bilag der skal medsendes. Ansøgningsskemaet kan hentes på Ph.d.-skolens hjemmeside: http://phd.hum.ku.dk/blivph.d./stipendieopslag/

Ansøger skal elektronisk indsende en attesteret kopi af kandidat- eller eksamensbevis. Attesteringen skal foretages af en offentlig myndighed, f.eks. kommune, jobcenter eller den uddannelsesinstitution der har udstedt dokumentet. Ansøger kan senere blive bedt om at fremsende den originale attesterede kopi af kandidat- eller eksamensbevis.

Ansøgningen indskannes samlet og sendes elektronisk som én (1) pdf-fil til phdcenter at hum dot ku dot dk. I mailens emnefelt mærkes ansøgningen med "Ph.d.-ansøgning Center for Sprogteknologi".

Ansøgningen skal være Ph.d.-skolen i hænde senest 17.8.2009 kl. 12.00. Der kan ikke eftersendes bilag efter denne frist.

Hvis du har brug for flere oplysninger, kontakt venligst Ph.d.-centeret, tlf. 35 32 92 23, e-mail: phdcenter at hum dot ku dot dk, lokale 10.1.22, Njalsgade 80, 2300 København S.